Södertörns högskola.

DISKRIMINERING Arbetsdomstolen har slagit fast att det inte var diskriminering när Södertörns högskola lät bli att anställa en döv sökande som lektor. Högskolan ansåg att tolkkostnaderna skulle bli för höga, och domstolen höll med.

Fallet rör en tjänst som lektor i offentlig rätt som utannonserades på Södertörns högskola våren 2015. Tjänsten gällde främst undervisning, men skulle också ge möjlighet till forskning.

Den döve man som fallet rör är juris doktor i offentlig rätt, och använder teckenspråk när han föreläser. Högskolan anser att mannen var den mest meriterade sökande, men valde att avbryta anställningsprocessen eftersom de kom fram till att det skulle bli för dyrt att anställa honom.

Tjänsten omfattade 300 undervisningstimmar om året, och kostnaden per år för högskolan för att anlita tolk skulle vara cirka 520 000 kronor. Då hade 220 000 kronor räknats bort eftersom den högskolan skulle kunna få den summan i lönebidrag av Arbetsförmedlingen.

Enligt bland annat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och arbetslivsdirektivet ska arbetsgivare väntas vidta skäliga åtgärder för att skapa den tillgänglighet som krävs för anställda med någon slags funktionsnedsättning. Eftersom högskolan är en del av staten väntas särskilt höga krav ställas på deras verksamhet när det gäller att skapa tillgänglighet.

Arbetsdomstolen kommer dock fram till att kostnaderna för tolkar i det här fallet var alltför höga för att det skulle falla inom skäliga åtgärder att anställa den döva arbetssökande mannen. Till argument som läggs fram hör att det rör sig om en kostnad som skulle återkomma varje år och att de här åtgärderna inte skulle kunna vara till nytta för andra anställda eller studenter på högskolan.

Johanna Nilsson, processförare på Diskrimineringsombudsmannen, DO, säger att fallet drevs främst för att få fram praxis när det gäller den här typen av fall.

– Samtidigt ska man inte dra för stora växlar på det här, för man måste göra en bedömning från fall till fall om vad som är skäliga åtgärder att vidta för att skapa tillgänglighet.

DO hade yrkat på 100 000 kronor i diskrimineringsersättning till den döva mannen som inte fått tjänsten, men döms nu att istället betala motpartens rättegångskostnader.