Alicia Nathanson Thulin Foto: Fredrika Elise Eriksson

Klimatet är den allra viktigaste samhällsfrågan för unga. Hela 94 procent tycker att det är viktigt att leva klimatsmart. Sveriges ungdomar har förstått. här är våra tre förslag till politikerna för en grönare värld, skriver Unga Feministers miljöpolitiska talesperson Alicia Nathanson Thulin.

Idag börjar det 23:e miljötoppmötet i Bonn, COP23. Värdlandet för årets möte är Fiji, en önation i Stilla havet som bokstavligen håller på att försvinna på grund av klimatförändringarna.

De ökade havsnivåerna leder till att saltvatten flödar in och förstör jordbruken på öarna. Det tvingar grupper att flytta längre från kusten och har gjort stora delar av önationen obeboeliga. Ett ytterligare problem är ett ökat antal naturkatastrofer.

I februari 2016 fick cyklonen Winston förödande konsekvenser då 44 personer dog, hem förstördes och stora delar av sockerskörden skadades. Skadorna efter stormen medförde en kostnad av ungefär en tredjedel av Fijis BNP.

Fiji är ett av de länder som har minst påverkan på klimatet, år 2014 var landet nr 165 på Carbon Dioxide Information Analysis Centers lista över koldioxidutsläpp per land.

Trots det är det länder som Fiji som får ta konsekvenserna av den miljöpåverkan som länder i det globala nord har orsakat under århundraden och orsakar just nu.

Det är en orättvis konsekvens av industrialismen och kapitalismen i västvärlden som har orsakat en omfattande klimatorättvisa.

När USA drar sig ur miljöarbetet måste vi andra ta desto mer ansvar. Det land som ses som västländernas ledande demokrati är nu ett land som har avsagt sig ansvar från klimatavtalet och har en ledare som förnekar klimatförändringarna.

Nu är det dags för Sveriges riksdag att ta klimathotet på allvar.

Vi i det globala nord måste ta ansvar för de utsläpp vi orsakar och länder med ekonomiskt kapital och hög utbildningsnivå måste ligga i framkant när det gäller miljöpolitik. Vi måste sätta ambitiösa mål, men framförallt måste vi följa målen vi sätter upp.

Fina ord räcker inte när djurarter dör ut och människor tvingas fly från sin hem på grund av naturkatastrofer. Då krävs det kraftfull miljöpolitik.

En Sifoundersökning från 2017 visar att unga i Sverige är väldigt miljömedvetna.Kanske är det inte så konstigt, det är ju vår framtid som står på spel.

Undersökningen visar att 43 procent av de tillfrågade 16–25-åringarna har dragit ner på köttätandet under det senaste året för att minska klimatpåverkan.

Den visar även att klimatet är den allra viktigaste samhällsfrågan för unga och 94 procent tycker att det är viktigt att leva klimatsmart.

Mer än 50 procent av 16–20-åringarna i undersökningen svarade att de tycker att våra politiker och beslutsfattare borde göra mycket mer för att begränsa klimatförändringarna.

Sveriges ungdomar har förstått. Nu är det dags för Sveriges riksdag att ta klimathotet på allvar. De måste öka sina ambitioner i miljöpolitiken och bidra till en grönare värld.

rför lägger vi i Unga Feminister nu fram tre förslag för ett grönare Sverige och för en grönare värld.

  •  Etablera gröna skatteväxlingar

Unga Feministers grundprincip i arbetet för att göra Sverige fossilfritt till 2030 är att det som har negativ miljöpåverkan ska kosta mer, medan det som är bra för miljön ska kosta mindre. Vi föreslår bland annat en punktskatt på kött. Inkomsterna från skatten ska sedan gå till att subventionera ekologiska produkter och veganska alternativ.

Vi vill beskatta flyget för att bygga ut tågtrafiken, höja bensinskatten för att bygga laddstolpar för elbilar, höja CO2-skatten för att subventionera sol och vindkraft samt ha trängselskatter i städer för att bygga ut kollektivtrafiken och göra den avgiftsfri samt satsa på bilfria innerstäder.

  • Svenska företag ska ta ansvar för sina utsläpp

Svenska företag exploaterar mark runt om i hela världen. Många företag är dåliga på att ta ansvar för de utsläpp de är skyldiga till, vilket försvårar livet för de människor, naturen och de djur som bor i områden där företagen har sina fabriker.

Vi vill ställa högre krav på svenska företag runt om i världen och på alla företag som är verksamma inom Sveriges gränser. Vi vill att de på bästa sätt hanterar det avfall de producerar, samt att de tar sitt ansvar för att på bästa sätt hantera sin verksamhet för att påverka närmiljön, människor och djur i området.

En resa till Thailand för en enda person skapar lika mycket utsläpp som en genomsnittlig personbil ger under ett helt år.

Ett tydligt exempel är det svenska företaget Boliden som agerade oacceptabelt i början av 80-talet. De fraktade 20 000 ton giftigt avfall från Rönnskärsverket till Arica i norra Chile.

Det obearbetade avfallet innehöll bly, kvicksilver och arsenik och lämnades i högar. Avfallet orsakade stora hälsoskador hos både barn och vuxna i form av bland annat cancer, kroniska lungsjukdomar och fosterskador.

Även naturen tog stor skada av det giftiga avfallet. Att sådant sker måste förhindras. Vi vill att svenska företag ska ha en gedigen hållbarhetsplan för en minskad miljöpåverkan i framtiden, och att det får ekonomiska konsekvenser att inte ha det.

  • En hög flygskatt

Det transportmedel som ger störst koldioxidutsläpp per resa är flyget. I Sverige är ungefär en tiondel av koldioxidutsläppen orsakade av flygtrafiken.

En resa till Thailand för en enda person skapar lika mycket utsläpp som en genomsnittlig personbil ger under ett helt år. Nu är det dags för Sveriges riksdag att ta klimathotet på allvar. Det är även lika mycket som en persons hela hållbara utsläppsutrymme för ett år. (Naturskyddsföreningen 2013)

För att kunna omfördela resurser från ett icke miljövänligt transportmedel till ett annat med mindre miljöpåverkan vill Unga Feminister införa en skatt på nationellt flyg. De intäkter som flygskatten genererar ska, utöver att se till att flyget bär sina egna klimatkostnader, gå till utveckling av järnvägsnätet och andra mer miljövänliga transporter.

Vi ser att framtidens generation redan nu går i bräschen för hållbar utveckling, men det krävs miljöpolitik med större ambitioner för att skapa verklig förändring.

Det är dags att stanna upp och agera efter oss unga nu, för en framtid där vi kan leva kvar på den här planeten kräver handling. Det börjar med oss, och fortsätter mot en grönare värld.

Alicia Nathanson Thulin är miljöpolitisk talesperson för Unga Feminister.