Fr v: Helena Larsson, Saco, Malin Wulkan, Unionen och Åsa Forssell, TCO. Bilder: Saco, Peter Knutson och Eva Edsjö.

Dagens Arena har i tidigare artiklar berättat om om att många fortfarande anmäler diskriminering eller missgynnanden på grund av graviditet eller föräldraledighet. Så här ser arbetsmarknadens parter på situationen och hur problemen bör tacklas. 

Mer än 40 procent av anmälningarna om könsdiskriminering och missgynnande behandling i arbetslivet handlar om föräldraskap och graviditet. Det berättade Dagens Arena igår i en granskning av fall som anmälts till DO.

I de fall en arbetstagare är medlem i ett fackförbund är det facket som i första hand ska företräda personen i förhandling eller domstol. I andra fall kan DO driva mål.

Malin Wulkan är chefsjurist på Unionen där medlemmar oftast tar en första kontakt med facket genom att ringa in till medlemsrådgivningen.

– Vi loggar samtalen och kan konstatera att det kommer en del frågor om diskriminering (just graviditet loggas inte som en särskild typ av fall, red.anm), men ännu mer om föräldraledighet och missgynnanden. Några hundra samtal om året rör missgynnanden på grund av föräldraledighet, säger Malin Wulkan.

Läs också: Trots förbud sedan länge – många gravida diskrimineras

Medlemmar kan därefter få förhandlingshjälp, om det bedöms behövas. Även klubbar kan skicka vidare fall till central nivå. Det kan vi vissa fall bli centrala förhandlingar eller, i sista hand, domstol.

– Det brukar varje år komma några ärenden till högsta instans, som rör provanställningar som har avbrutits, där man misstankar att det kan bero på föräldraledighet och/eller graviditet, säger Malin Wulkan.

Att provanställningar kan avbrytas utan att ge någon förklaring kan vara en anledning till att det sker vid graviditet.

– Då tänker arbetsgivaren antagligen att det är krångligt att anställa någon ny som ska vara föräldraledig, och funderar kanske inte på lagstiftningen.

Men hon lägger till att många tjänstemannaavtal har skrivningar som gör det möjligt att på begäran av arbetstagaren få en motivering till varför provanställningen avbrutits.

Helena Larsson är chefsjurist på Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco) som företräder 960 000 akademiker. På central nivå arbetar Saco genom att sitta med i olika utredningar och försöka påverka bland annat regler inom socialförsäkringen.

– Det vi driver är att stärka skyddet för föräldraledighet och gravida. Vi tycker att föräldraledigheten ska vara tredelad, vilket innebär att mer tid är reserverad för respektive förälder, säger Helena Larsson.

Vad gör ni och era medlemsförbund för att minska de här problemen?

– Vi har en del information på vår hemsida om vad man ska tänka på när man går på föräldraledighet och vi har en räknesnurra, där man kan räkna ut vad man kommer få i ersättning.

 Vad behöver göras utöver det ni som fackliga organisationer kan göra, för att minska problemen med diskriminering och missgynnanden på de här områdena?

– Det handlar mycket om inställning både hos enskilda arbetsgivare och individer. För att komma till rätta med de problem som finns måste man nog minska skillnaderna vad gäller frånvaro, till exempel vad gäller vab, föräldraledighet och deltidsarbete. Alla måste ta ansvar och fler män vara föräldralediga.

Vad är ditt råd till gravida som ska söka jobb?

– Man måste inte berätta om en graviditet alls, förrän man skrivit på anställningsavtalet. Det kan ju vara bra att inte upplysa om att man tänker bli gravid eller precis har blivit det.

Lina Cronebäck är arbetsrättsjurist på Almega, den största arbetsgivarorganisationen inom tjänstesektorn.

 Vad tänker du om att det är såpass vanligt förekommande att gravida och föräldralediga missgynnas?

– Jag vet inte om jag vågar säga att det är det. Vi har inte mycket frågor i vår rådgivning om det här, eller många tvister. Föräldraledighet får vi mycket frågor kring, vilka regler och ersättningar som gäller. Men inte om diskriminering/missgynnanden – nej, det här känner arbetsgivarna till. Man är mån om att följa reglerna, säger Lina Cronebäck.

Vad gör ni på Almega för att förebygga den här sortens diskriminering och missgynnanden?

– Almega har ett stående utbud kurser där vi utbildar kring diskriminering, och föräldraledighet ingår med. Vi håller också kurser på begäran, till exempel inom en särskild bransch. Vi har också jourtelefon öppen varje dag, dit medlemmar kan ringa.

 Vad tror du att det beror på att missgynnanden fortfarande förekommer?

– I den mån det förekommer är det klart att det är ett problem. Jag kan inte svara på hur det ser ut. Men vet att DO har en särskild satsning på de här frågorna, de har ju ett stort inflöde av alla möjliga fall, men min uppfattning är att de har satsat på just de här frågorna.

Åsa Forssell är utredare inom området jämställdhet på TCO, som företräder 12 fackförbund med sammanlagt 1,2 miljoner medlemmar. Hon svarar via mejl på vad TCO anser att det beror på att så pass många arbetstagare, främst kvinnor, missgynnas vid graviditet och föräldraledighet.

– Kvinnor drabbas sannolikt oftare än män av att missgynnas av sin arbetsgivare i samband med graviditet och föräldraledighet i och med att de är föräldralediga och borta från arbetslivet längre än män (och gravida män är det ju ont om!).

Åsa Forssell föreslår några möjliga förklaringar till varför missgynnanden tycks såpass utbrett.

– Det kan vara att arbetsgivarna upplever att graviditet och föräldraskap innebär ”kostnader” i någon form, framför allt genom frånvaro i form av föräldraledighet och vab, eller att arbetsgivarna saknar kännedom kring förbudet att missgynna arbetstagare i samband med föräldraledighet.

En annan förklaring är att arbetsgivarna upplever att det inte finns någon stor risk att drabbas negativt om de inte följer lagen i det här avseendet.

Vad gör TCO för att minska de här problemen?

– Vi driver på för att diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder ska bli semidispositiva. Det skulle ge arbetsmarknadens parter faktisk möjlighet att teckna centrala kollektivavtal kring det förebyggande arbetet mot diskriminering, vilket skulle öka ansvaret för det förebyggande arbetet ute på arbetsplatserna.

Därutöver driver TCO på för reformer av föräldraförsäkringen som gör att kvinnor och män delar mer lika på föräldraledigheten.

Vad behöver göras utöver det ni som fackliga organisationer kan göra, för att minska problemen med diskriminering och missgynnanden på de här områdena?

– Kännedomen om att föräldraledighetslagen innehåller ett förbud mot missgynnande måste öka och mer behöver göras på arbetsplatserna för att förebygga missgynnanden och för att underlätta för föräldrar att kombinera arbete och föräldraskap.

TCO anser också att arbetsgivare behöver säkerställa att alla chefer har kännedom om missgynnandeförbudet och att de arbetar proaktivt för att minska risken för sådana missgynnanden. Även myndigheter bör informera.

– Förslagsvis kan Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Försäkringskassan samarbeta så att DO:s information når alla som tar ut föräldrapenningdagar.