Försäkringsfacket Forena till regeringen: Försäkringsbranschen har en viktig roll i arbetet.

Våld i nära relationer är det tydligaste uttrycket för bristande jämställdhet. Hela samhället måste därför stå upp för de som utsätts för sådan allvarlig brottslighet. Det är därför positivt att Regeringen förra veckan presenterade ett åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa våld i nära relationer. Vi välkomnar särskilt satsningen om ett ”lämna-program” – en satsning för att göra det lättare för våldsutsatta kvinnor att lämna destruktiva relationer och inte återvända.

Med anledning av detta vill Försäkringsfacket Forena ta tillfället i akt att påminna om försäkringsbranschens viktiga roll när det gäller partnervåld och alla medborgares säkerhet och trygghet på lika villkor i sina hem. Alla de försäkringsbolag som erbjuder hemförsäkringar har till delar – och kan i större utsträckning ha – en nyckelroll för att bemöta den kriminalitet som våld i nära relationer utgör.

Bakgrunden är att den svenska försäkringsbranschen fortfarande i väsentlig utsträckning praktiserar ett undantag som innebär att överfallsskyddet i förtagens hemförsäkringar inte gäller när gärningspersonen ingår i den försäkrade kretsen. Det innebär att överfallsskyddet inte tillämpas om förövaren och offer bor under samma tak. I Försäkringsfacket Forenas nya rapport ”Fler försäkringsföretag erbjuder skydd vid våld i nära relation – dags för en modernisering av europamarknaden” visar vi att:

  • 4 av 11 försäkringsföretag som erbjuder hemförsäkring fortfarande har ett undantag i hemförsäkringarna som innebär att den som drabbas av överfall och våld i hemmet inte kan få ersättning.
  • 6 av 11 försäkringsföretag har inget utökat skydd i form av ersättning för merkostnader vid behov av akut boende, ombudshjälp, kristerapi och slopat krav på polisanmälan.
  • Få länder i Europa utöver Sverige och Island har någon form av skydd för våld i nära relation.

Vi menar att det är med all rimlighet att kvinnor och män ska kunna förvänta sig likvärdig ersättning vid överfall, oavsett om det begås inom eller utom hemmet. Moderniseringen av överfallsskyddet hos försäkringsföretagen på den svenska marknaden har varit positiv de senaste åren, men det saknas fortfarande an sammanhållen standard för såväl principen i överfallsskyddet som för utformningen av det mer akuta krisskyddet.

Från Försäkringsfacket Forena har vi samtidigt följt Regeringens aktivitet med att bedriva informella samtal med finansiella aktörer i olika frågor sedan regeringstillträdet. Det är bra att regeringen intresserar sig för finans och försäkring och informella samtal verkar vara bra forum för detta. Ett område för framtida samtal, utöver fortsatta diskussioner om försäkringsbranschens konkurrenskraft och kapitalmarknadsunionen, skulle kunna vara just försäkringsbranschens viktiga roll när det gäller trygghet och säkerhet på lika villkor. Från Forena bidrar vi gärna i dessa olika informella samtal.

Forena uppmanar därför Regeringen att:

  • Bjuda in oss som facklig aktör i de informella samtalen som Regeringen tar initiativ till som rör finans och försäkring. Ett förslag kan vara samtal om våld i nära relationer och försäkringsbranschens roll – också som ett led i regeringens nyss presenterade åtgärdsprogram.
  • Uppmuntra den svenska försäkringsbranschen att få tillstånd en sammanhållen standard i fråga om överfallsskyddets utformning.
  • Uppmuntra den svenska försäkringsbranschen att ta ledningen för att även Europas försäkringsbransch tar steg framåt och utvecklar skydd för våld i nära relation.

Från Forena vill vi att samtliga försäkringsrörelser som erbjuder hemförsäkring ställer sig bakom ett modernt och jämställt överfallsskydd. Inte bara för att alla – oavsett kön – ska kunna erbjudas trygghet i sina hem utan också för att följa intentionerna i diskrimineringslagstiftningen.

Med ett helt nytt EU-direktiv på plats som adresserar våld i nära relationer förpliktigar det dessutom att fler aktörer jobbar för att få till stånd moderna och jämställda försäkringsvillkor både i Sverige och EU.

Anders Johansson, förbundsordförande Forena

Länkar:

För två veckor sedan lanserade Forena rapporten om försäkringsbranschen och våld i nära relationer.

Forena: Hemförsäkringens undantag för våld i hemmet bör slopas helt – Sak & Liv (sakochliv.se)

Våld i nära relationer – Forena

Folksam och Forena uppmanar europeiska försäkringsbolag att införa skydd vid våld i hemmet (notified.com)

För en vecka sedan presenterade Regeringen ett åtgärdsprogram för att få bukt med våld i nära relationer.

Pressträff om nytt åtgärdsprogram mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck – Regeringen.se