Ledare På en punkt råder åsiktsgemenskap mellan nyliberala Timbrohögern och högerradikala SD. De förenas i ett gemensamt agg mot arbetarrörelsen och går ofta armkrok när det gäller förslag som syftar till att slå undan benen för arbetarrörelsen.

När riksdagsledamoten Tobias Andersson (SD) nyligen motiverade varför reglerna för partiernas lotteriverksamhet bör förändras förklarade han att det gällde att ”beröva Socialdemokraterna en viktig inkomstkälla” och att ”nästa år blir det ett fattigare första maj-tåg”. 

Förslaget om att ändra reglerna för lotterier är inte nytt. Det fanns med redan i rapporten Kommandohöjderna som gavs ut av Timbro våren 2022. Rapporten består av ett program i 14 punkter om hur arbetarrörelsen ska försvagas. Punkt ett handlar om politiska partiers möjlighet att bedriva lotteri. Andra centrala förslag är att avskaffa Folkbildningsrådet, minska och förändra anslagen till folkbildningen, ta bort bidragen till pensionärsorganisationerna, avskaffa hyresnämnderna, begränsa rätten till sympatiåtgärder på arbetsmarknaden och förstatliga a-kassan.

Allt handlar om att försöka försvaga arbetarrörelsen. Samtidigt undviks fakta som ger en mer uttömmande bild av den politiska spelplanen.

Alla förslagen har tydliga motiveringar. Folkbildningen ska stramas åt för att minska anslagen till ABF. Stödet till pensionärsorganisationerna ska dras in för att försvaga PRO. Hyresnämnderna ska läggas ner eftersom Hyresgästföreningen har företrädare i styrelsen. A-kassan ska bli statlig för att dra undan det fackliga inflytandet över arbetslöshetsförsäkringen. Arbetsdomstolen ska läggas när för att det finns fackliga representanter i styrelsen. 

Eller för att sammanfatta. Allt handlar om att försöka försvaga arbetarrörelsen. Samtidigt undviks fakta som ger en mer uttömmande bild av den politiska spelplanen. Som att tankesmedjor finansierade av Svenskt Näringsliv och andra företagsintressen och har nästan tio gånger så mycket pengar som progressiva eller fackligt anknutna tankesmedjor.

Många av förslagen i Kommandohöjderna har länge varit centrala för SD. Symbiosen mellan de nyliberala och de högerradikala i dessa frågor är påfallande. Välkända och återkommande SD-krav är bland annat att minska anslagen till folkhögskolor och studieförbund och att ta bort det fackliga inflytandet över a-kassorna. 

Kommandohöjderna har skrivits av Adam Danieli. Han är även författare till rapporten Enpartistaten (2021) som dammar av det gamla budskapet från Timbro att Sverige i praktiken varit en S-ledd enpartistat. På Twitter fortsätter Adam Danieli med upprepade nålstick mot LO, men han gör det utifrån en ny position. Han är numera politisk sakkunnig i justitiedepartementet hos Gunnar Strömmer (M).