T h: Jonas Lindeberg, regionråd i Sörmland.

digital vård När Region Sörmland införde gratis vårdbesök flyttade  alla nätvårdbolag dit. Men trots att regionen höjde patientavgiften till 100 kronor förra året kan Kry med flera fortsätta erbjuda gratis vårdbesök – på grund av en regelmiss.

 Som Dagens Arena berättade förra veckan har antalet besök hos digitala vårdgivare som Kry, Min doktor, Doktor.se och Doktor24 närapå fördubblats sedan coronautbrottet. Det visar besöksstatistik för mars.

Och trots att SKR beslutade att sänka den avgift nätvårdbolag får debiterar berörd region per besök, har besöken hos digitala vårdgivare fortsatt att öka i snabbt tack redan innan corona. Hittills i år är kostnaden redan 200 miljoner, och de flesta besök gör av storstadsbor, med Stockholm i absoluta toppen.

När Region Sörmland 2017 införde helt avgiftsfria besök i vården, lockade det de största nätvårdbolagen, och även nya sådana, att etablera sig i Sörmland för att på så sätt kunna locka till sig patienter från hela Sverige genom att erbjuda gratis vård.

För ett år sedan kom nya regler på plats för Region Sörmland, efter rekommendation från SKR. Nu skulle en patientavgift på 100 kronor tas ut för digitala besök hos läkare eller psykolog, medan digitala besök hos till exempel sjuksköterska fortfarande skulle vara avgiftsfria.

Men trots det här fortsätter alla de stora digitala, ovannämnda vårdgivarna att erbjuda läkarbesök för noll kronor. Hur kan det komma sig?

När Region Sörmland skrev om sitt regelverk definierade man digitala läkarbesök som besök med »ljud och bild«. Men i dag utgör besök i form av videosamtal bara en minoritet av alla besök hos de digitala vårdgivarna.

– De har hittat ett sätt att kringgå det här regelverket, säger Kent Bobits, verksamhetsutvecklare inom eHälsa i Region Sörmland.

Ansvarigt regionråd för hälso- och sjukvård är Jonas Lindeberg från lokala partiet Vård för pengarna, som styr i en koalition med Socialdemokraterna och Centerpartiet. Enligt honom finns det en avsikt med att begreppet digital vård inte definieras bredare än »ljud och bild« eftersom det skulle innebära att Sörmlands egna fysiska vårdcentraler skulle behöva debitera sina patienter om de har kontakt till exempel via chatt.

– Vi har valt att inte ha avgift på mejl, telefon, chatt och den typen av kontakt med patienter för vi vill stimulera våra egna aktörer att ha digital kontakt med patienter, säger regionrådet Jonas Lindeberg.

Han säger också att definitionen av digitala besök som besök med »ljud och bild« kommer från SKR från början.

För den styrande majoriteten är det viktigt att digital vård ska vara billigare än fysisk vård, vilket fortfarande är fallet eftersom patientavgiften för primärvård har höjts från noll till 200 kronor.

– Vår grundinställning är att Region Sörmland inte vill sätta käppar i hjulen för våra vårdgivare att bli digitala.

Före coronakrisen hade det inletts en översyn av det nuvarande systemet med avgifter. Ett beslut skulle ha fattats under vården om inte arbete avstannat på grund av corona, säger Jonas Lindeberg. Han formulerar sig brett för att förklara bakgrunden till översynen, som gäller hela patientavgiftssystemet, men säger också att patientavgiften som i dag i praktiken blir noll kronor för digitala besök har väckt reaktioner.

– Det är klart det finns olika åsikter om vilka avgifter som är bra eller inte, bland annat synpunkter från andra regioner.

I motsats till Jonas Lindebergs beskrivning, menar oppositionsregionrådet Magnus Leivik från Moderaterna att det var ett misstag av regionen att använda formuleringen »ljud och bild«, vilket i praktiken har undantagit majoriteten av läkarbesök från patientavgift.

– När det togs första gången tror jag inte att det fanns någon genomgripande tanke bakom. Det blev en fundering på hur man skulle definiera och man ansåg det var för vagt och byråkratiskt med »digitalt«, säger Magnus Leivik.

Han har däremot inget att invända mot hur de digitala vårdgivarna har tolkat regelverket, och möjligen ändrat arbetssätt för att kunna ha avgiftsfria läkarbesök.

– Det följer reglerna, säger han.

När det gäller avgifter för digital vård har Moderaterna också en helt annan inställning, och vill avgiftsbelägga alla digitala besök – oavsett läkare eller sjuksköterska – och oavsett om de sker med »ljud och bild« eller andra kommunikationssätt.

– Vi vill ha 100 kronor i patientavgift för alla digitala besök och 200 kronor för fysiska vårdbesök, säger Magnus Leivik.

Men helst skulle Moderaterna vilja ändra ersättningsmodellen helt, så att de digitala vårdgivarna inte får några pengar alls för digitala besök som görs av patienter i andra regioner. Istället skulle Region Sörmland helt enkelt kunna behålla pengarna, vilket antagligen skulle göra den vård som Kry med flera erbjuder olönsam. Det här är fullt möjligt för regionen att bestämma själva, menar han.

– Men vi har bestämt att vi betalar ut 95 procent av ersättningen för digital vård till den vårdcentral som utför besöket. Därmed kringgår vi andra regioners beslutanderätt, säger Magnus Leivik.

 

Daniel Persson är innovations-och utvecklingschef på Min doktor, som tillhör de största digitala vårdföretagen efter Kry. Han säger att bolaget alltid har arbetat i huvudsak chattbaserat i sina vårdkontakter, och att de inte har anpassat sitt sätt att möta patienter efter den nya avgiftsbestämmelsen.

– Vi har inte gjort någon anpassning till taxan, som du minns så gick vi i bräschen för det asynkrona arbetssättet, nämligen att kommunicera via chatt. Säger Daniel Persson.

 Han tycker att det är olyckligt att avgiften inte är enhetlig för olika former av besök. Helst skulle de vilja ha en nationellt bestämd taxa för patientavgifter för digital vård.

Men även Min doktor använder ibland bild, till exempel i stillbildsformat, videosamtal eller en förinspelad video som skickas över. All sorts bildkontakt omfattas dock inte av reglerna om »ljud och bild« och därför blir vården ofta avgiftsfri.

– Det som innebär patientavgift är när man har ett samtal med ljud och bild i realtid. Det är den tolkningen vi har gjort, säger regionrådet Jonas Lindeberg.

Det här innebär att en mycket liten del av läkarbesöken som görs hos digitala vårdgivare faktiskt innebär en avgift för patienten. När det gäller Kry, som marknadsfört sig med just videosamtal som metod, har arbetssättet ändrats sedan de etablerade sig i Region Sörmland.

– De olika vårdgivarna hade olika profil från början, Kry hade mer ljud och bild. Vi ser att Kry har minskat antalet ljud- och bildbesök jämfört med tidigare, säger Jonas Lindeberg.

Oppositionsrådet anser att majoriteten, tvärtemot vad Jonas Lindeberg säger, inte har gjort tillräckligt för att förmå de egna vårdcentralerna att bli mer digitala. Här borde man ha haft mer tvingande krav, anser Magnus Leivik.

– Jag ser inte några tecken på en sammanhållen politik, utan majoriteten har blivit släpade i håret av SKR, men de trilskas för de vill inte ändra sig. De vill inte riva upp gamla beslut för det ser dåligt ut. Jag tycker att vi puttar dem framför oss hela tiden, säger Magnus Leivik.