Marina Andersson

Stockholms landstingsallians har skurit bort en erfaren specialistbaserad uppföljandevård och hänvisar nu svårt traumatiserade patienter till ordinarie vårdverksamhet. Men sexuellt våld kräver särskilda insatser, skriver Marina Andersson (S-kvinnor) i en slutreplik.

I en replik på min artikel om hur våldsutsatta och traumatiserade kvinnor blir offer för ideologiskt präglade upphandlingar i Stockholms läns landsting. skriver barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) att Stockholms län har en mycket bra specialistvård för kvinnor som varit med om olika former av övergrepp,

Men det är viktigt är att inte blanda ihop äpplen och päron i en vårdfråga som är direkt avgörande för hälsan och livskvaliteten för dem som utsatts för sexuellt våld. Södersjukhusets väl fungerande akutmottagning för våldtagna kan inte jämställas med de uppmärksammade bristerna i uppföljandevården.

Flertalet professorer, läkare och barnmorskor som Dagens Nyheter talat med i slutet av 2017, säger att uppföljandevården rörande sexuellt våld är eftersatt i Stockholms landsting och övriga landet.

Överläkare på mottagningen för våldtagna vid Södersjukhuset anser att specialistvården för att behandla våldets konsekvenser är underutvecklad på de flesta håll. Oroväckande är att Stockholms landstingsallians trots detta, skurit bort en erfaren specialistbaserad uppföljandevård, utan att samtidigt erbjuda en likvärdig traumavård.

Istället hänvisar ni nu svårt traumatiserade patienter att söka sig till ordinarie vårdverksamhet. Men olika trauman kräver olika former av vård. Vedertagen kunskap säger att psykiska trauman efter bilolyckor och svåra psykiska trauman efter sexuellt våld ska behandlas olika.

En svensk forskningsstudie från 2016, visar att psykiska sjukdomar som ångest och posttraumatisk stress är betydligt vanligare bland sexuellt våldsutsatta, jämfört med dem som inte utsatts. Vid felbehandlade eller obehandlade trauman ökar risken att flera av kroppens normala funktioner tar skada.

Ökad risk för fysisk ohälsa hos våldsutsatta är väl dokumenterad av Nationellt centrum för kvinnofrid och WHO. Ert beslut att skära bort en erfaren och specialistbaserad uppföljandevård är och förblir irrationellt.

Landstingsalliansen har styrt sjukvården i Stockholms län under tolv år med starkt stöd av SD de senaste fyra åren. SD markerade ett tydligt stöd när ni med hjälp av dem lyckades få igenom en låtsasmajoritet. Ni har därmed alltid utslagsröst när en omröstning slutar lika i nämnder och styrelser.

Tillsammans gynnar ni en högerpolitik med bristande kostnadskontroll och felprioriteringar. Allt på bekostnad av en sammanhållen patientcentrerad vård. Och nu till priset av svårt traumatiserade våldsutsatta patienters tillgång till kvalitativ specialistvård.

Helhetsansvaret för patienter och personal faller sönder och samman. Samma sak sker inom den sönderstressade förlossningsvården. Det är nog nu. Kvinnokampen anno 2018 handlar i högsta grad om att byta ut borgarnas vårdpolitik i Stockholms läns landsting. Vi tar fajten för en rättvis och jämlik sjukvård.

Marina Andersson S-kvinnor Kvinnodistriktet Stockholm stad