Ändrade regler för arbetskraftsinvandring skulle minska antalet papperslösa, avlasta asylsystemet och öka flexibiliteten för företagen. LO har granskat påståendena och menar att de är felaktiga.

LO riktar i en ny rapport skarp kritik mot de regler för arbetskraftsinvandring som infördes i december 2008. Det är något som Dagens Arena rapporterar om i artikeln ”Regler för arbetskraftsinvandring bygger på faktafel”.

Rapporten granskar bland annat de argument och löften som gavs innan lagstiftningen röstades igenom. Dagens Arena har sammanställt några av argumenten som rappporten tar upp och har låtit LO:s migrationspolitiska utredare, Thord Ingesson, kommentera dem.

Reducera antalet papperslösa
Med hänvisning till svårigheten att få arbetskraftsinvandra till Sverige argumenterade olika politiker för att de nya reglerna skulle ge fler lagliga möjligheter att arbeta i Sverige. Maria Ferm (MP) skriver bland annat [Aftonbladet 130214]:
”Långt före reformen kom människor från andra länder till Sverige för att arbeta. Människor var då i en än mer utsatt situation, papperslösa, då de arbetade utan tillstånd helt utanför den ordinarie arbetsmarknaden.  Reformen har således inneburit att svenska företag har kunnat växa genom att de har kunnat hitta kompetent personal när sådan saknas i närområdet. Den har också inneburit att delar av svensk arbetsmarknad som tidigare var dold, illegal, har blivit reglerad”

Tobias Billström skriver [DN 101123]:
”Frågan är om vi vill ha en svart arbetsmarknad med människor som kommer utan tillstånd och därmed är rättslösa och löper risk för exploatering eller en reglerad och välordnad arbetskraftsinvandring där människor faktiskt har möjlighet att kräva sina rättigheter.”

Thord Ingessons kommentar:
– Det är helt omöjligt att de nya reglerna har minskat antalet papperslösa. Slutsatsen blir i stället att antalet papperslösa sannolikt har ökat. De kamerunier som Uppdrag Granskning uppmärksammade är ett tydligt exempel på den utvecklingen. De hade bara sex månaders arbetstillstånd, och många av dem valde att stanna kvar. Men det går inte att som papperslös i Sverige komma tillbaka in i arbetstillståndssystemet. Arbetstillståndet ska vara klart innan utresa, så då måste du lämna landet.

– De är också många av dem som har blivit utnyttjade eller som kanske har köpt ett arbetstillstånd som inte har kunskap om eller möjlighet att göra en förlängningsansökan. Klarar man inte det, eller hittar man inte en ny arbetsgivare, blir man i stället papperslös.

Flexibelt
De nya reglerna skulle underlätta för arbetsgivare att snabbt få till gång till ny arbetskraft.

Tobias Billström argumenterade [DN 101123]:
”När regeringen tillsammans med Miljöpartiet genomförde reformen för en ökad och mer flexibel arbetskraftsinvandring 2008 så var det med utgångspunkten att det bara är arbetsgivaren som vet bäst vilken typ av arbetskraft och vilken kompetens som behövs. Det kan ingen myndighet, politiker eller ett fackförbund avgöra.”

Thord Ingessons kommentar:
– Handläggningstiden har en brant uppåtstigande kurva. I dag är det tio månaders handläggningstid för en ansökan och det trots att Migrationsverket har dubblerat antalet handläggare.

Avlasta asylsystemet
Återigen med hänvisning till svårigheten att få arbetstillstånd menade vissa debattörer att det fanns personer som i stället valde att söka asyl. Enklare regler för att ansöka om arbetstillstånd skulle alltså få fler att välja den möjligheten. Bland annat argumenterade Fredrik Reinfeldt, Catharina Elmsäter-Svärd och Per Bill [riksdagsmotion 050502]:
”Det är mycket svårt att arbetskraftsinvandra till Sverige i dag. Det tillåts enbart för bristyrken efter prövning av Arbetsmarknadsstyrelsen. Det kan inte uteslutas att denna faktor bidrar till att vissa människor söker uppehållstillstånd som flyktingar i Sverige trots att de inte har flyktingskäl”.

Bodil Ceballos (MP) framförde [riksdagsdebatt 2008]:
”Med det nya systemet finns en annan laglig möjlighet att komma till Sverige. Vi menar att den kommer att leda till att människor vars huvudsyfte är att arbeta här söker arbetstillstånd i stället för asyl.”

Thord Ingessons kommentar:
– Jag tror att det var en av de bärande idéerna bakom reformen. Alliansen letar alltid efter områden där man kan sänka skatten. Då tänker man sig att det är mycket, mycket billigare att handlägga ett arbetstillstånd än en asylansökan. Samtidigt så vet man att ganska många av dem som ansöker om asyl inte har tillräckliga asylskäl och kanske till och med vet om det själva. Om man kan få dem att i stället söka arbetstillstånd kan man spara mycket pengar. Kommuner eller staten har bara försörjningsansvar för dem som ansöker om asyl.

– Det är snarare tvärt om. 957 av de som har rest in med arbetstillstånd har sedan bytt till att söka asyl. En stor andel av dem kommer från Syrien, vilket tyder på att det är människor som har flytt kriget. Å ena sidan är det positivt att de får en möjlighet att lämna landet, men det finnas en stor risk att de har fått betala mycket pengar för arbetstillståndet.