Lawen Redar (S) Sara Karlsson (S)

Det finns anledning att se över situationen för ensamkommande ungdomar från Afghanistan, och under tiden bör utvisningarna stoppas, skriver Sara Karlsson (S) och Lawen Redar (S) riksdagsledamöter och företrädare för Migrationspolitiska S-föreningen.

Situationen för ensamkommande ungdomar från Afghanistan som fått avslag och väntar på utvisning har snabbt växt sig till att bli en central fråga i samhällsdebatten.

Det är inte konstigt. Det är öden som berör, personer som har börjat rota sig här, och ett bakgrundsbrus av rapporteringar om ännu ett våldsdåd i Afghanistan.

Migrationspolitiska S-föreningen har sedan vi startade opinionsbildat för en generös och reglerad migration. Allra mest har föreningen arbetat med frågor som rör asylrätten.

Att slå vakt om rätten till asyl är vår viktigaste uppgift. Det är skyddsbehoven som ska styra vem som får rätt att stanna eller inte utifrån en individuell prövning.

Men grundbulten för en reglerad invandring är att det går att lita på att de prövningar som görs är rättssäkra. Om rättssäkerheten kan ifrågasättas undergrävs förtroendet för lagen och dess tillämpning. Dessutom måste ett utrymme finnas för bedömningar på humanitär grund.

Vi har länge haft en sådan bestämmelse, om synnerligen ömmande omständigheter. För att det helt enkelt finns fall där det vore direkt oetiskt och inhumant att genomföra en utvisning.

Situationen för de ensamkommande ungdomarna som framför allt kom under hösten 2015 har utifrån båda dessa perspektiv blivit speciell.

Under en lång tid har åldersbedömningar gjorts på ett rättsosäkert och godtyckligt sätt, både medicinska och icke-medicinska. De metoder som nu börjat användas för medicinsk åldersbedömning har ett acceptabelt osäkerhetsintervall men det avhjälper inte att en mängd ungdomar skrivits upp (eller ner) i ålder utifrån osäkra metoder. Detta skedde så sent som hösten 2016.

Säkerhetsläget i Afghanistan försämras kontinuerligt, vilket också Migrationsverket pekat på de senaste åren. Inget tyder tyvärr heller på att situationen kommer att förbättras inom överskådlig tid.

Stridigheterna i delar av landet har intensifierats och risken är stor att konflikterna eskalerar i takt med inblandning från externa aktörer. ISIS och talibaner kontrollerar stora områden och där är risken för kidnappningar och tvångsrekrytering stor, särskilt för unga killar. Och gruppen hazarer, varav en mycket stor del av de ensamkommande tillhör, är på olika sätt en särskilt utsatt grupp.

Den afghanska regeringen uppmanar andra länder att upphöra med utvisningar till landet. FN:s flyktingorgan UNHCR varnar för en kaosartad situation om utvisningarna fortsätter.

Många ungdomar rotat sig i Sverige, och kommer slitas upp ur de enda trygga sammanhang de har.

Den humanitära situationen för dessa ungdomar, varav många helt saknar relation till hemlandet då de vuxit upp i företrädesvis Iran, är sådan att den hade kunnat motivera uppehållstillstånd på humanitär grund.

Den grunden är dock närmast borttagen i och med den tillfälliga asyllagen. Men på grund av långa handläggningstider har många av dessa ungdomar rotat sig i Sverige, och kommer behöva slitas upp ur de enda trygga sammanhang de har om de ska utvisas.

Sammantaget anser vi att det finns anledning att se över situationen för dessa ungdomar, och under tiden bör utvisningarna stoppas. Vi är övertygade om att det går att hitta en lösning som ger ungdomarna möjligheter att stanna i trygghet, utan att undergräva den livsviktiga asylrätten.

Sara Karlsson är riksdagsledamot (S) och ordförande i Migrationspolitiska S-föreningen.

Lawen Redar är riksdagsledamot (S) och sitter i styrelsen för Migrationspolitiska S-föreningen.