EU skärper tonen mot de medlemsländer som inte ger visstidsanställda skydd i enlighet EU-rättens krav. I Sverige är gruppen av visstidsanställda mycket stor även jämfört med europeiska mått och anställningsformen är inte alltid den tänkta språngbrädan till ett fast arbete. Tvärtom fastnar många i en karusell med olika visstidsanställningar. Det är en utveckling som leder till att arbetstagare inte törs hävda sina rättigheter på arbetsplatsen på grund av dåliga villkor i anställningen. Vidare får visstidsanställda svårigheter privat med att teckna kontrakt för en bostad och låna pengar, med mera.

Den skärpta tonen från EU handlar om en EU-lag (visstidsdirektivet 1999/70/EG) som medlemsstaterna ska tillförsäkra sina medborgare. Direktivet grundar sig på ett avtal som är undertecknat av Europafacket (EFS) och deras motparter på EU-nivån (UNICE och CEEP). Det syftar till att förhindra missbruk av tidsbegränsade anställningar och skapa likabehandling i fråga om arbetsvillkor mellan visstidsanställda och tillsvidareanställda. Sverige skulle i likheter med övriga EU-länder ha infört regler i det nationella anställningsskyddet för visstidsanställda arbetstagare mot såväl diskriminering som missbruk senast 2007. Samma år ändrade den svenska regeringen i lagen om anställningsskydd (Las). Reformen kallades ”Bättre möjligheter att visstidsanställa” och var en del i regeringens jobbpolitik.

TCO riktade kritik redan på en hearing som hölls i frågan, innan propositionen skickades till riksdagen. Vår kritik rörde att propositionen kunde strida mot EU-rättens skydd för visstidsanställda. I samband med att riksdagen tog sitt beslut anmälde TCO den svenska lagstiftaren för brott mot EU-rätten när det gäller skyddet för visstidsanställda till EU-kommissionen. Efter lång skriftväxling skickade EU-Kommissionen en formell underrättelse till den svenska regeringen i mars i fjol och påtalade att det svenska anställningsskyddet i Las inte motsvarade EU-rättens krav. Efter regeringens svar väntar vi nu på EU-kommissionens nästa steg avseende det av TCO påtalade missbruket av på varandra följande olika typer av visstidsanställningar, som vi menar är i strid med den huvudregel om tillsvidareanställning som såväl EU-rätten som Las föreskriver. Företrädare för Kommissionen har meddelat att ett sådant besked kommer före påsk i år. I avvaktan på det beskedet är det värt att notera det skärpta tonläget från EU-domstolen när det gäller diskriminering av visstidsanställda.

EU-rätten avseende anställnings- och villkorsskydd för visstidsanställda innebär att:

  1. Tillsvidareanställning ska vara huvudregeln och att visstidsanställning inte ska missbrukas.
  2. Visstidsanställda inte ska diskrimineras avseende anställningsvillkor i förhållande till jämförbara tillsvidareanställda.

Det åligger således medlemsstaterna, inklusive Sverige, att i sin nationella lagstiftning införliva dessa regler så att dess medborgare kan komma i åtnjutande av dessa rättigheter. Offentliga arbetsgivare har här ett särskilt ansvar att följa EU-rätten (även om den inte är korrekt införlivad). När det gäller frågan om diskriminering av visstidsanställda har EU-domstolen i en nyligen avkunnad dom (C-456/09) uttalat att EU-rättens förbud mot diskriminering av tidsbegränsade anställda enbart kan frångås med stöd av ”objektiva grunder”. Ärendet gällde en offentliganställd lärare i Spanien som var visstidsanställd och som inte ansågs berättigad till det lönetillägg som utgick till tillsvidareanställda.

Domstolen slog fast att visstidsdirektivet gäller alla som är visstidsanställda enligt nationell rätt och att en tidsbegränsad anställning i sig inte är en sådan objektiv grund som kan berättiga särbehandling. Avslutningsvis påminde domstolen om att direktivets diskrimineringsförbud är tillräckligt precist för att medborgare ska kunna åberopa rättsregeln direkt gentemot sin arbetsgivare och att principen om ett effektivt rättsligt skydd för visstidsanställda innebär att nationella domstolar – när införlivande lagstiftning inte finns – ska säkerställa enskilda löntagares rättigheter enligt direktivet.

Det sagda innebär att vi kan förvänta oss att EU-domstolens skärpta tonläge även får ett genomslag i det yttrande som EU-kommissionen kommer med till den svenska regeringen före påsk. Förhoppningsvis leder det brevet till att även Las ändras och bidrar till att ge svenska löntagare ett rimligt skydd mot missbruk och diskriminering grundad i att man är visstidsanställd.

Ingemar Hamskär, chefsjurist TCO.