Gulan Avci (L) Foto: Lena Larsson

#metoo Skolan ska vara en fredad zon för sexism och trakasserier. Därför behöver det skrivas in i anställningsavtalet att en vuxen har ansvar att agera när man ser eller får vetskap om barn som utsätts för sexuella trakasserier. Det skriver Liberala kvinnors ordförande Gulan Avci (L).

Under hösten 2017 spred sig #Metoo-rörelsen som en löpeld över hela världen. I Sverige slog den ner som en bomb och raserade den svenska självbilden kring den svenska jämställdheten.

Det har varit plågsamt att läsa alla vittnesmål från kvinnor som i bransch efter bransch har klivit fram och brutit tystnaden.

Men berättelserna är de viktigaste vittnesmålen för den debatt som pågått det senaste halvåret. Det går inte längre att vifta bort de maktstrukturer som är djupt rotade i hela vårt samhälle.

Det som smärtade mig allra mest att läsa var uppropet #tystiklassen, som handlade om trakasserier i skolans värld. Barn som klev fram i rampljuset och berättade hur de fått sin kroppsliga integritet kränkt på en plats där de ska kunna känna sig trygga.

Skolan ska vara en fredad zon. Men uppropet #tystiklassen visade istället att det, som många flickor får lära sig i skolan är att sexism och sexuella trakasserier är en del av vardagen, som även de måste vänja sig vid.

Det som smärtade mig allra mest att läsa var uppropet #tystiklassen, som handlade om trakasserier i skolans värld.

Ett mönster som skiner igenom i elevernas berättelser är lärarnas tendens att hela tiden ursäkta pojkarnas beteende med förklaringen att det är deras sätt att visa att de tycker om dig eller som flera uttrycker det »boys will be boys«.

Den här verkar vara en förklaring som aldrig blir omodern. Dagens ungdomar får höra det. Jag har fått höra det och kvinnor i generationer innan mig har blivit matade med ursäkten: Det är ju för att han tycker om dig!

Skolan har ett stort ansvar att ta sexuella trakasserier på största allvar. Dessa frågor måste komma in i undervisning tidigt, redan på lågstadiet. För det andra måste det finnas ett ansvarsutkrävande av vuxna som inte tar sitt ansvar.

För att ytterligare förtydliga vuxnas ansvar vill vi att det ska skrivas in i anställningsavtalet att man som vuxen har ett ansvar att agera när man ser eller får vetskap om barn som utsätts för sexuella trakasserier.

Ett mönster som går igen i tidigare upprop är att offren är de som har mest att förlora på att berätta medan konsekvenserna uteblir för förövare eller arbetsgivare som inte tar sitt ansvar.

Ändå är diskrimineringslagen glasklar när det gäller arbetsgivarens ansvar. Lagstiftningen finns där. Det är dags att börja leva upp till den.

Arbetsgivare måste skapa en arbetsmiljö där kvinnor och män känner sig trygga att berätta om de blir utsatta för kränkningar och övergrepp. Det är till syvende och sist en fråga om ledarskap och chefskap.

Anställda ska känna att det finns någon att vända sig till för att prata med eller rapportera om sexuella trakasserier. Därför är det viktigt att alla arbetsplatser med mer än 5 anställda har ett skyddsombud, så som lagen föreskriver.

Politikens uppgift efter #metoo är att stärka kvinnornas ställning i samhället. Det gör vi bl.a. genom att

  • Höja minimistraffet för kvinnofridskränkning
  • Införa en sexualbrottslagstiftnings som bygger på frivillighet
  • Inför en föräldraförsäkring som stärker kvinnornas närvaro på arbetsmarknaden
  • Bekämpa det hedersrelaterade förtrycket genom att införa en ny brottsrubricering, en s.k. Lex Fadime, där hedersmotiv ses som en försvårande omständighet vid bedömning av ett brotts straffvärde.

Vi måste jobba på alla fronter för att komma åt sexuella trakasserier och diskriminering.

Jag har två söner. Vad kan jag göra för att se till att de får lära sig sunda värderingar och grundläggande respekt för andra människor?

Men det kräver att alla tar sin del av ansvaret. Jag har två söner. Vad kan jag göra och hur ska jag prata med mina söner för att se till att de får lära sig sunda värderingar och grundläggande respekt för andra människor. Vi har alla ett ansvar att prata med våra barn.

Jag är tacksam mot alla dem som kommit fram och brutit tystnaden. En förutsättning för att bryta maktstrukturer är att blottlägga dem.

Men nu är det istället vår tur att kliva fram. Alla vi som är föräldrar, lärare, rektorer, arbetsgivare och politiker. Det är vårt ansvar att se till att våra barn växer upp i ett samhälle där ingen ska behöva säga »me too« längre.

Det är vårt ansvar att skapa ett bättre samhälle, där alla individer, oavsett om vi är män, kvinnor, pojkar, flickor, äldre, funktionshindrade, invandrare eller har en annan sexuell läggning, känner trygghet i att svensk lag och svensk jämställdhet gäller lika för alla.

Gulan Avci (L) är ordförande Liberala Kvinnor