Anders Perklev, president på Svea hovrätt som är beläget i Wrangelska palatset i Stockholm. Foto: Svea hovrätt, Wikimedia

NYHET Den som utsatts för ett brott där domen i tingsrätten överklagats kan få vänta länge på att fallet ska prövas i Svea hovrätt. Nu larmar hovrättspresidenten Anders Perklev om resursbrist och ökad väntetid.

Tiden det tar från överklagan i ett brottmål till att fallet avgjorts av Svea hovrätt har ökat successivt från 2016 och framåt, från 7,2 månader år 2016 upp till 9,1 månader första halvåret i år.

– Vi ser framför oss att handläggningstiderna kommer att öka kraftigt. Inströmningen av mål fortsätter öka och att vi av budgetskäl kommer att ha vakanta tjänster i höst. Vi skulle behöva öka antalet domare med 10-20 personer för att klara detta både på kort och lång sikt, säger Anders Perklev, president på Svea hovrätt.

Regeringens verksamhetsmål för Svea hovrätt är att 75 procent av brottmålen bör vara avgjorda inom fem månader, borträknat förtursmål där någon sitter häktad eller fallet rör en minderårig. Det har inte hovrätten klarat på de senaste fem åren.

– När det gäller brottsmål så beror det delvis på att polisen blivit lite mer effektiv och fått mer resurser, liksom åklagarna. Vi får också in fler och mer komplicerade mål som tar tid att hantera.

Det ökade antalet överklaganden har Svea hovrätt tidigare kunnat klara av hyfsat, tycker Perklev, men anslaget som domstolsväsendet nu har är inte tillräckligt för att klara antalet ärenden. Specifikt för Svea hovrätt har antalet inkomna ärenden ökat från 3 274 år 2017, till 3 597 förra året. Hittills i år har 2 639 överklagade brottmål registrerats hos hovrätten.

– Vi ser samma utveckling i hela domstolsväsendet. Det handlar inte bara om ökat antal brottsmål utan alla typer av rättsprövningar. Samhället är mer komplicerat med bland annat fler tvistemål och fler mål som gäller miljö och byggande.

Anders Perklev anser att de ökade resurser som gått till polis och åklagare behöver följas av motsvarande satsning på domstolsväsendet, för att få en sammanhållen rättskedja.

– Vi kan inte utesluta att det för vissa typer av mål kan bli en väldigt lång väntetid. Det är väldigt viktigt att man får sin sak prövad inom rimlig tid, det är en viktig del av rättstryggheten.

Det behövs dessutom en effektivisering av rättsprocessen, anser han.

– Till exempel finns det ett förslag som visserligen är kontroversiellt men som innebär att det införs ett krav på prövningstillstånd även för brottmål. I dag har vi det i tvistemålen och bötesmålen, men det skulle kunna innebära en förenkling att låta rätten inleda med att avgöra om det alls finns skäl för prövningstillstånd. Jag tror inte att vi långsiktigt kan möta den ökade belastningen på domstolarna bara med att tillsätta resurser. Man måste även se över rättegångssystemet.

Svea hovrätt i Stockholm har i dagsläget omkring 115 domare och ett antal domare under utbildning.