Linda Snecker, Maj Karlsson och Christina Höj Larsen.

debatt Nuvarande asyllagstiftning, och förslag som nu diskuteras, leder till ett växande skuggsamhälle där fler lever som papperslösa. En perfekt grogrund för utsatthet och utnyttjande. Denna politik måste skrotas, skriver vänsterpartisterna Maj Karlsson, Linda Snecker och Christina Höj Larsen.

Under de senaste veckorna har polisen genomfört razzior mot lägenhetsbordeller och flera sexköpande män har gripits misstänkta för att ha brutit mot sexköpslagen. I och med detta tog debatten om hur vi ska få stopp på detta hänsynslösa utnyttjande av kvinnor i en utsatt livssituation fart igen. Stort fokus har riktats mot de sexköpande männen och hur straffet för sexköp bör se ut för att uppnå resultat. Bra så, det är frågor där Vänsterpartiet varit pådrivande medan andra partier sent omsider har följt efter. Men samtidigt som de som begått brottet får berätta sin version på bästa sändningstid i TV, så glöms de kvinnor som utsatts alltför ofta bort. Samhället måste göra mycket mer för att hjälpa de kvinnor som utsätts för övergreppen.

Samtidigt som de sexköpande männen måste förstå att de har begått ett brott som samhället ser allvarligt på måste de utsatta kvinnorna få stöd och hjälp som brottsoffer. Vänsterpartiet föreslår därför att de som har utsatts för sexköp bör få målsägandestatus under förundersökningar och rättegångar mot sexköpare enligt sexköpslagen. De bör också få rätt till skadestånd och stödinsatser som brottsoffer.

Kunskapen kring bemötande av dem med erfarenheter av prostitution måste öka hos polis, rättsväsende och socialtjänst.

Verksamhet som riktar sig direkt till de personer som lever i prostitution måste byggas ut så att hjälp finns att få i hela landet. Kunskapen kring bemötande av dem med erfarenheter av prostitution måste öka hos polis, rättsväsende och socialtjänst. Den kunskap och erfarenhet som finns måste tas till vara och användas i syfte att upptäcka och nå fram till personer i behov av hjälp. Den som vill lämna livet i prostitution måste få hjälp att göra det.

Samverkan och kunskapsöverföring är avgörande för att nå framgång i arbetet mot människohandel eftersom flera myndigheter och aktörer kan möta samma offer i olika roller. Därför bör ett nationellt resurscentrum mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål skapas. Det bör ha som uppgift att samla kunskap och erfarenheter. Vi vill att det utvecklas långsiktiga behandlingsmetoder och förbättrade stödåtgärder genom exempelvis ett nationellt exitprogram för personer som vill lämna prostitutionen.

En stor andel av de kvinnor som utnyttjas för prostitution i Sverige kommer från andra länder. I många fall är de utsatta för trafficking. När den tillfälliga asyllagen infördes blev det mycket svårare för dem att få uppehållstillstånd. Därmed riskerar de utvisning, kanske tillsammans med sina förövare, eller ett liv som papperslös med fortsatt stor utsatthet i Sverige.

Den parlamentariska migrationskommitténs beslut kommer att få stor betydelse för dessa kvinnor. Vänsterpartiet vill stärka rätten att få uppehållstillstånd i Sverige för de som utsatts för trafficking och annan människohandel. Det skulle underlätta för dem att träda fram, medverka i brottsutredningar och söka vård. Så är det redan i Frankrike och är på väg att bli i Spanien.

Nuvarande asyllagstiftning och flera förslag som kommittén diskuterar leder till ett växande skuggsamhälle, att fler lever som papperslösa. En perfekt grogrund för utsatthet och utnyttjande. Denna politik måste skrotas. Det måste finnas möjligheter att få uppehållstillstånd för de som inte kan utvisas. Preskriptionstiden får inte förlängas och nya omständigheter måste möjliggöra en ny asylansökan.

Vänsterpartiet var drivande i att införa sexköpslagen i Sverige. Vi har länge drivit frågan om att böter ska tas bort ur straffskalan så att köp av sexuell tjänst istället leder till fängelse. Att straffa förövarna och arbeta för att minska antalet sexköpare och efterfrågan av sexuella tjänster kan dock inte ersätta samhällets ansvar för de riktiga offren i sexhandeln.

 

Maj Karlsson, Socialpolitisk talesperson (V)

Linda Snecker, rättspolitisk talesperson (V)

Christina Höj Larsen, migrationspolitisk talesperson (V)