Raymond Wigg, Helene Öberg, Yvonne Blombäck. Bilder: Fredrik Hjerling.

Stora satsningar på miljö, hälso- och sjukvård och kollektivtrafik måste ske snarast. Det skriver företrädare för Miljöpartiet i Stockholms läns landsting som i dag presenterar sitt förslag landstingsbudget.

Miljöpartiet i Stockholm läns landsting gör politiska prioriteringar för Stockholmsregionen med hänsyn till en växande, allt äldre befolkning och trycket på våra naturresurser. Stora satsningar på miljö, hälso- och sjukvård och kollektivtrafik måste ske snarast, för att Stockholm fortsatt ska vara en attraktiv region att bo och leva i.

Mer pengar, men framför allt en politisk ledning som har jämställdhet, ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i sitt fokus, är vad som krävs för att få de viktiga investeringar som behövs på plats i stockholmarnas vardag.

Tillsammans med pengar från en grön regering, använder Miljöpartiet i landstinget intäkterna från trängselavgifterna för att göra det som den moderatledda alliansen bara pratar om. T-bana i form av en automatbana till Hagastaden och Nya Karolinska, Spårväg Syd, Mälarbanan mellan Tomteboda och Barkarby – och en t-bana till Nacka. Det lyckas vi med för att vi har modet att avgiftsbelägga Essingeleden redan nu. Inte i en fjärran framtid, då den så kallade Förbifarten eventuellt finns på plats. Miljarden från utbyggda trängselavgifter i en miljöpartistisk Stockholmsregion går oavkortat till kollektivtrafik och utbyggnad för ökad cykling. Att den också minskar biltrafik och därmed buller, partiklar och klimatpåverkande koldioxidutsläpp ser vi som en bonus.

De nödvändiga investeringarna i hälso- och sjukvård finansieras av en skattehöjning på 20 öre, och fokuserar på det hälsofrämjande och förebyggande. Tillsammans med en satsning på vårdcoacher för de allra svårast sjuka, stärker vår politik den sociala och miljömässiga hållbarheten. Den avlastar akutsjukhusen så att personalen får möjlighet att behandla patienterna utan att de får skador eller vårdrelaterade infektioner. Vår långsiktiga personalpolitik utjämnar skillnaderna i löner och utbildningsvillkor, så att vi slipper den ständiga bemanningskris som landstinget ”drabbas av” varje sommar.

Fysisk och psykisk hälsa hör ihop. Därför ställer vi om dagens vårdcentraler till hälsocentraler i det som Miljöpartiet kallar Hälsovalet. Där satsar vi på hälsosamtal, fler legitimerade psykologer och psykoterapeuter, också med kunskap om äldre. Ersättningssystemet ändras så att områden med låg folkhälsa får ökat stöd, patienter erbjuds mer tid för samtal med läkare.Andra kompetenser som distriktssköterskan får ett större ansvar. Psykiatrin ska förändras så patienterna upplever heldygnsvården som trygg. Ungdomar ska få egna avdelningar och insatser ska stärkas för unga, speciellt kvinnor, och HBTQ-personer.

Miljöpartistisk politik betyder att vi skapar ett regionparlament som stärker den sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarheten i regionen. Vi ska bli en region som har verktygen att ställa om samhällsplaneringen till att vara klimatneutral, där fossila bränslen inte används för våra transporter och där näringslivet får möjligheter att utveckla miljösmarta lösningar. Ett samhälle där kultur, innovation, och grön ekonomi är de stora tillväxtfaktorerna.

Raymond Wigg, oppositionslandstingsråd
Helene Öberg, hälso- och sjukvårdspolitisk talesperson
Yvonne Blombäck, trafikpolitisk talesperson, Miljöpartiet Stockholms läns landsting