Daniel Färm och Emilia Bjuggren

debatt Tiden rinner ut för klimatomställningen. Vi presenterar därför idag en ny rapport med 50 förslag på mer ambitiösa klimatinvesteringar som Socialdemokraterna kan driva, skriver Emilia Bjuggren och Daniel Färm.

Att nå FN:s klimatmål är en överlevnadsfråga. Om vi inte lyckas kommer det att påverka livsvillkoren för människor på jorden idag och i framtiden. Vi måste nu alla ta ett så stort ansvar som vi kan för att skapa ett hållbart samhälle. För att bli ett fossilfritt välfärdsland behöver vi halvera våra utsläpp till år 2030, och därefter nå nollutsläpp.

Vår tids största samhällsutmaning ligger i att göra klimatomställningen socialt rättvis och hållbar. Ojämlikheten har de senaste decennierna vuxit snabbare i Sverige än i något annat OECD-land. Ökade klyftor leder till sämre sammanhållning, minskad tillit och större otrygghet, men är också skadligt för ekonomin. Att försöka genomföra klimatomställningen utan att minska klyftorna skulle leda till berättigade protester och omöjliggöra att den fullföljs.

Tankesmedjan Tiden presenterar nu den första i en serie rapporter med förslag på en förnyad socialdemokratisk klimatpolitik. Genom en investeringsdriven omställning som finansieras gemensamt kan vi både ställa om till ett fossilfritt välfärdsland, stärka tillväxten genom klimatsmart innovation och minska klyftorna. Att omställningen blir socialt hållbar är en förutsättning för att lyckas. Runt om i hela världen väcks nu kraven på en sådan omställning, en ”green new deal”.

Vi behöver ställa om transportsektorn, energieffektivisera och bygga hållbara bostäder. Dessa klimatinvesteringar kommer att kosta. En hållbar klimatomställning behöver bygga på en hållbar ekonomisk politik. Men det finns utrymme i en socialdemokratisk ekonomisk politik för att vara mer expansiv och öka utrymmet för klimatinvesteringar:

 • Att ersätta överskottsmålet med ett balansmål skulle frigöra över 14 miljarder kronor.
 • Om inte det räcker bör en höjning av skuldankaret övervägas. Exakt hur mycket blir en avvägning mellan behoven och de ekonomiska förutsättningarna. Vi ska aldrig agera så att vi inte klarar av att också i framtiden stärka ett socialt och klimatmässigt hållbart samhälle.
 • Styr det privata kapitalet att göra kraftfulla klimatinvesteringar – med morot och piska.
 • Instifta en klimatfond som kan se till att avkastningen av tekniksprången åter kommer befolkningen till del.

Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges inhemska utsläpp (och då är inte ens utrikesflyget inräknat). Här behövs en genomgripande omställning, så att utsläppen från inhemska transporter minskar med 70 procent till år 2030:

 • Bygg ut tunnelbana och spårvagnar i storstäderna, samt skapa snabb-busslinjer (BRT) i alla städer med över 70 000 invånare
 • Sänk p-normen för fastigheter som bygger in laddbara bilpooler till de boende, och höj ersättningen för installation av laddstationer till 75–100 procent i glesbygd.
 • Lånefinansiera en snabb utbyggnad av höghastighetsbanorna hela vägen in till städerna. Driv på EU att medfinansiera transnationella höghastighetståg, och samordna ett fungerande nattågsnät i Europa.Och bygg dubbelspår för snabbtåg mellan Stockholm-Oslo.
 • Driv på internationellt för full koldioxidbeskattning av flyg- och fartygsbränsle.
 • Reglera bort inrikesflyget på sträckor där tåget tar mindre än 3 timmar.

Även energieffektivisering i bostadssektorn är avgörande för att vi ska nå klimatmålen:

 • Klimatsäkra vatten- och avloppssystemen.
 • Inför regionala energiförsörjningsplaner och ett nationellt leveranssäkerhetsmål, så att elnätsägare måste ha samhällsintresset att leverera effekt som överordnat mål.
 • Ändra byggreglerna så att el inte behöver användas till uppvärmning i onödan.
 • Inför ett investeringsstöd till klimatsmarta hyresrätter och bygg masshanteringsplatser i alla regioner med mycket byggande.

Detta är ett axplock av alla de förslag på klimatinvesteringar och annan omställning i Tankesmedjan Tidens agenda för en mer ambitiös socialdemokratisk klimatpolitik. Att omställningen sker på ett rättvist och jämlikt sätt är en förutsättning för att vi ska kunna möta klimatutmaningen på ett hållbart sätt.

Emilia Bjuggren, rapportförfattare och klimatpolitisk talesperson för Socialdemokraterna i Stockholm

Daniel Färm, chef Tankesmedjan Tiden