Enkät Miljöpartiets arbetsmarknadspolitik harmoniserar på många punkter med hur dagens system, ersättningsnivåer och lagar ser ut. Men på två områden vill MP se förändringar.  

1. Vilka förändringar vill ni se i LAS?

Miljöpartiet har inga förslag på förändringar i LAS

2. Ska möjligheten till så kallad hyvling finnas kvar?

 Nej. Vi har i regering tillsatt en utredning som ska ta fram förslag på hur anställningstryggheten kan stärkas när arbetsgivaren vill minska antalet timmar på anställningskontraktet.

3. Vilka förändringar vill ni se i a-kassan?

Vi vill på sikt höja taket i a-kassan till samma nivå som i sjukförsäkringen, när det finns utrymme i statsbudgeten för att göra detta.

4. Vill ni förändra avdragsrätten för fackföreningsavgiften?

 Nej. Vi har inget sådant förslag.

5. Hur lång tid ska en person kunna vara provanställd?

 Sex månader, vi har inga förslag på ändringar av tiden en person kan vara provanställd.

6. Vill ni behålla möjligheten till allmän visstid?

Ja. Visstidsanställningar behövs som en viktig del av en flexibel arbetsmarknad. Det som måste motverkas är missbruk av visstidsanställningar där den anställde tvingas till upprepade tidsbegränsade anställningar hos samma arbetsgivare, och vi har i regering skärpt lagstiftningen kring visstidsanställning.

7. Vill ni införa inträdesjobb?

 Nej.

8. Vill ni att riksdagen ska kunna lagstifta lön om arbetsmarknadens parter inte kommer överens?

 Huvudprincipen är att parterna hanterar lönerna, samtidigt måste politiken i vissa lägen kunna gå in och hjälpa till att höja lönerna som när vi under denna mandatperiod genomförde en riktad lönesatsning för lärare.

9. Hur vill ni förändra Arbetsförmedlingen?

Vi vill inte genomföra några förändringar i nuläget.  Arbetsförmedlingen befinner sig i ett pågående arbete för att modernisera och förstärka verksamheten, och i den pågående Arbetsmarknadsutredningens uppdrag ingår bland annat att se hur myndighetens samarbete med andra relevanta aktörer kan förbättras.

Läs även:

Det här vill partierna i arbetsmarknadsfrågorna

S: Nej till hyvling och allmän visstid

M: Lägg ner Arbetsförmedlingen

SD: Inga särlösningar som grundar sig på födelseland

C: Inför en resultatbaserad arbetsförmedlarpeng

V: Stärk LAS och a-kassan

L: Hellre sänkt skatt på arbete än avdrag för fackföreningsavgift

KD: Inför avdragsrätt för a-kasseavgiften