Margareta Olgart Holmberg och Peter Salomon

debatt Migrationskommitténs sammanbrott signalerar behovet av att utgå från den situation vi har idag. Genom att tillämpa internationella konventioner uppnår vi en rättssäker och reglerad migrationspolitik utan att enas om ett bestämt volymmål, skriver moderaterna Margareta Olgart Holmberg och Peter Salomon.

Vi är stolta över hur Moderaterna värnar människors rättigheter och är beredda att stödja kloka förslag som föreläggs riksdagen. Samtidigt lovordar Moderata seniorer att regeringen talar sig varm för asylrätten. På motsvarande sätt värnar vi de internationella konventioner Sverige har skrivit under och som reglerar migranters rättigheter. Dit hör FN:s flyktingkonvention, EU:s skyddsgrundsdirektiv och Dublinförordningen.

Regeringspartierna hänvisar återkommande till vikten av att ställa sig bakom rättigheterna, till vilka hör skyddsgrundsdirektivets fjärde artikel. Den har två paragrafer:

  • ”Den asylsökanden är själv ansvarig för att omgående lägga fram all dokumentation som krävs för att ansöka om internationellt skydd.”
  • ”Dokumenten som paragraf 1 refererar till består av den sökandes egna påståenden och all dokumentation som den sökande har tillgång till gällande ålder, bakgrund inklusive information om identitet, släktingar, nationalitet, länder sökande bott i, tidigare asylansökningar, färdväg och resedokument.”

Alla vi som står upp för asylrätten är självfallet beredda att hindra varje försök att kringgå skyddsgrundsdirektivet eller Dublinförordningen.

Vår utgångspunkt är att humant stå upp för de regelverk som Sverige lovar att följa. Trots generösa regler har tidigare regeringar tillåtit Migrationsverket att bevilja uppehållstillstånd i direkt strid mot konventionerna. Exempelvis uppger verkets årsredovisning från 2013 att ”andelen sökande med någon form av identitetshandling vid ansökningstillfället var 9 procent” allt medan verkets medarbetare delade ut uppehållstillstånd till 28 438 personer av de totalt 54 259 som ansökte om asyl det året, det vill säga 52 procent. Numera väljer Migrationsverket att utelämna denna typ av sakuppgifter.

I verkets årsredovisningar återges däremot hur migranter gör sig av med handlingar emedan dessa är bevis för avsaknad av flyktingskäl och på resor genom flera säkra länder för att ta sig till den svenska gränsen. En poliskälla uppger att flyktingsmugglare öppet samlar in och undanhåller identitetshandlingar innan migranterna når svensk passkontroll.

Alla vi, konservativa, liberala och socialdemokratiska sympatisörer, som står upp för asylrätten är självfallet beredda att hindra varje försök att kringgå skyddsgrundsdirektivet eller Dublinförordningen. Närmast handlar det om att omgående avvisa migranter utan handlingar till första säkra land eller till det land de närmast kom från.

Socialdemokraternas lovvärda inställning innebär självklart att partiet nu också stödjer kraven på att följa artikel 2 i FN:s flyktingkonvention: ”Varje flykting har skyldigheter mot värdlandet och det är av särskild betydelse att migranter anpassar sig till landets lagar och förordningar i syfte att upprätthålla lag och ordning”.

Migrant som bryter mot lagen förverkar alltså själv sitt uppehållstillstånd och personer vars uppehållstillstånd upphör att gälla saknar rätt att uppehålla sig i landet. De ska återvända, avvisas eller tas i förvar tills avvisning sker. Detta aktualiseras när det nu framkommer att nio av tio som döms till utvisning helt sonika stannar i landet.

Att värna asylrätten innebär att stå upp emot den identitetspolitiska lobbyn och dess inhumana kamp för kulturella enklaver. Vi motarbetar dess strävan mot segregerade områden där boende – i enlighet med sin kulturella identitet – talar sitt hemspråk, bygger patriarkat, uttalar homofobi och tillämpar sharialagar. Sådan paternalism står i direkt strid med artikel 34 i flyktingkonventionen som lyder: ”Stater som skrivit under ska i största möjliga utsträckning assimilera och naturalisera migranter”.

Att ”värdlandet åläggs att allokera resurser till integration för att migrantgruppen så snabbt som möjligt blir del av värdlandets kultur och arbetsmarknad” gör oss säkra på att regeringsunderlaget delar vår uppfattning om att vi tar hand om alla dem som kommer hit, underlättar för dem att få jobb och investerar i utsatta områden i linje med våra visioner: 1) bostäder byggs och renoveras 2) skolan tillvaratar varje elevs unika talanger och egenskaper 3) skolmiljöerna utmärks av studiero, flit och kunskapstörst 4) polisens arbete är synligt och fokuserat på miljöer där flest brott begås samt 5) ett minimum av nyinflyttning skyddar humant de som bor i områdena mot att villkoren försämras.

Moderata seniorer är övertygade om att alla partier ställer sig bakom den rättssäkra och reglerade migrantpolitik som följer av att strikt tillämpa internationella konventioner. Dessa reglerar att antalet utdelade uppehållstillstånd hålls på en för landet rimlig nivå utan ett beslutat volymmål. Samtidigt värnas asylrätten och de humana värden vi alla eftersträvar.

 

Margareta Olgart Holmberg,
ordförande Moderata Seniorer i Stockholms stad

Peter Salomon,
kommunikationsansvarig Moderata Seniorer i Stockholms stad