S-studenter: Frida Gunnarsson, Martin Pudaric och Malin Malm.

Debatt Slopa »visionen om det narkotikafria samhället« och stäng inte dörren för avkriminalisering är några av S-studenters krav på den utredning av den svenska narkotikapolitiken som ett enigt socialutskott tagit initiativ till, skriver tre representanter för S-studenter. 

Ett enigt socialutskott har ställt krav på regeringen att utreda den svenska narkotikapolitiken. S har betraktas som ett av de partier som under de senaste åren hållit emot i frågan och att S-ledamöterna i utskottet varit en del av att fatta detta beslut är en positiv utveckling. S-studenter välkomnar en utredning och har kongressbeslut med inriktningen att lämna den restriktiva linjen och arbeta skademinimerande.

Sverige sticker ut i en internationell kontext genom att driva en hård och restriktiv linje på det narkotikapolitiska området. Ett exempel är sprututbyte, något som WHO sedan länge betraktat som en grundläggande folkhälsoinsats. I Sverige slopades det kommunala vetot mot att införa sprututbytesmottagningar först 2017.

2017 hade Sverige EU:s näst högsta narkotikarelaterade dödlighet.

Den nuvarande politiken, där fokus har varit på ökade straff, har fått allvarliga konsekvenser. 2017 hade Sverige EU:s näst högsta narkotikarelaterade dödlighet. Vi har även en missbruksvård som är uppdelad mellan kommunernas socialtjänst och sjukvården i regionerna, vilket medför att individer hamnar mellan stolarna och riskerar att inte få den hjälp de har rätt till.

Samtidigt kommer rapporter om att antal rapporterade narkotikabrott är sex gånger högre i Rinkeby än i Djursholm, trots att bruket är högre i den sistnämnda stadsdelen. Varken polisens, sjukvårdens eller socialtjänstens resurser används idag på ett effektiv sätt för att minska bruk, langning och de narkotikarelaterade dödsfallen.

S-studenter har tre krav på utredningen:

Se till att utredningens förslag tas tillvara.

Professor i kriminologi Henrik Tham beskriver i en artikel i SvD att om Sverige utreder narkotikapolitiken i enlighet med socialutskottets krav på »evidensbaserad vård, beprövad erfarenhet och skademinimering«, så vore det en unik företeelse. Vi hoppas att ett enigt socialutskott kan öka trycket i frågan och att ansvarigt statsråd ser detta som en chans att lägga om politiken i enlighet väl understödd forskning.

Stäng inte dörren för avkriminalisering.

Socialminister Lena Hallengren (S) var snabbt ute och avfärdade avkriminalisering av narkotika för eget bruk som en följd av utredningen. Den hållningen riskerar att framstå som oseriös. Vi är relativt ensamma om vår lagstiftning i världen och avkriminalisering av droganvändning har bland annat föreslagits i en utredning i vårt grannland Norge. Portugal såg en drastisk minskad dödlighet utan höjt bruk sedan avkriminaliseringen genomfördes 2001. Avkriminalisering utgår från ett synsätt på narkotikamissbruk som en sjukdom. Utredningen bör se över området och om rekommendationer ges bör regeringen följa dem.

Styr om politiken genom att anta en ny nollvision.

Sedan 70-talet har den svenska narkotikapolitiken utformats utifrån »visionen om det narkotikafria samhället«. Det är en vision som är omöjlig att uppnå om vi inte vill stänga gränserna mot omvärlden. Den har varit skadlig och straff har prioriterats framför prevention och vård. Utredningen skapar ett tillfälle för en omsvängning av svensk politik till att istället anta en nollvision mot narkotikarelaterad dödlighet. På så vis stakar vi ut en riktning som är både human och evidensbaserad.

Vi välkomnar därför socialutskottets initiativ och ser fram emot att följa arbetet. Det är hög tid att denna allvarliga fråga lyfts och att svensk narkotikapolitik får en genomlysning.

Det är hög tid för förändring.

Malin Malm, förbundsordförande S-studenter
Frida Gunnarsson, vice förbundsordförande S-studenter
Martin Pudaric, förbundsstyrelseledamot S-studenter