Personen på bilden har inget med artikeln att göra. Bild: Mia Åkerström/Arbetsmiljöverket.

Män i åldrarna 16–24 år löper 50 procent högre risk än män i andra åldrar att råka ut för en olycka på jobbet. Ett stressigt arbetsliv och att företag som hyr in personal brister i sitt arbetsmiljöansvar pekas ut som orsaker.

Femtio svenska arbetstagare eller egenföretagare dog i olyckor på arbetet 2018, vilket är en ökning från 44 personer 2017. Av dem var tre kvinnor. Utöver de 50 dödsolyckorna i den svenska arbetskraften, dog förra året fem utländska arbetstagare i Sverige samt tre personer som deltog i arbetsmarknadsåtgärder. Det visar en rapport över arbetsskadestatistiken för 2018 som Arbetsmiljöverket presenterade i dag.

Antalet anmälda arbetsolyckor som lett till minst en dags sjukfrånvaro ligger på ungefär samma nivå 2018 som 2017. Men en grupp sticker ut kraftigt vad gäller olycksrisk, och det är unga män 16–24 år gamla. Deras olycksrisk är 50 procent högre än för män i andra åldersgrupper, sett till antal sysselsatta.

Olyckorna som drabbar unga män sker främst bland byggarbetare och snickare, lagerassistenter och truckförare, fordonsmontörer och lastbilschaufförer.

Att unga löper högre risk för arbetsolyckor har Arbetsmiljöverket kunnat se i flera år, och enligt generaldirektören Erna Zelmin-Ekenhem borde orsakerna till det här undersökas mer.

– Om man tittar på det moderna arbetslivet som är stressigt, med mer maskiner och mer teknik så är det här riskfaktorer som gäller oss alla. Men är man ung och oerfaren och kliver in på ett jobb, där man kanske inte stannar särskilt länge, ökar riskerna mer. Det här är faktorer vi ser präglar arbetslivet nu mer än för några år sedan, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

Ungefär hälften av arbetsgivarna har inte ett fullgott systematiskt arbetsmiljöarbete, men det är en siffra som har legat på ungefär samma nivå i flera år.

För både dödsolyckor och arbetsskadeolyckor med sjukfrånvaro som drabbar män är den vanligaste orsaken någon form av förlorad kontroll, till exempel över ett fordon. För kvinnor, som inte alls drabbas av dödsolyckor i samma utsträckning som män, är den vanligaste orsaken till arbetsolyckor någon form av fall och efter det kommer rörelse med belastning.

Men även rörelse utan belastning ökar snabbt som orsak till arbetsolycka bland unga män.

– Det är intressant för det kan tyda på att man har bråttom och inte hinner parera för till exempel ett föremål som står i vägen när man rör sig, säger Heli Aarnipuro som är arbetsmiljöinspektör och leder ett projekt om hållbart arbetsliv.

Kvinnor är mindre representerade i olycksstatistiken, men drabbas däremot oftare av arbetsskador som märks först senare i livet.

– Kvinnor har fler arbetsskador och börjar kanske utveckla dem redan i unga år, även om de inte syns i statistiken när de är unga, säger Heli Aarnipuro.

Inhyrd personal drabbas dubbelt så ofta av arbetsolyckor jämfört med andra anställda. Det här var en anledning till ett regeringsuppdrag om att se över bemanningsbranschen som Arbetsmiljöverket genomförde 2016–2018.

– Vi märkte att hur bra bemanningsföretagen än jobbar kan de inte göra förändringar hos kundföretagen, fast egentligen gäller att kundföretag ska bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete för alla som arbetar hos dem, säger Heli Aarnipuro.

Statistiken visar att bemanningsanställda (Yrkeskod: ”Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster”) är tredje mest olycksdrabbade bransch för män, och femte mest olycksdrabbade för kvinnor.

Hur stor andel av de som drabbades av arbetsolyckor 2018 som är bemanningsanställda är dock inte möjligt att se. Bemanningsanställda täcker väldigt många branscher, men har en och samma yrkeskod i statistiken. Bemanningsföretagen använder i sin tur än annan yrkesindelning än myndigheterna. Det går alltså inte att se om en truckförare som är inhyrd löper större risk än en anställd truckförare för olyckor, och hur mycket större den risken är.

Att inhyrd personal är mer olycksdrabbade beror enligt Kjell Blom, utredare på statistik- och analysenheten på Arbetsmiljöverket, på i alla fall två faktorer:

– Dels finns bemanningsföretagen inom riskfyllda yrken, dels är många som arbetar där unga.

Man vet också att bemanningsanställda män oftast arbetar som lagerassistenter eller truckförare, medan kvinnorna ofta är städare.

Generaldirektören Erna Zelmin-Ekenhem anser att parterna måste arbeta mer kring att se till att det förebyggande arbetet och introduktionen för nyanställda sköts ordentligt på arbetsplatserna.

Men att inhyrd personal inte sällan hoppar runt mellan olika arbetsplatser och ibland får rycka in på kort varsel gör inte möjligheten till en god introduktion lättare.

– Det är alltid svårare att ha en adekvat och bra introduktion om tiden man arbetar på ett ställe är väldigt kort, säger Heli Aarnipuro.

Arbetsmiljöverkets statistik för 2018 visar också att antalet anmälda arbetssjukdomar minskar med 13 procent jämfört 2017. Särskilt är det anmälningar på grund av sociala och organisatoriska sjukdomsorsaker – som är överrepresenterade hos kvinnor – som minskar, tillsammans med belastning.

Den här utvecklingen har Arbetsmiljöverket svårt att förklara, men på sidan 43 i rapporten finns ett försök till att förklara en nedgång i anmälningar av arbetsskador totalt sett. Mellan 2003 och 2018 har anmälningarna minskar med 65 procent:

»Förmodligen beror den stora minskningen av anmälda arbetssjukdomar över tid på flera faktorer, exempelvis en förändrad näringslivsstruktur, stora pensionsavgångar i vissa branscher, förbättrad arbetsmiljö, samt en lägre benägenhet att anmäla arbetssjukdomar. «