Arbetsdomstolen och Unionen. Bild t v: Per-Olof Forsberg.

ARBETSRÄTT Unionen får rätt i EU-domstolen gentemot Almega och ISS. Det var fel att anställda som tagits över från tidigare arbetsgivare inte fick förlängd uppsägningstid. Nu ska Arbetsdomstolen fälla den slutgiltiga domen.

– För arbetstagarkollektivet är det här en positiv dom för hela Europa, säger David Hellman, jurist på Unionen om EU-domstolens slutsats.

Saken gäller fyra arbetstagare som efter en överlåtelse till en ny arbetsgivare, ISS, inte fått rätt till den förlängda uppsägningstid som de skulle haft rätt till om den sammanlaga anställningstiden, före och efter överlåtelse, räknades in.

Enligt aktuella kollektivavtal finns en avtalad rätt att efter 55 års ålder och med minst tio års sammanhängande arbetstid hos arbetsgivaren ifråga få en förlängd uppsägningstid på ett år. Den här rätten gällde enligt de överlåtande arbetsgivarnas kollektivavtal, och hos det förvärvande företaget.

ISS valde dock att tillämpa sex månaders uppsägningstid för de anställda, som innan överlåtelsen varit anställda hos Apoteket AB och Astra Zeneca. Alla fyra anställda hade var och en minst tio års sammanhängande arbetstid på Apoteket respektive Astra Zeneca och ISS.

Fackförbundet Unionen valde att stämma ISS inför Arbetsdomstolen, med hänvisning till EU-direktivet om överlåtelser, som ska skydda arbetstagare vars tjänster eller verksamhet går över till en ny arbetsgivare. Unionen menar att det är den sammanlagda arbetstiden, före och efter överlåtelse, som ska räknas.

Arbetsgivarorganisationen Almega, som har företrätt ISS, menar å sin sida att bara anställningstiden hos den senaste arbetsgivaren ska användas för att beräkna uppsägningstid.

Arbetsdomstolen vände sig till EU-domstolen för ett förhandsavgörande om hur lagstiftningen bör tolkas. I tidigare vägledande fall, menar Arbetsdomstolen, har det handlat om hur arbetstagares rättigheter har påverkats inom ett år efter en övergång till ny arbetsgivare.

Enligt svensk lag, där EU-direktivet införlivats, är nämligen den nya arbetsgivaren skyldig att bibehålla de villkor som gäller i det överlåtande företagets kollektivavtal i minst ett år efter överlåtelsen. Det här gäller förutsatt att det finns ett annat kollektivavtal hos den nya arbetsgivaren som sedan tar över.

EU-domstolen slår fast att inga förändringar i anställningsvillkoren eller kollektivavtal gjorts för de anställda inom ett år efter överlåtelsen. Domstolen slår fast att eftersom så är fallet »kan arbetstagarna inte åläggas villkor som är mindre fördelaktiga än de villkor som var tillämpliga före övergången«.

Den sista punkten är avgörande, menar Unionen.

– Det är kärnan skulle jag säga. Efter att ett år har gått efter en överlåtelse, och skrivelserna fortfarande är identiska när det gäller uppsägningstid hos förvärvaren måste villkoret om förlängd uppsägningstid gälla, säger David Hellman, jurist hos Unionen som varit med och drivit fallet i Arbetsdomstolen.

Men Almega tolkar inte domen på samma sätt som Unionen. Jonas Stenmo, chefsjurist på Almega anser att anställningsvillkoren per definition har omförhandlats för de anställda, i och med att ett nytt kollektivavtal trädde i kraft hos den nya arbetsgivaren efter ett år. Därför behöver den förvärvande arbetsgivaren bara räkna anställningstiden i det egna företaget.

Enligt Almega har EU-domstolen ingen insyn i hur de svenska kollektivavtalen ser ut, och Jonas Stenmo tror att Almega kan gå vinnande ur striden i Arbetsdomstolen.

– Jag tolkar det som ganska goda möjligheter för oss att senare få rätt, säger Jonas Stenmo.

Målet är inte avgjort förrän Arbetsdomstolen kommer med sin dom, men huvudregeln är att nationella domstolar ska rätta sig efter EU-domstolens tolkning av lag.

I tidigare vägledande domar har EU-domstolen slagit fast att arbetstagares anställningstid hos det överlåtande företaget ska räknas in vid beräkningen av den anställdes lön och vid beräkningen av avgångsvederlag.