Kommitténs ordförande Tomas Rolén och justitieminister Morgan Johansson höll presskonferens.

migration I dag presenterades migrationskommitténs 26 förslag för ny migrationspolitik. Men på grund av S och MP:s olika syn i frågan är det oklart om förslagen kommer att skickas på remiss, och när.

Den hett omdebatterade frågan om ny migrationspolitik har de senaste visat på stora oenigheter mellan partierna. I dag presenterade migrationskommittén 26 förslag som det enligt kommitténs ordförande, Tomas Rolén, alla finns en majoritet bland partierna för – det är bara det att majoriteterna växlar mellan förslagen.

Tidsbegränsade uppehållstillstånd föreslås bli huvudregeln vid första asylprövningen för skyddsbehövande, enligt kommitténs förslag. Kvotflyktingar är undantagna. Först efter tre år kan permanent uppehållstillstånd bli aktuellt, men för det kommer det krävas svenska- och samhällskunskaper, möjlighet att försörja sig och att ingen brottslighet förekommit.

För anhöriginvandring krävs bostad och att den person som finns i Sverige kan försörja de som kommer hit, om det inte handlar om ett barn som ska ta hit vuxna anhöriga. Till anhöriga räknas sambo eller make/maka och barn, endast om särskilt beroendeförhållande finns kan andra anhöriga få komma hit.

Utöver reglerna för skyddsbehövande föreslås att »synnerligen ömmande omständigheter« återigen ska möjliggöra uppehållstillstånd.

Kommittén föreslår också att man ska se över systemet med offentliga biträden.

– Kommittén bedömer att rättssäkerheten i asylprocessen är god. Men vi har föreslagit det tillsätts en utredning för att se över de offentliga biträdena i dessa mål, som det varit diskussion kring, sa Tomas Rolén.

Vissa förslag, som kvalifikationskrav för välfärden eller ett siffermål för årlig invandring, har det inte funnits majoritet kring, och de förslagen finns inte med bland de 26.

Justitieminister Morgan Johansson (S) kunde vid presskonferensen inte ge några besked om hur regeringen avser att gå vidare med förslaget, eller om alla 26 förslag kommer att skickas ut på remiss, eftersom S inte är överens med MP.

Förslagen är tänkta att börja gälla 20 juli 2021, alltså dagen efter att de tillfälliga reglerna upphör.