Kärnkraft till varje pris! Eller fick Eddie Meduza skriva manuset till klimathandlingsplanen?

Klimathandlingsplanen presenterades tillslut av Tidöpartierna den 21 december. Handlingsplanen
saknade skarpa förslag och innehöll i huvudsak bara en presentation över nya utredningar som man
planerar att tillsätta. Väldigt mycket hopp läggs på ökad elektrifiering som ska ske genom en kraftig
utbyggnad av kärnkraften.

Under de senaste tolv månaderna har Sverige producerat 161 TWh (terawattimme) el och konsumerat 133 TWh. Vid
vissa tillfällen har vi behövt importera el från utlandet, men oftast har vi ett elöverskott som innebär att
el exporteras utomlands. Nettoexporten av el uppgår till knappt 28 TWh.

Sveriges elproduktion kommer i huvudsak från tre kraftslag: vattenkraft, kärnkraft och vindkraft.
Vattenkraften står för 40 procent, kärnkraften för 28 procent och vindkraften för 21 procent av all
Sveriges elproduktion.

Nu tycks Tidöpartierna ha snöat in på att kärnkraft är enda vägen framåt.

 

Vart och ett av kraftslagen har olika fördelar. Vattenkraften är väldigt planerbar och kan reglera
produktionen snabbare än de andra kraftslagen. Ett kärnkraftverk tar mindre plats och är
väderoberoende. Vindkraften är billigast och lämnar över sin livstid minimal påverkan på miljön.

Även om Sveriges konsumtion av el faktiskt minskat de senaste 20 åren, så är alla bedömare överens
om att elanvändningen i framtiden kommer öka. Framförallt är det transporter och industrin som ska
ställas om till eldrift. Den ökade elanvändningen måste mötas med ökad elproduktion och nu tycks
Tidöpartierna ha snöat in på att kärnkraft är enda vägen framåt.

Elmarknaden i Sverige är en förhållandevis välfungerande marknad där elpriset styrs av tillgång och
efterfrågan. Elmarknaden omfattar inte bara handeln för slutkonsumenten, utan även så kallade
stödtjänster. Stödtjänster finns till för att upprätthålla balansen och spänningen i elnätet. Ett exempel
på en stödtjänst kan vara att åta sig att snabbt kunna öka produktionen av el vid behov.

Handeln för stödtjänster har ökat markant och bedöms 2023 uppgå till 3 miljarder kronor. De är en
viktig del av intäkterna för de mer planerbara kraftslagen, men även företag och enskilda hushåll kan
nu ingå i handeln, om man till exempel som villaägare har installerat ett batteri till sin
solcellsanläggning.

Att marknadsutsätta stödtjänsterna är bra. Det ger både kostnads- och energieffektivitet och leder till
nya innovationer. Nu vill Tidöpartierna frångå den principen och bara köpa stödtjänsterna från
kärnkraftverken, oavsett om andra lösningar är billigare eller ej. Kärnkraften ska växa till varje pris, att
det sker på bekostnad av elkunder och skattebetalare har ingen betydelse för atomkramarna.

Man kan nästan tro att Tidöpartierna hämtat manuset till klimathandlingsplanen ur Eddie Meduzas
ironiska visa Mera kärnkraft från 1979. För att vara Eddie Meduza måste man säga att texten åldrats
förvånansvärt bra och jag kan rekommendera en lyssning.