Svenska folket är missnöjda med regeringens satsningar på järnväg och bostäder. Det skriver 6F-förbunden som nu kräver betydligt mer omfattande investeringar.

För två veckor sedan presenterade regeringen sin vårbudget. Riktningen på budgeten är bra. Men det krävs större insatser i den kommande höstbudgeten.

Vi, 6F- fackförbund i samverkan, anser att behoven är större än vad regeringen visar på. Behoven av både underhåll och nyinvesteringar inom järnvägen och den alarmerande bostadsbristen kräver åtgärder i en större omfattning. En uppfattning som delas av svenska folket.

Sifo har på uppdrag av 6F kartlagt svenska folkets uppfattningar om regeringens satsningar på järnväg och bostäder. Undersökningen är gjord efter att regeringen aviserade sina satsningar.

Resultatet är tydligt.

Endast två av tio väljare anser att regeringen satsar tillräckligt på järnvägen. Hela 66 procent svarar nej på frågan om det satsas tillräckligt på järnvägen. Bland S-väljare är missnöjet än större, 70 procent svarar nej. MP-väljare är aningen nöjdare, 63 procent svarar nej.

Svarsmönstret är likadant när frågor ställs om bostadssatsningar. Även om svenska folket är något mer missnöjda med regeringens järnvägssatsningar svarar 63 procent att regeringen inte satsar tillräckligt på att bygga nya bostäder. 24 procent svarar att regeringen satsar tillräckligt. Bland väljarkåren är KD:s och MP:s väljare mest nöjda, där 31 procent av väljarna anser att regeringen satsar tillräckligt.

På frågan om man anser att regeringen satsar tillräckligt på upprustning av miljonprogrammen svarat 46 procent nej och 12 procent ja. Hela 42 procent är tveksamma och vet ej. MP-väljarna är bland de mest missnöjda, 59 procent svarar nej,

Svenska folket ser att behoven är större än det som levereras politiskt. Sverige har negativ ränta och hög arbetslöshet. Det finns ett dåligt resursutnyttjande i ekonomin. Om det någon gång funnits ett bra tillfälle för en mer expansiv finanspolitik är det här nu.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen, inte minst om man jämför med den förra regeringen, har höga ambitioner när det gäller investeringar och sysselsättning. Inriktningen på politiken är rätt, men det finns mer att göra.

I Sverige går 410 000 människor arbetslösa. Arbetslösheten uppgår till åtta procent. Arbetslösheten kostar uppskattningsvis det svenska samhället uppemot 200 miljarder kronor varje år i ersättningar och förlorade skatteintäkter. Långtidsarbetslösheten biter sig fast och 22 procent av landets ungdomar går utan jobb. Alternativkostnaden för att stimulera ekonomin är låg.

Samtidigt som arbetslöshetssiffrorna är höga går det inte hitta en bostad i de städer där jobben finns. Arbetspendlingen fungerar dåligt eftersom infrastrukturen och kollektivtrafiken är gammal och försliten.

Varje år går fem miljarder kronor förlorade på grund av förseningar i tågtrafiken. Godset, som på sina hjulaxlar bär stora delar av exportindustrin, levererar inte varorna i tid. Människor kommer för sent till sina arbeten och tågpersonalen får arbeta hårt för att lugna landets resenärer. Järnvägsspåren är så trafikerade att underhållet inte sker i takt med slitaget på spåren. Underhållsskulden växer.

Regeringen har på årsbasis lagt 1,2 miljarder extra till järnvägsunderhållet. Väl behövliga pengar som de borgerliga tidigare röstade bort i höstens budget. Men 1,2 miljarder täcker inte behovet fullt ut. Det saknas fortfarande cirka 3 miljarder årligen för underhåll av den svenska trafikinfrastrukturen.

I det korta perspektivet är underhållet avgörande. Men regeringen måste tänka längre än så. Transportsektorn är central för att nå de framtida klimatmålen. Därför måste åtgärder vidtas för att på lite längre sikt förbättra kollektivtrafiken, arbetspendlingen samt underlätta för företag att transportera varor. Detta kan bara göras genom aktiva klimatsmarta investeringar i infrastrukturen.

De statliga investeringsnivåerna i transportinfrastruktur kräver därför en ambitionshöjning. För att nå dit anser vi inom 6F att investeringarna måste upp på en uthållig nivå om en procent av BNP årligen. Det innebär för i år att investeringsbudgeten behöver öka med 10 miljarder kronor.

Samtidigt råder allvarlig bostadsbrist. 156 av landets kommuner säger sig ha obalans på bostadsmarknaden på grund av underskott av bostäder. Bostadsbristen finns i stor utsträckning i de större städerna, det vill säga där jobben finns. Ska bostadsmarknaden uppnå balans krävs att 50 000 bostäder per år byggs i Sverige fram till år 2030. I genomsnitt är det 20 000 fler än vad som normalt byggs.

För att få igång detta bostadsbyggande krävs statligt stöd som vi bedömer till nio miljarder kronor årligen. Regeringens stöd, som aviserats i vårbudgeten men kommer i höstbudgeten, uppgår till 3,2 miljarder kronor. Det saknas därmed cirka sex miljarder kronor årligen.

För att nå målet om ett energieffektivare samhälle behöver bostadssektorn bidra. Därför måste det befintliga bostadsbeståndet klimatsäkras. 6F vill att 60 000 bostäder ska renoveras varje år fram till 2050. Nu renoveras endast cirka 20 000 bostäder per år.

För att klara ökningen krävs att staten finansierar en tredjedel av renoveringskostnaden, vilket innebär tio miljarder i statligt stöd per år.

Den storleken på pengarna ryms inte i den löpande statsbudgeten. Totalt handlar det om cirka 29 miljarder kronor. Finansieringen kan med fördel tas via lån, svenska staten lånar gratis just nu. Det kommer betala tillbaka sig i ökad tillväxt.

Sysselsättningseffekterna blir mycket stora när projekten kommer igång. Med indirekta effekter inräknat blir sysselsättningseffekten närmare 150 000 nya jobb per år.

Regeringen satsar inte tillräckligt på järnväg och bostäder. Det krävs mer investeringar. Det är fullt möjligt att börja nu. Att investera för framtiden minskar arbetslösheten såväl i dag som i morgon. Det underlättar för människor att ta sig till jobbet.

Därför startar 6F kampanjen ”Sätt fart på Sverige”. Vi är fem LO-förbund som vill se en mer aktiv investeringspolitik. 6F räknar med att regeringens nästa budget är mer offensiv för en kraftfull upprustning av Sverige.

Sverige har stora problem med en infrastruktur som inte fungerar och en stor bostadsbrist. Stora problem kräver stora lösningar. Det är hög tid att tänka större.

6F – fackförbund i samverkan
Janne Rudén, förbundsordförande, Seko
Johan Lindholm, förbundsordförande, Byggnads
Mikael Johansson, förbundsordförande, Målarna
Magnus Pettersson, förbundsordförande, Fastighets
Jonas Wallin, förbundsordförande, Elektrikerna