Foto: vänsterpartiet Gävle

Enkät Vänsterpartiet vill bland annat förbjuda bemanningspersonal att gå före tidigare anställda och avskaffa dagens tvåpersonsundantag i turordningsreglerna – stärka LAS helt enkelt. 

1. Vilka förändringar vill ni se i LAS?

Vänsterpartiet vill genomföra flera förändringar i LAS i syfte att stärka anställningstryggheten för arbetstagarna. Här är fyra exempel: För det första vill vi avskaffa allmän visstidsanställning och i stället införa objektiva kriterier för när det är tillåtet med visstidsanställningar. För det andra vill vi förhindra hyvling genom att ändra LAS så att regelverket gällande arbetsbrist blir tillämpligt om en arbetsgivare avser att omreglera den anställdes sysselsättningsgrad. För det tredje vill vi ändra LAS så att det uttryckligen framgår att det inte är tillåtet att hyra in arbetstagare från bemanningsföretag när det finns tidigare anställda som har företrädesrätt till återanställning. För det fjärde vill vi ta bort tvåpersonsundantaget i LAS som gör det möjligt för arbetsgivare med högst tio anställda att undanta två personer från turordningslistan vid uppsägningar på grund av arbetsbrist.

2. Ska möjligheten till så kallad hyvling finnas kvar?

Nej. Hyvling är ett växande problem i många branscher och måste stoppas. Vi vill ändra LAS så att hyvling inte längre blir möjligt (se svar på fråga 1).

3. Vilka förändringar vill ni se i a-kassan?

Vårt mål är att 80 procent av löntagarna ska få 80 procent av sin tidigare lön vid arbetslöshet. Så är det inte idag. Dels täcker arbetslöshetsförsäkringen få arbetslösa, dels försäkrar den endast låga löner – ett resultat av Reinfeldtregeringens nedmontering av a-kassan. Under mandatperioden 2014-2018 har vissa förbättringar genomförts men det räcker inte. För att återupprätta arbetslöshetsförsäkringen som en inkomst- och omställningsförsäkring vill vi genomföra följande förändringar: Höjt tak och golv, indexering av beloppen till löneutvecklingen, enhetlig ersättningsnivå under hela arbetslöshetsperioden samt för tid med aktivitetsstöd (80 procent), bättre kvalificerings- och ersättningsvillkor.

4. Vill ni förändra avdragsrätten för fackföreningsavgiften?

Högerregeringen avskaffade avdragsrätten för fackföreningsavgiften 2007. Sedan dess har vi krävt att avdragsrätten ska återinföras. I budgetförhandlingarna med regeringen 2017 fick vi igenom vårt krav. Nyligen beslutade riksdagen om att återinföra avdragsrätten för fackföreningsavgiften. De nya reglerna träder i kraft 1 juli 2018. Vi är stolta över att ha drivit igenom denna reform. Vi hoppas att fler nu väljer att gå med i facket. Det stärker arbetstagarnas position på arbetsmarknaden och den
svenska modellen.

5. Hur lång tid ska en person kunna vara provanställd?

Vänsterpartiet anser att dagens regelverk är rimligt, dvs sex månader. Det ger arbetsgivaren gott om tid att pröva en om en person kan hantera arbetet och bedöma om arbetstagaren ska erbjudas en anställning.

6. Vill ni behålla möjligheten till allmän visstid?

Nej. Vi vill avskaffa allmän visstidsanställning eftersom den bygger på godtycke och skapar otrygghet för arbetstagaren. Vi vill i stället införa objektiva kriterier för när det är tillåtet med visstidsanställningar. Tillsvidareanställning ska vara norm på arbetsmarknaden.

7. Vill ni införa inträdesjobb?

Nej. Vi är starkt kritiska till Alliansens förslag om inträdesjobb för nyanlända och unga upp till 23 år utan gymnasieexamen. För det första innebär förslaget att man lagstiftar om en viss lönenivå. Därmed frångår man den svenska arbetsmarknadsmodellen där parterna förhandlar om löner och villkor. För det andra finns inga krav på utbildningens innehåll eller kvalitet. Inget tyder därmed på att inträdesjobben skulle lösa kompetensbristen på arbetsmarknaden. För det tredje innebär förslaget att lönen ska uppgå till 70 procent av rådande ingångslön i branschen. Vi vill att alla ska kunna leva på sin lön – det kan man inte med Alliansens förslag.

8. Vill ni att riksdagen ska kunna lagstifta lön om arbetsmarknadens parter inte kommer överens?

Nej. Vi värnar den svenska arbetsmarknadsmodellen där parterna förhandlar om löner och villkor. Vi vill inte att politiker ska sätta löner – det gör parterna bäst.

9. Hur vill ni förändra Arbetsförmedlingen?

Vänsterpartiet anser att Arbetsförmedlingen ska bedrivas i offentlig regi. En sammanhållen statlig Arbetsförmedling med nationell överblick är en förutsättning för att kunna bedriva en aktiv arbetsmarknadspolitik. Vi vill förbättra Arbetsförmedlingen genom att förändra myndighetens styrning, uppdrag och arbetssätt. Vi vill se mindre av byråkrati, detaljreglering och kontroller och mer av aktiva, riktade, individanpassade åtgärder som stärker de arbetslösas möjligheter till anställning. Upphandlingen av tjänster via privata aktörer står idag för en stor andel av Arbetsförmedlingens budget. Vänsterpartiet anser att de privata aktörerna inom Arbetsförmedlingens verksamhet bör begränsas.

Läs även: 

Det här vill partierna i arbetsmarknadsfrågorna

S: Nej till hyvling och allmän visstid

M: Lägg ner Arbetsförmedlingen

SD: Inga särlösningar som grundar sig på födelseland

C: Inför en resultatbaserad arbetsförmedlarpeng

L: Hellre sänkt skatt på arbete än avdrag för fackföreningsavgift

MP: Höj taket i a-kassan

KD: Inför avdragsrätt för a-kasseavgiften