Lars-Bertil Arvidsson

debatt Den rapport från Timbro om vårdvalet som Dagens Arena rapporterat om har flera tveksamheter och slutsatserna är tendensiösa, skriver Lars-Bertil Arvidsson, allmänläkare och tidigare hälso- och sjukvårdsdirektör Stockholms läns landsting.

I rapporten från Timbro slår man fast att vårdvalet i Stockholms läns landsting gynnat socioekonomiskt svaga grupper genom att medelantalet läkarbesök per listad i primärvården ökat jämfört med starka grupper.

Utgångspunkten är CNI-värden (socioekonomisk gradering) per vårdcentral där de 25 svagaste jämförs med de 25 starkaste mellan 2010 och 2017.

I de diagram som redovisas i rapporten ses en puckel med ökade antal besök i svaga områden mellan åren 2010 och 2017 med en topp 2015 och en svagt nedåtgående trend för de starka under hela perioden. År 2017 har trots denna puckel de svaga enheterna lägre värde än vid starten av diagrammet år 2010.

Att det skulle ses som en positiv utveckling är något underligt – utvecklingen går ju långsiktigt åt fel håll om man som författarna anser att medelantalet läkarbesök är en kvalitetsindikator.

Utvecklingen av antalet besök handlar troligen inte alls om vårdvalet i sig utan om hur ersättningssystemen är utformade.

Mycket oroande är att kurvorna nedåt är mycket brantare för socioekonomiskt svaga vårdcentraler än för de starka.

Inom några få år har med fortsatt utveckling de enligt författarna positiva utfallet vänts till ett negativt sådant.

Utvecklingen av antalet besök handlar troligen inte alls om vårdvalet i sig utan om hur ersättningssystemen är utformade.

På senare år har andelen rörlig ersättning per besök minskat vilket naturligtvis leder till färre besök.

En annan faktor som inte behandlas är att friska från socioekonomiskt utsatta områden kanske tenderar att lista sig på vårdcentraler i starka områden vilket förändrar CNI-värden för en vårdinrättning.

I rapporten redovisas inte hur CNI-värden förändrats under perioden bara att de 25 tyngsta (svaga) jämförs med de 25 lättaste (starka) enheterna. Skulle skillnaden i CNI-värden mellan de 25 tyngsta och de 25 lättaste ha ökat kan det förklara stora delar av förändringarna och ge en än värre framtidsbild av fördelningen av resurser.

Lars-Bertil Arvidsson är allmänläkare och tidigare hälso- och sjukvårdsdirektör Stockholms läns landsting