Framtiden är inte given. För att bygga en bättre framtid krävs gemensamma lösningar och långsiktiga perspektiv. Det råder i Sverige en akut brist på röster som kommenterar samhället utifrån den insikten.

Ekonomisk tillväxt, produktivitet och förändringar är nödvändigt. Men det krävs en progressiv politik för att vi ska bli mer jämlika i takt med att samhället blir rikare. Och progressiv politik kräver idéer om förändring.

Sverige behöver en ledarsida som kan kommentera samtiden utifrån en vision om en bättre framtid. En ledarsida som kan ge nya perspektiv på områden som behöver åtgärder, för att sedan diskutera vad vi tillsammans kan göra för att bygga något bättre. Det handlar om att röra sig framåt. Framåt som samhälle och därför framåt som enskilda människor.

Framtiden är ett perspektiv som saknas i opinionsbildningen på svenska ledarsidor eftersom dessa i huvudsak är borgerliga. Högerns projekt handlar inte om framtiden. Högerns projekt handlar om att bryta ner saker som man uppfattar som hinder för individers prestationer. I motsats till progressiva idéer handlar högerns idéer om att i praktiken röra sig bakåt.

Önskningar och behov hos människor utan ekonomisk efterfrågan blir osynliggjorda om marknaden får bestämma. När rättvisa och jämlikhet inte råder får individuella val inte sin rätta tyngd. Marknaden anpassar sig till en ojämn fördelning av köpkraft och människan anpassar sig i sin tur till detta samhälle. Vi rör oss bakåt.

Den borgerliga dominansen av det dagliga kommenterandet är ett demokratiproblem. Sverige mår inte bra av att analyseras utifrån en människosyn, en uppsättning definitioner och en röst, även om denna ibland heter Dagens Nyheter, ibland Expressen och ibland Fredrik Reinfeldt.

Svensk vänster och svensk arbetarrörelse har i den ideologiska uppförsbacke man befinner sig i tappat bort framtiden. Man befinner sig i en position av att enbart opponera sig mot orättvisorna, ofta rutinmässigt och med standardiserade formuleringar. Det räcker inte.

Förutsättningarna för en radikal politik har förändrats. Nationalstaten är inte längre den huvudsakliga politiska plattformen, klassamhället ser annorlunda ut och nya tankar om kön och etnicitet har förändrat den politiska kartan. När människor i allt mindre grad går genom livet i samma förutsägbara steg behövs en radikal politik och Sverige behöver en debatt utifrån denna utgångspunkt.

Progressiva idéer behövs för att förse människor med kapacitet och förmåga att navigera den flexibla världen. Progressiva idéer behövs för att diskutera fram ett nytt kontrakt mellan könen och ett ekologiskt kontrakt mellan generationerna. Progressiva idéer handlar om framtiden och framtiden är alltid gemensam.

Dagens Arena har som ambition att lyfta in dessa idéer i det dagliga flödet av kommenterande opinionsbildning. Till skillnad från högern ser vi inte framtiden som given, utan möjlig att påverka, styra och förändra. Det är därför vi skriver.

Välkommen.