Transport förlorade mot SD-politiker i hovrätten.

facken och SD Transport hade inte rätt att utesluta en aktiv SD-politiker ur förbundet. Det framgick inte av förbundets regler hur de såg på SD-medlemskap, anser Svea hovrätt. ”Ett hot mot demokratin” anser Transports förbundssekreterare.

Svea hovrätt anser, liksom tingsrätten, att fackförbundet Transport har uteslutit medlemmen och SD-politikern Mats Fredlund på ogiltiga grunder.

Förbundet anses inte ha visat att Mats Fredlund, i egenskap av förtroendevald politiker för Sverigedemokraterna, har brutit mot Transports regler för medlemskap.

Läs också: Dom: Fel att utesluta SD-politiker

Eftersom domstolen anser att uteslutningen av Mats Fredlund var ogiltig gör de inte någon bedömning av frågan om föreningsfrihet, vilket Transport hoppats på.

För Mats Fredlund är domen enligt förväntan.

– Facket styr och ställer över min arbetsmiljö, och ska ta ansvar för att arbetsgivaren sköter sig. Då ska de inte kunna utesluta mig som medlem, säger han till Dagens Arena.

Anser du att du lidit skada av att inte få vara med i Transport?

– Javisst, jag blev bortplockad från alla de försäkringar jag har som medlem – ska jag teckna dem privat får jag betala mycket mer. Sedan är det också den psykiska biten, om arbetsgivaren börjat bråka hade jag inte kunnat gå till mitt fack och få hjälp.

Transport tolkar domen som ett hot mot förbundets demokrati.

– Det är beklagligt och oroväckande att inte Transports medlemmar själva får välja vilka som ska få vara medlemmar i vår förening. Vi tycker att det är ett hot mot demokratin att staten går in och tolkar våra stadgar, säger Lars Mikaelsson, förbundssekreterare hos Transport.

Kommer ni överklaga till HD?

– Vi får analysera domen vidare, och se om vi driver frågan vidare. Det är väl mycket möjligt.

Även Niklas Selberg, docent i arbetsrätt vid Lunds universitet, anser att domen hotar föreningsfriheten.

– Den här domen kränker Transports medlemmars föreningsfrihet och den måste överprövas av Högsta Domstolen, säger han.

Liksom tingsrätten väljer hovrätten att göra en tolkning av Transports stadgar för att besvara frågan om uteslutningen var rätt eller fel. Hovrätten finner att skrivningar om ”allas lika värde” inte tydligt nog uttrycker att man inte kan vara SD-politiker samtidigt som man är medlem i Transport.

Att Transport sedan länge har uteslutit aktiva SD-politiker, och har uttalat sin hållning i dessa frågor, spelar enligt hovrätten ingen roll. Inte heller att Transport erbjöd Mats Fredlund att välja mellan att uteslutas ur Transport eller att lämna sina uppdrag för SD anses väga upp att stadgarna inte varit tillräckligt tydliga.

Enligt Niklas Selberg skulle domen sett annorlunda ut om Transport tydligt uttalat sig angående SD i sina stadgar.

Men Lars Mikaelsson på Transport tror inte att det är så lätt som att bara formulera sig tydligare i stadgarna.

– Det kan man vända ut och in på och det är det som kongressen också har gjort. Man resonerade så att byter SD namn eller lägger till något bindestreck, hur blir det då? Dessutom kan det ju gälla andra organisationer, och ska vi då rada upp alla dem i våra stadgar? Vi tycker att stadgarna är tydliga nog, säger han.

Enligt Niklas Selberg tar hovrätten inte tillräcklig hänsyn till Europadomstolens praxis när det gäller uteslutning av medlemmar från fackföreningar, domar som Dagens Arena tidigare har berättat om och som har åberopats av Transports ombud i rätten.

– Jag är ganska förvånad och lite bekymrad över att hovrätten hanterar domen som tingsrätten, att de inte heller kan ta till sig Europakonventionen, säger docenten i arbetsrätt, Niklas Selberg, i en kommentar.

Domstolen lutar sig istället på tidigare praxis från Högsta Domstolen där det ansetts möjligt att pröva ideella föreningars och även fackföreningars stadgar utifrån, och anser, liksom tingsrätten, att medlemskapet kan liknas vid ett avtalsförhållande. Därför ska en tvist om vad som gäller enligt stadgarna tolkas till medlemmens fördel.

– Hovrätten missförstår Europakonventionen och domstolens praxis som bygger på att fackföreningar är politiska till sin natur, då kan man inte tillämpa regler som gäller andra ideella föreningar, säger Niklas Selberg.

Hovrätten är också tydlig med att det innebär stora konsekvenser att inte få vara med i en fackförening:

”Enligt hovrätten står det klart att medlemskap i en fackförening är av ekonomisk och praktisk betydelse för den enskilde medlemmen, även om betydelsen har förändrats över tid i takt med de förändringar som gjorts i regleringen av arbetsmarknaden och samhällsutvecklingen i övrigt.”

Niklas Selberg är kritisk till att hovrätten inte förklarar vad de menar med fackmedlemskapets betydelse och varför det är allvarligt att inte få vara med i ett fackförbund.

– Man har missförstått vad som avses med väldigt allvarliga konsekvenser av att uteslutas från ett fackförbund. Enligt Aslef (domen Aslef vs UK, red.anm) innebär det att man i princip får yrkesförbud, men så är det ju inte nu. Inget har hänt med den här medlemmens arbetsförhållanden efter att han uteslöts, säger han.

Att Mats Fredlund inte beviljades skadestånd är enligt Selberg ett tecken på att han faktiskt inte kan bevisa att han har lidit någon ekonomisk skada av att inte få vara med i Transport.

Petra Herzfeld Olsson är professor i juridik vid Stockholms universitet med inriktning på arbetsrätt. Hon anser också att hovrätten borde ha tagit in praxis från Europadomstolen mer i din bedömning.

– De skulle kunna ha gått in lite djupare i den praxis som arbetstagarparten hänvisar till och tydligare lägga den till grund för bedömningen, säger Petra Herzfeld Olsson.

I motsats till Transport anser hon inte att det finns något som hindrar domstolen att beakta objektiva aspekter vid tolkning av förbundets stadgar.

– Europadomstolen gör inte en så tydlig uppdelning av objektiv och subjektiv tolkning utan beaktar de argument parterna anför och bedömer vilken tolkning som har starkast stöd.

Däremot anser hon att hovrätten borde ha förklarat vilka aspekter som Europadomstolen beaktar vid tolkning av en fackförenings stadgar.

– Inte minst med tanke på att Europakonventionen är svensk lag bör hovrätten visa hur de tycker att Europadomstolens tolkning förhåller sig till deras resonemang.

I övrigt anser hon att Europadomstolens bedömningar ofta är väldigt situationsspecifika och att det är svårt att veta vad de hade kommit fram till i det aktuella målet.

– En får också komma ihåg att Europadomstolen ger medlemsstaterna en stor bedömningsmarginal i den här typen av frågor, säger Petra Herzfeld Olsson.

Niklas Selberg är övertygad om att målet kommer att överklagas och att Högsta Domstolen kommer medge prövning.

– Det finns stor efterfrågan på en vägledande dom.

 Kan man läsa in några politiska undertoner i hovrättens dom, med tanke på att synen på Sverigedemokraterna debatteras flitigt?

– Nej, det tror jag inte, man har gått vilse i juridiken. Sedan om det är lämpligt att utesluta SD-politiker, det säger varken jag eller hovrätten något om.