Ida Gabrielsson och Johanna Eliasson

debatt Försäkringskassans styrning måste förändras. Vi föreslår därför en utomstående granskning av myndigheten, skriver Vänsterpartiets Ida Gabrielsson och Johanna Eliasson.

Trots pandemin har färre personer haft rätt till sjukpenning under 2020 än 2019. Hur är det ens möjligt?

Regeringen verkar ha tappat kontrollen över sin egen myndighet Försäkringskassan. Företrädare för ett brett forskningsfält har lyft fram Försäkringskassans arbetssätt och styrning som en orsak till att sjukförsäkringen urholkas. Besluten har blivit rättsosäkra för den som drabbas av sjukdom eller funktionsnedsättning. Riksrevisionen har riktat kritik mot sjukskrivningsprocessen och även Inspektionen för socialförsäkringar visar på stora brister i Försäkringskassans arbetssätt. De visar också att bedömningar om sjuk- och aktivitetsersättning varierar kraftigt över tid, även när ingen lagändring gjorts. Intellektuellt funktionsnedsatta hänvisas plötsligt till socialtjänstens försörjningsstöd istället för att få rätt till aktivitetsersättning.

Vi måste släppa prestigen och partipolitiken och enas om att så här kan vi inte ha det.

När S-Mp-regeringen 2015 införde siffersatta mål för antalet sjukdagar per år förändrades Försäkringskassans arbetssätt. De utvecklade metoder för att kunna avslå ansökningar från människor som uppenbarligen är för sjuka för att arbeta. Det gjordes med rättssäkerhet som svepskäl, men utan lagstöd. Bland annat har myndigheten utifrån den så kallade DFA-kedjan ifrågasatt läkarintyg i avsaknad av ”objektiva fynd” eller motsvarande. Detta trots att det finns sjukdomstillstånd där sådana fynd inte går att finna. Många som drabbas av detta har så kallade symtomdiagnoser. Dessa metoder saknar stöd i lagstiftningen och Försäkringskassan säger att de inte längre kräver att det finns ”objektiva fynd” för att bevilja sjukpenning. Trots det finns det flera exempel på att så görs.

De siffersatta målen är nu borttagna, men arbetsmetoderna finns kvar. Andelen som utförsäkras vid dag 180 har fyrdubblats sedan 2015 och ökat från 29 till 40 procent mellan 2019 och 2020, till följd av att Försäkringskassan har infört vad de kallar för ”kvalitetssäkring”. Kvalitetssäkringen innebär att handläggarnas bedömning vid dag 180 granskas av en specialist som på sätt och vis överprövar handläggarens bedömning även om det är handläggare som sedan måste stå för beslutet. Detta så kallade ”kvalitetsarbete” har alltså inneburit rekordmånga avslag trots att ingen lagändring gjorts. Regeringen måste nu tydligt styra om Försäkringskassan i en riktning som garanterar ekonomisk trygghet vid sjukdom.

Enligt den senaste tillgängliga statistiken får över 22 000 personer försörjningsstöd eftersom de nekas sjukpenning, trots att de har läkarintyg på att de inte kan arbeta.

Vänsterpartiet har drivit på för förändringar och nu görs till slut en ändring vid sjukskrivningens dag 180. Men det behövs mycket mer. Vi som undertecknar den här artikeln har från våra olika ingångar sett vad bristerna i sjukförsäkringen får för konsekvenser i människors liv. Familjer slås sönder. Människor som drabbas ser ibland ingen annan utväg än att ta sitt eget liv. Det här kan inte få fortgå.

Vårt syfte är inte att peka ut enskilda handläggare som problemet. Vi menar att det vi idag ser är något långt mer omfattande och systematiskt. Försäkringskassans styrning måste förändras. Vänsterpartiet föreslår därför i riksdagen idag en utomstående granskning av Försäkringskassans arbete, styrning och ledning. Vi måste släppa prestigen och partipolitiken och enas om att så här kan vi inte ha det.

Nu duger det inte att skylla på varandra och inte göra något åt missförhållandena.  De som är sjuka och inte kan jobba måste garanteras ekonomisk trygghet. De som redan felaktigt drabbats av dagens systemfel måste få rätt till ersättning.

 

Ida Gabrielsson
socialförsäkringspolitisk talesperson (V)

Johanna Eliasson
tidigare handläggare på Försäkringskassan och ledamot i partistyrelsen (V)