FOTO: Benoo/flickr

Under 2019 kommer Arbetsmiljöverket rikta in sig på att kontrollera yrken och arbetsplatser som lider risk för psykisk ohälsa och stress. Det handlar om reklambyråer såväl som butikskontrollanter.

Arbetsmiljöverket brukar rikta in sina årliga kontroller på olika fokusområden. I år är psykisk ohälsa i fokus, i huvudsak kopplat till hot och våld, ohälsosam arbetstid och arbetsbelastning, kränkande särbehandling, men också risker kopplade till det nya »gränslösa arbetslivet« som innebär att anställda är tillgängliga för arbetet i princip jämt, utan tydligt avgränsad fritid.

Inriktningen på inspektionerna bygger bland annat på vad om pekas ut i regeringens regleringsbrev för arbetsmiljöstrategin 2016–2020, men också på omvärldsanalys som bedrivs inom myndigheten baserat på bland annat uppgifter från Försäkringskassan och anmälningar om tillbud till Arbetsmiljöverket.

PR- och reklambranschen ska undersökas vad gäller gränslöst arbetsliv och ohälsosam arbetstid.

– Många företag inom IT och reklam har inte tecknat kollektivavtal och då är det arbetstidslagen som gäller. Då är det viktigt att känna till vad lagen säger om dygns- och veckovila eftersom man ofta arbetar gränslöst, säger Eva Karsten, arbetsmiljöinspektör och projektledare för årets kontroller på Arbetsmiljöverket.

Inspektioner om kränkande särbehandling riktas mot kultur- och teatervärlden. Här har debatten i samband med Metoo-uppropet spelat en viktig roll för Arbetsmiljöverkets val.

– Vi är väldigt omvärldsbevakande på Arbetsmiljöverket, så det är klart att här finns en koppling där vi behöver tydliggöra arbetsgivarens ansvar för det förebyggande arbetet när det gäller kränkande särbehandling, säger Eva Karsten.

HVB-hem och butikskontrollanter ska också kontrolleras, med fokus på hot och våld som är vanligt förekommande inom de här yrkesgrupperna.

Butikskontrollanter väljs ut inte minst eftersom de är en grupp som länge förbisetts lite av Arbetsmiljöverket, medan myndigheten riktar desto mer uppmärksamhet mot väktare, menar Eva Karsten.

– I bevakningsbranschens egen statistik ligger butikskontrollanter på andra plats när det gäller hotfulla situationer.

Butikskontrollanter har samma utbildning som väktare i grunden, och deras arbetsuppgifter är en tjänst som köps in av butiker i syftet att hindra snatteri och stölder.

– Handel är väldigt utsatt för hot och våld, och butikskontrollanten måste avvärja försök till snatteri, och ibland gripa personer, för att deras tjänst ska vara värd att köpa in. Det blir ofta tumult vid ingripanden och då kan kontrollanter bli utsatta för våld, säger Eva Karsten.

När det gäller hög arbetsbelastning ska Arbetsmiljöverket undersöka primärvården och ambulansyrket, men Eva Karsten tror att även hot och våld kommer att tas upp i de här inspektionerna.

Totalt 2 000 inspektioner med inriktning på psykisk ohälsa ska Arbetsmiljöverket genomföra under året. Inspektionerna är föranmälda, och bygger på en dialog med arbetsgivare och representanter för arbetstagarna, ofta i form av skyddsombud.

– Vi sätter oss ned och ber arbetsgivaren att spalta upp hur de arbetar med olika frågor för att få reda på hur det fungerar på arbetsplatsen, säger Eva Karsten.

Om inspektören upptäcker brister ska Arbetsmiljöverket skicka ut ett inspektionsmeddelande med krav på åtgärder. Om bristerna inte åtgärdas kan vite utdömas. Men trots att 70 procent av alla arbetsplatser får krav på åtgärder efter en inspektion är det ovanligt att det i slutänden leder till ett vite.

Möjligheten att kontrollera huruvida åtgärder som myndigheten kräver av arbetsgivare verkligen genomförs är begränsad. Ibland kan man följa insatser och förändringar som görs fullt ut, men ibland handlar det om att arbetsgivaren bara behöver visa att de har startat en process för förändringar, säger Eva Karsten.

Finns det problem med att de här inspektionerna görs föranmälda?

– Det kan finnas risker, men det är därför vi ber arbetsgivaren om att få se dokument och undersökningar. Men rent krasst kan man faktiskt lura vilken inspektör som helst. Därför vi vill ha med skyddsombuden också.