Solrosuppropets logotyp

Det behövs en trygg rehabilitering för sjukskrivna med stöd för återgång till arbete – inte hot om utförsäkring. Det skriver Solrosuppropet.se.

Försäkringskassan skriver upp prognosen rejält för antalet sjukskrivna nästa år. Största ökningen hittar man bland personer med psykisk ohälsa där de breda stressrelaterade sjukdomarna ökar kraftigt. Vi på Solrosuppropet.se – och många med oss – är inte förvånade.

Redan i början av året kom OECD med en rapport där man varnade för detta. Vi anser att förklaringen går att hitta i en misslyckad rehabilitering av sjuka, där fokus ligger på att få folk i arbete framför att få dem friska. Det behövs en trygg rehabilitering med stöd för återgång till arbete – inte hot om utförsäkring.

Man har ensidigt satsat på KBT genom sjukvårdsmiljarden, där säkert många blir hjälpta, men KBT är inte en mirakelbehandling som fungerar för alla. Tar du inte till dig just den behandlingen står du i många fall utan hjälp. KBT eller inget. I en tid när vårdgivare och kliniker jagar kronor blir ekonomisk styrning det som bestämmer behandling i allt större utsträckning, inte behovet hos den sjuke.

Det är också en god idé att se varför den psykiska ohälsan ökar, och vi på Solrosuppropet.se kan se flera förklaringar. Förutom en icke-fungerande rehabilitering vill vi peka på arbetsmiljön.

Nedläggningen av Arbetslivsinstitutet har banat vägen för otrygga anställningar, och underbemanningar med stress som påföljd. Ofta i kvinnodominerade yrken inom vård och omsorg. Just den biten av samhället som behöver fungera för att hjälpa sjuka tillbaka till ett fungerande liv.

Vi tror dessutom att den stress som det innebär att leva under osäkra och snäva ekonomiska förhållanden, som dessutom hela tiden hotar med att bli ännu sämre genom utförsäkring, är en anledning till att man inte tillfrisknar fortare.

Vid hot om utförsäkring är det stor risk att man går tillbaka till arbete för tidigt innan man är redo för det. Att då bli sjuk igen ger en allvarligare situation än den man hade ursprungligen för att känslan av misslyckande förstärks.

Kämpandet med Försäkringskassan, läkarintyg, utlåtande från än den ena och än den andra läggs återigen på den sjuke som nu får börja om sin rehabilitering. Det slöseri med den sjukes kraft och hälsa. Vi är övertygade om att detta kortsiktiga tänkande är samhällsekonomiskt helt förkastligt.

Vi är som sagt inte förvånade, vi anser att kortsiktiga lösningar får kortsiktiga effekter och tyvärr kanske längre perioder av sjukskrivningar och ohälsa. Långa passiva sjukskrivningar är inget att eftersträva utan det som måste till är fungerande vård och rehabilitering där ekonomisk trygghet är av stor betydelse för tillfrisknandet. Detta går emot vad socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) sa om att rehabilitering ska ske på arbetsplatsen (16 maj 2013).

För alla sjuka handlar det i första hand om komma tillbaka till livet och sedan till arbetslivet.

Så nu har Solrosuppropet.se lämnat förslag på vad vi anser behövs; förebyggande i form av ett bättre jobb med arbetsmiljön, ett tidigt uppfångande av unga med psykisk ohälsa och att man ger dessa adekvat vård och stöd, inte en snävare sjukförsäkring. Det handlar inte främst om arbetslinjen utan det handlar om arbetsmiljö och om sjuk- och hälsovård.

Vi på Solrosuppropet.se ser fram emot när politikerna på regeringsnivå börjar förstå sambanden som vi beskriver ovan – och handla därefter.

Lisbeth Forsberg, Solrosuppropet.se