Kristina Ljungros.

Dagens sexköpslag missar det viktiga förebyggandet arbetet, skriver Maria Andersson, generalsekreterare för RFSU och Kristina Ljungros, förbundsordförande för RFSU.

I ”Dokument inifrån” i SVT förra torsdagen kunde vi se hur barn och unga säljer sex på nätet. Polisen medger att de först 2009 uppmärksammade detta och än idag finns endast två poliser avsatta för att jobba med spaning på nätet speciellt inriktat på unga som säljer sex. Polisen rapporterar också om att sexhandel pågår i hela Sverige och inte endast i Stockholm eller storstäder. De flesta prostitutionsgrupper arbetar i storstäder vilket inte är acceptabelt. Vem fångar upp unga som har sex mot ersättning i övriga delar av landet?

Den svenska sexköpslagen infördes 1999 och utvärderades 2008. Utvärderingen kom i korthet fram till att lagen har en normativ och förebyggande effekt som lett till att sexförsäljning i Sverige förhindrats. När lagen infördes var RFSU en av få remissinstanser som var tveksamma till lagen, framför allt för att vi befarade att den skulle flytta fokus från socialt och förebyggande arbete. Tyvärr verkar våra farhågor ha besannats. Ökade resurser till sociala insatser har uteblivit.

RFSU menar att den utvärdering av sexköpslagen som gjordes 2010, av Anna Skarhed, inte var tillräckligt omfattande. Till exempel saknar den i hög utsträckning röster från människor som säljer sex, det saknas ett hbtq-perspektiv och utvärderingen bygger i stor utsträckning på data från gatuprostitution, vilket redan Skarhed ser som en svaghet.

Mycket tyder på att andra former av sexhandel blivit betydligt vanligare under de senaste åren. Sexhandel via nätet har växt i samtliga nordiska länder, även i Sverige. Exakt hur mycket råder stor osäkerhet kring, men nätsexhandeln uppskattas till minst hälften av all sexhandel. Enligt Ungdomsstyrelsen har den ökat från 17 procent till 57 procent mellan 2004 och 2009.

Kartläggningar från RFSL indikerar att sex för ersättning bland hbtq-personer är betydligt vanligare än vad Skarheds utredning anger. Även Ungdomsstyrelsen rapporterar att det är betydligt fler unga killar än unga tjejer som har erfarenhet av att ha sålt sex i Sverige.

RFSU menar att för att förebygga sexhandel måste vi veta mer om hur den faktiskt ser ut, utbredning och arenor. I Norge och Danmark görs exempelvis återkommande strukturerade kartläggningar av annonser på Internet avseende sexhandel vilket inte görs i Sverige.

Nyligen gav Maria Arnholm Länsstyrelsen i Stockholm i uppdrag att utreda omfattningen av sexhandel i Sverige, vilket är bra men inte tillräckligt. Att det finns brister i kunskapen om hur försäljningen av sex ser ut i Sverige har konstaterats av flera utredare och forskare.

RFSU och flera andra har också föreslagit att ett nationellt kunskapscentrum om sexhandel och människohandel bör bildas, däribland Anna Skarhed som utredde sexköpslagen 2010, samt Länsstyrelsen som har i uppdrag att följa utvecklingen på området. Länsstyrelsen konstaterar att arbetet mot sexhandel och människohandel är omfattande och komplext och att det finns behov av en mer sammanhållen verksamhet.

Maria Andersson

Generalsekreterare för RFSU

Kristina Ljungros

Förbundsordförande för RFSU