Inger Ehn Knobblock

Cheferna vid landets universitet måste utbildas om sitt ansvar för att skapa en dräglig arbetsmiljö för forskarutbildade. Vår undersökning visar oroväckande brister, skriver Inger Ehn Knobblock utredare Fackförbundet ST.

Resultatet av Fackförbundet STs undersökning indikerar att doktorander i allt för låg grad upplever att de kan vila från jobbet. Det ger intryck av att avhandlingsarbetet inflätas snart sagt i varje skrymsle av en doktorands liv.

Därför måste cheferna vid landets universitet utbildas om sitt arbetsgivaransvar och särskilt om ansvaret att skapa en dräglig arbetsmiljö för forskarutbildade. Till att börja med kan de starta med att följa arbetstids- och semesterlagen.

Det är ingen överdrift att påstå att vi mer eller mindre dagligen läser larmrapporter om sönderstressade människor som drabbas av utmattning. Fackförbundet ST har därför undersökt hur det står till bland våra doktorandmedlemmar – det vill säga personer som genomgår den allra mest avancerade utbildningen vid landets universitet. Resultatet är oroväckande.

Nästan hälften av ST s doktorandmedlemmar uppgav att de inte hinner med sina arbetsuppgifter inom sin normala arbetstid. Hela 70 procent svarade att de hade psykiskt påfrestande arbetsuppgifter.

När det gäller att ha rätt förutsättningar och tillräckliga resurser uppgav nästa 35 procent att de saknade det. Avsaknaden av resurser och schyssta förutsättningar att göra sitt jobb är ett allvarligt bekymmer som återfinns även bland personer som inte doktorerar.

Vi ställde även frågor kring ledarskap och om man fick stöd i den utsträckning man behövde för att göra ett bra jobb. På frågan om den närmaste chefen gav tillräckligt med stöd var det tämligen stor skillnad på hur kvinnliga respektive manliga doktorander upplevde det stöd de fick.

Av dem som instämmer helt i påståendet att de får tillräckligt med stöd återfinns 33 procent bland männen. Motsvarande siffra för kvinnorna är cirka 22 procent.

Mer än 45 procent svarade att chefen eller handledaren inte hjälpte till med att tydliggöra gränser för innehåll och omfattning av doktorandens arbetsuppgifter.

Avhandlingsarbetet och forskarstudierna är många gånger mycket krävande och emellanåt svåröverskådligt. Mot den bakgrunden ville vi undersöka om STs doktorandmedlemmar kunde räkna med stöd om arbetsinsatsen blev för stor.

Svaren tyder på att det inte är självklart att prefekten eller handledaren hjälper till med prioriteringar eller gränsdragningar i arbetet. Nästan 65 procent av de svarande uppgav att vare sig chefen eller handledaren ingriper om doktoranden har för mycket arbete.

Mer än 45 procent svarade att chefen eller handledaren inte hjälpte till med att tydliggöra gränser för innehåll och omfattning av doktorandens arbetsuppgifter.

För att en doktorand ska lyckas med sin avhandling är kvaliteten på såväl handledaren som handledningen avgörande. Därför frågade vi även hur många timmar handledning som de fått.

Inte ens 40 procent svarade att de fått mer än 20 timmar under 2017. Drygt 30 procent svarade att de fått mellan en till 10 timmas handledning under 2017.

Drygt 30 procent av de doktorandmedlemmar som besvarade enkäten uppgav att de fått mellan 1 till 10 timmas handledning under 2017. Resultatet är minst sagt oroväckande.

Ytterligare ett område som brukar ha stor betydelse för hur väl en anställd gör sitt jobb är den introduktion och information som ges vid tillträdet till det nya jobbet.

Våra respondenter är inte särskilt nöjda med vare sig introduktionen eller med informationen om de rättigheter och skyldigheter som gäller för doktorander.

Resultatet måste onekligen ses som oroande eftersom de allra flesta lärosäten fäster stor vikt vid just introduktionen.

På frågan om man kunde tänka på annat än jobb på sin fritid visade sig – kanske inte så förvånande – att det var lättare sagt än gjort. Drygt 55 procent av de som svarade på enkäten sa att de kunde det till liten del eller inte alls.

För att prestera och må bra på jobbet krävs att den organisatoriska och sociala arbetsmiljön fungerar tillfredsställande. Därför krävs att ledningarna vid landets universitet:

  1. Gör tydligt vem som har arbetsgivaransvar och ansvar för arbetsmiljön för doktoranderna
  2. Informera doktoranderna om deras rättigheter och skyldigheter
  3. Följ arbetstids- och semesterlagen
  4. Ta fram praktiska avhandlings- och stresshanteringsverktyg som skapar kontroll över avhandlingsarbetet och minskar stress
  5. Förbättra återkopplingen till doktoranderna kring deras arbetsinsats
  6. Ta fram riktlinjer om minsta antal handledningstimmar per termin

Inger Ehn Knobblock ät utredare Fackförbundet ST