Foto: Liberalerna

Enkät Liberalerna har sedan 2013 argumenterat för kompetens före anställningstid, obligatorisk a-kassa och en reformation av arbetsförmedlingen. Fem år senare har väldigt lite förändrats. 

1.Vilka förändringar vill ni se i LAS?

Turordningsreglerna måste moderniseras och grundas på personlig kompetens snarare än anställningstid. Vidare vill vi utöka undantaget till att omfatta fem personer istället för två samt omfatta företag med maximalt 50 anställda. Liberalerna värnar om en trygg arbetsmarknad men vi måste samtidigt uppmärksamma de problem som finns på flera arbetsplatser. Sverige har en av västvärldens största trygghetsskillnader mellan anställningsformer. Detta slår hårt mot utsatta grupper som inte kommer in på arbetsmarknaden och som får arbeta under dåliga arbetsvillkor. Dagens regler för anställningsskydd är inte anpassade efter dagens arbetsmarknad där majoriteten av företagen är små- eller medelstora. I mindre företag tecknar endast en minoritet kollektivavtal och upplever ofta anställningsskyddet som för stelbent för att kunna anställa och behålla rätt kompetens.

2. Ska möjligheten till så kallad hyvling finnas kvar?

Ja. Arbetsgivare ska självklart erbjuda goda villkor åt arbetstagarna men Liberalerna anser att det är bättre att erbjuda en tjänst med färre timmar än ingen tjänst alls.

3. Vilka förändringar vill ni se i a-kassan?

Liberalerna vill öka tryggheten genom en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. En majoritet av Sveriges arbetslösa omfattas i dag inte av arbetslöshetsförsäkringen. Liberalerna vill att a-kassan ska omfatta fler, framförallt individer med svag ställning på arbetsmarknaden.

4. Vill ni förändra avdragsrätten för fackföreningsavgiften?

Fackföreningarna spelar en viktig roll på den svenska arbetsmarknaden och en fortsatt hög grad av fackföreningsmedlemskap är viktig för modellen med starka parter på arbetsmarknaden. En hög anslutningsgrad upprätthålls dock bäst genom att fackföreningarna bedriver för medlemmarna relevant verksamhet och ger dem stöd i arbetet. Vidare innebär regeringens förslag en oförsvarbar kostnad. Det kommer kosta skattebetalarna 2,67 miljarder från och med 2019. Liberalerna ser hellre sänkt skatt på arbete än avdrag för medlemsavgift.

5. Hur lång tid ska en person kunna vara provanställd?

12 månader. Det är viktigt för att fler ska kunna få ett första jobb och för att arbetsgivaren ska kunna testa arbetstagarens kompetens.

6. Vill ni behålla möjligheten till allmän visstid?

Ja. Det är viktigt att det finns en flexibilitet på arbetsmarknaden så att fler arbetstillfällen tillkommer och möjligheten att få ett första jobb ökar.

7. Vill ni inför inträdesjobb?

Ja. Vi liberaler är övertygade om att ett jobb med lägre ingångslön är bättre än bidragsberoende. Genom fler enkla jobb får människor som inte kommer in på arbetsmarknaden en chans att få ett första arbete. Det är nödvändigt då svensk arbetsmarknad idag ser annorlunda ut än för tio år sedan. Idag har vi en stor arbetslöshet bland nyanlända och människor med låg utbildningsnivå. Det är uppenbart att trösklarna in på arbetsmarknaden behöver sänkas.

8. Vill ni att riksdagen ska kunna lagstifta lön om arbetsmarknadens parter inte kommer överens?

Nej, vi vill inte lagstifta om lägstalöner. Däremot vill vi skapa fler chanser för nyanlända och för ungdomar utan gymnasieutbildning. För att ge nya möjligheter till den gruppen vill vi skapa en ny anställningsform. Ett första jobb med lite lägre lön är mycket bättre än bidragsberoende, och ger erfarenheter som leder vidare till nästa jobb.

9. Hur vill ni förändra Arbetsförmedlingen?

En rationalisering är nödvändig dels för att skattebetalarnas pengar ska användas effektivt men framförallt för att personer som behöver stöd och matchning ska få det stöd de har rätt till. Vi vill ersätta dagens arbetsförmedling med en mindre myndighet som är mer renodlad och fokuserar på det som måste skötas av staten.

Läs även: 

Det här vill partierna i arbetsmarknadsfrågorna

S: Nej till hyvling och allmän visstid

M: Lägg ner Arbetsförmedlingen

SD: Inga särlösningar som grundar sig på födelseland

C: Inför en resultatbaserad arbetsförmedlarpeng

V: Stärk LAS och a-kassan

MP: Höj taket i a-kassan

KD: Inför avdragsrätt för a-kasseavgiften