Bild: Arbetsmiljöverket

äldreomsorg Arbetsmiljön i äldreomsorgen präglas av högt tempo, stress och hög sjukfrånvaro. Nästan 9 av 10 av arbetsgivare som inspekterats fick krav på sig att förbättra arbetsmiljön.

Arbetsmiljöverket redovisade i dag resultatet av en tillsyn av det förebyggande arbetsmiljöarbetet på äldreboenden och inom hemtjänst som har pågått under tre år. Totalt sett har 1 000 arbetsställen och nära 200 arbetsgivare över hela landet kontrollerats, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Syftet med inspektionerna är att minska den höga sjukfrånvaron och risken för belastningsskador och olyckor.

Den största upptäckta bristen gäller att arbetsgivare inte tar sitt ansvar för att undersöka och åtgärda risker i arbetsmiljön för de anställda. 87 procent av arbetsgivarna fick anmärkningar och krav på förbättringar i arbetsmiljöarbetet.

– Det är en riskfylld arbetsmiljö, ofta med en orimlig obalans mellan krav och resurser. Ett regelbundet och systematiskt förebyggande arbetsmiljöarbete är avgörande för att personalen ska orka arbeta och säkra kompetensförsörjningen i framtiden, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket i en kommentar.

Arbetsmiljöverkets inspektioner har handlat särskilt om personalens delaktighet och medverkan i arbetsmiljöarbetet och på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, som till exempel hög arbetsbelastning och kränkningar. Enligt myndigheten ligger de här faktorerna bakom en stor del av anmälda arbetssjukdomar inom äldreomsorgen.

– Många upplever att de inte kan påverka sin arbetssituation. Oväntade och påfrestande situationer som uppstår mer eller mindre hela tiden hos brukare eller mellan brukare och besparingar är faktorer som påverkar arbetsbelastningen mycket, säger Britt-Marie Henriksson, inspektör och projektledare för inspektionen på Arbetsmiljöverket.

Drar då Arbetsmiljöverket slutsatsen att mer personal krävs? Britt-Marie Henriksson ger inget rakt svar på den frågan.

– När vi pratar om arbetsbelastning måste man alltid ha klart för sig: vilka krav ställs på de anställda? Vilket resultat ska uppnås och hur ska jag göra? Då måste vi titta på det i förhållande till resurser. Vi har fått beskrivet för oss att det är hög arbetsbelastning, högt tempo och stress och det kan ge resultat i ohälsa och höga sjukskrivningar. Då måste arbetsgivaren anpassa arbetsuppgifterna efter resurserna, säger Britt-Marie Henriksson till Dagens Arena.

Även om förutsättningarna för arbete i hemtjänst och på äldreboenden skiljer sig åt på vissa punkter har Arbetsmiljöverket inte särredovisat undersökningen uppdelat på de två olika typerna av arbetsplatser.

– I hemtjänsten är det ofta väldigt många olika hem man besöker, och personalen förflyttar sig mellan olika brukare. Det tar tid och är något som arbetsgivaren behöver räkna in och riskbedöma, vilket även gäller att andra arbetsmiljöförhållanden råder i hemmen, säger Britt-Marie Henriksson.

Vissa framsteg ser dock Arbetsmiljöverket när det gäller arbetsgivarnas arbetsmiljöarbete. Enligt Britt-Marie Henriksson har medvetenheten ökar hos arbetsgivarna, det vill säga politiker och tjänstemän på kommunerna, vad gäller personalens arbetsmiljö och är inte längre lika ensidigt inriktat på de äldres behov och situation. Det här är ett resultat av att Arbetsmiljöverket påpekat brister under sitt tillsynsarbete.

– Det vi har sett är att man undersöker på ett mycket tydligare sätt: vad är det för typ av arbetsuppgifter och arbetsmoment och vilka risker finns? Man jobbar också med konkreta åtgärder för att följa upp brister man ser. Det kan handla om att ge stöd och hjälp i prioriteringar vid tids- och resursbrist, så att man inte ensam ska stå och ta de besluten utan har stöd av en nära chef, säger hon.