Efter kritik från lagrådet drar nu regeringen tillbaka sin proposition om slopat tvång för landstingen att införa vårdval i primärvården.

Efter att lagrådet sågat beredningen av regeringens proposition om ett slopande av tvångs-LOV meddelar nu regeringen i ett pressmeddelande att propositionen dras tillbaka.

Lagrådet anser att den tre veckor långa remisstiden varit alldeles för kort och att regeringen inte gett något motiv till varför lagändringen måste införas så snabbt. Lagrådet riktar även kritik mot att regeringen valt bort flera viktiga remissinstanser.

Lagrådet skriver:

”Exempelvis saknas många patientorganisationer, yrkesorganisationer och näringslivsorganisationer.”

”Inte heller finns någon remissinstans med särskild lagstiftningskompetens.”

Lagrådet är också kritisk till att propositionen beslutats endast en vecka efter remisstiden gick ut, trots de många kritiska remissvaren.

”Denna korta handläggningstid ger intrycket att regeringen inte har tagit regeringsformens beredningskrav på det allvar som förutsätts i lagregeln. Till detta intryck bidrar också att det i propositionen konstateras att ett betydande antal remissinstanser och instanser utanför remisslistan som lämnat synpunkter avstyrker förslaget men att det ändå vidhålls med en motsägelsefull motivering.”

Dessutom invänder lagrådet mot att promemorian som skickades ut var ”mycket kortfattad” och ”gav intryck av att inte ha föregåtts av grundlig analys”.

I pressmeddelandet skriver ansvarig minister Gabriel Wikström att regeringen tagit till sig av kritiken men att de ska återkomma med ett nytt förslag i vår.
– Regeringen avser därför att återkalla propositionen för att uppfylla beredningskraven och därefter återkomma till riksdagen för ett beslut i vår som ska börja gälla den första juli, säger Gabriel Wikström i pressmeddelandet.