Starka ekonomiska krafter bedriver tuff lobbying för normalisering, avreglering och legalisering av prostitution, skriver Margot Wallström, utrikesminister, Åsa Regnér, jämställdhetsminister och Per-Anders Sunesson, ambassadör mot människohandel.

I dag är det EU:s dag mot trafficking och i Sverige väljer vi att tala om prostitution och människohandel. Enligt FN är cirka 2,5 miljoner människor runt om i världen insnärjda i det globala nätet av människohandel vid varje given tidpunkt. Uppskattningsvis förflyttas 800 000 kvinnor och barn över en internationell gräns varje år.

Vi är stolta över att Sverige var det första land i världen som införde ett förbud mot köp av sexuella tjänster. I januari 1999 blev det kriminellt att köpa sex – men inte att sälja. Syftet med att ha en sådan lag är att sätta fokus på efterfrågan. Sexköp är ett brott, inte ett misstag, en åsikt eller en attityd. Det är glädjande att flera länder har valt att följa Sveriges exempel, nu senast Frankrike.

Vi lever i en tid där starka ekonomiska krafter och kriminella nätverk ingår allianser och bedriver tuff lobbying för normalisering, avreglering och legalisering av prostitution och människohandel. Det handlar om en industri som årligen omsätter uppskattningsvis 32 miljarder dollar. Just nu pågår också en global diskussion om huruvida prostitution bör ses som ett yrke. Den internationella lobby som förespråkar legaliserad prostitution vill komma bort från begreppet »prostitution«, som har negativ klang och betydelse. I stället förespråkas termen »sex workers« som kan innefatta många olika saker: sälja sex, spela in porrfilm, striptease, och driva bordell.

Men det är begreppet »prostitution« som finns med i olika internationella avtal och rättsakter, vilket innebär att de stater som har ratificerat en text också är skyldiga att arbeta mot prostitution. För att motverka den här begreppsförskjutningen, som är en del i arbetet mot prostitution och människohandel, är det avgörande att Sverige gör sin röst hörd. Grundfrågan handlar om ett skoningslöst utnyttjande av framför allt kvinnor och flickor som köps och säljs och män som köper. Sveriges hållning är glasklar: Vi vill inte ha ett samhälle med kvinnor och flickor utställda i skyltfönster som vilken handelsvara som helst. Alla som utnyttjas är offer, oavsett könstillhörighet.

Arbetet mot prostitution och människohandel är en viktig uppgift för en feministisk regering och en självklar del av den svenska modellen. Dock ser vi en utveckling där handel med människor bedrivs i ökande takt – därför har vi inrättat en särskild ambassadörstjänst för att stärka insatserna mot människohandel. Det är en viktig politisk signal som understryker att Sverige trappar upp sitt arbete mot den orättfärdiga exploateringen av människor. Pågående krig och konflikter, och den migration som följer, har förvärrat situationen för många kvinnor och flickor, män och pojkar som löper risk att utnyttjas och fara illa.

Ambassadören har under de månader som gått sedan han utnämndes deltagit i ett stort antal internationella sammankomster samt träffat företrädare för olika regeringar och internationella organisationer. Det har förts upprepade samtal med företrädare för Frankrikes regering om strategiskt samarbete för att påverka fler länder att förbjuda köp av sex. Ambassadörens arbete bedrivs på bred front och i nära samarbete med svenska ambassader, bland annat i Asien.

Att regeringens arbete för de här frågorna intensifieras märks även på andra sätt. Nyligen antog regeringen en uppdaterad handlingsplan till skydd för barn mot människohandel och sexuella övergrepp. Handlingsplanen omfattar åtgärder för att förebygga, skydda och stödja barn och effektivt lagföra gärningsmän.

Vidare har alla länsstyrelser sedan tidigare i uppdrag att på regional nivå arbeta för att motverka mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Just i dag lanserar Länsstyrelsen i Stockholm en kampanj med namnet »Du avgör«. Kampanjen handlar om attitydpåverkan mot att köpa sex. Insatserna behövs dessvärre eftersom oroande rapporter från polisen redogör för att sexköp går nedåt i åldrarna, samt att det fortfarande finns vuxna män som tycker att »det är ok« att utnyttja utsatta kvinnor och barns situation.

Men arbetet intensifieras också på global nivå. Varje vår träffas världens länder i New York för att följa upp arbetet med kvinnokonventionen The Commission on the Status of Women (CSW). År 2017 bjuder Sverige in till ett särskilt möte där den svenska sexköpslagen kommer att presenteras och diskuteras.

Detta är endast en del av de insatser som regeringen gör nationellt och globalt. Att motverka efterfrågan har varit regeringens utgångspunkt sedan antagande av sexköpslagen för 17 år sedan. Konceptet har visat sig vara framgångsrikt. Andelen som uppger att man köper sex ökar inte och det finns ett stort stöd för lagen bland medborgarna. Inom kort presenteras en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor där förebyggande arbete prioriteras. Strategin innehåller även förslag på hur arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål kan förbättras.

Sverige har en feministisk regering som bedriver en feministisk utrikespolitik. För oss är alla insatser som leder till ökad jämställdhet av vikt. Arbetet mot prostitution och människohandel är därmed en del av arbetet för mänskliga rättigheter – och för människovärdet.

Margot Wallström, utrikesminister
Åsa Regnér, jämställdhetsminister
Per-Anders Sunesson, ambassadör mot människohandel