Foto: Fayssal Zaoui/Flickr.
Foto: Fayssal Zaoui/Flickr.

Lärarnas situation har fått fäste på den politiska arenan. Nu är det dags att uppmärksamma socialsekreterarna på samma sätt.

För några dagar sedan publicerade DN Debatt forskaren Pia Thams alarmerande text “Socialsekreterares villkor har försämrats allvarligt”, som beskriver de svåra arbetsvillkoren för socialsekreterare som utreder barn och unga.

Pia Tham skriver att detta arbete ofta kräver “svåra bedömningar som inte sällan ska göras under stark tidspress. De beslut som fattas kan få stora konsekvenser för det enskilda barnet eller ungdomen och kan medföra att hela deras tillvaro förändras.”

Det föranleder en utomstående att tro att det är de mest erfarna och rutinerade som tar hand om dessa ärenden. Så är det inte.

I stället är det ofta nyexaminerade och utan specialistkompetens. I en enkätundersökning som Pia Tham gjort med 349 socialsekreterare i Stockholms län framkommer det att en tredjedel är mellan 20 och 30 år. Nästan var femte av dessa har arbetat kortare än ett år i yrket och mer än en tredjedel i högst 3 år. Introduktionen till yrket beskrivs som kaotisk. Ofta saknades någon att rådfråga och man lämnades ensam med en hög utredningar att ansvara för.

Övertid är vanligt liksom en negativ påverkan på familje- och fritidsliv. Stress och akutplanering av arbetet är vanligt. Många beskriver att man utför arbetsuppgifter som borde utföras annorlunda och blir utsatta för hot eller våld.

Misstag i ärendehanteringar känns inte som osannolika med tanke på dessa förutsättningar. Och detta handlar om bland det viktigaste arbete man kan tänka sig. Utredning av barn och unga och deras livsförhållanden.

Yrkeskunniga försvinner från yrket innan de hunnit skaffa sig den nödvändiga erfarenhet som är en förutsättning för att kunna fatta professionella beslut. Eftersom socionomutbildningen är en generalistutbildning är det upp till arbetsgivaren att ställa krav på specialistutbildning. Dokumentationskraven har ökat och stjäl tid från arbetet med klienterna. En dellösning är fler tjänster och mindre administration.

Känns det igen från en annan debatt?

Lärarna har varit den stora vinnaren under årets valrörelse. Varenda parti har lovat att se till att arbetsvillkoren förbättras, att administrationen minskar, att stöd och klasstorlek ska justeras efter behov. Barnen och ungdomarna är det viktigaste vi har. De har rätt till en god utbildning och ett gott framtida liv. Alla är överens om det.

Det tycks vara svårt att hålla mer än en fråga och grupp aktuell i debatten. Det är långt kvar när det gäller skolans situation, men skolan finns uppe på varenda politikers agenda.

Nu är det upp till politisk kamp för nästa yrkesgrupp. Det är mycket bra att det läggs resurser på att lärarkåren kan göra sitt jobb med att forma morgondagens samhällsmedborgare. Nu måste socialsekreterarnas orimliga arbetssituation omhuldas lika varmt av ansvariga politiker och tjänstemän.