2019 Public serviceskatt, slopad karensdag och rökförbud på uteserveringar är bara några av de nya lagar som träder i kraft under året som ligger framför oss. Dagens Arena har hela listan. 

Karensavdrag införs

Karensavdrag ersätter karensdagen i lagen om sjuklön och i vissa fall socialförsäkringsbalken. Tidigare har karensdagens slagit ojämnt beroende på vilka arbetstider du har. De som har oregelbundna arbetstider och jobbar långa arbetspass har tidigare drabbats mer än de med fasta, åtta timmars dagar. Syftet med lagändringen är att det ska vara mer rättvist och med en förutsägbar självrisk när man är sjuk och lagändringen innebär att arbetsgivaren gör avdrag på sjuklönen motsvarande 20 procent av sjuklönen för en vecka.

Public serviceavgift

Tv-licensen slopas och istället ska alla över 18 som har en beskattningsbar inkomst betalat en public serviceavgift. Maxkostnaden per person är 1 300 kronor om året, att jämföras med tv-licensen som kostade 2 400 kronor om året. Skillnaden är dock att tv-licensen gällde per hushåll med en tv-apparat och den nya avgiften är personlig.  Har du betalat tv-licens över nyåret får du tillbaka det överskjutande beloppet.

Det blir även två nya mediestöd. Det ena stödet är tänkt att stärka lokal journalistik i områden som för närvarande saknar eller har svag journalistisk bevakning. Det andra stödet är ett utvidgat innovations- och utvecklingsstöd.

Det sedan tidigare existerande driftsstödet höjs med 10 procent för hög- och medelfrekventa tidningar och även distributionsstödet höjs med 50 procent.

Strängare regler för att öppna friskolor

2019 blir det tydligare krav för tillstånd för att få bedriva enskild verksamhet bland annat inom skolans värld. Under 2019 måste huvudmannens lämplighet och ekonomiska förutsättningar godkännas för att få starta och bedriva skolverksamhet. Dessutom får Statens skolinspektion och kommuner ta ut avgift för ansökan.

Mer undervisningstid

Foto: Mikael Gustavsen. Arbetsmiljöverket

 

Efter sommaren 2019 kommer det i grundskolan att bli mer undervisningstid i matematik och idrott och hälsa. Från och med HT-19 för årskurs 7 kommer 105 ytterligare timmar undervisningstid i matematik. För idrott och hälsa rör det sig om ytterligare 100 timmar mer undervisning som ska fördelas mellan högstadiet och mellanstadiet.

Krav på lärarlegitimation

Under sommaren 2019 kommer det att införas krav på lärarlegitimation och behörighet för att få undervisa och ansvara för undervisning i fritidshemmet. I och med detta försvinner det undantag som finns i dag.

Läsa-skriva-räkna-garantin

Från och med 1 juli 2019 kommer förslaget om läsa-skriva-räkna-garantin för tidiga stödinsatser i förskoleklassen och lågstadiet träda ikraft. Det innebär bland annat att lärare ska kartlägga elever språkliga medvetenhet och matematiska tänkande redan från förskoleklass.

Omreglering av spelmarknaden

 

Nya spelregler gäller från och med den 1 januari 2019 då stora delar av spelmarknaden konkurrensutsätts genom införandet av ett licenssystem. Alla spelsajter måste därmed ha licens för att vara verksamma i Sverige. Aktörerna måste även betala skatt i Sverige och skydda spelare mot överdrivet spelande. Lotteriinspektionen byter namn till Spelinspektionen

Sänkt skatt för pensionärerna

Genom att förstärka det så kallade förhöjda grundavdraget får en pensionär över 65 år med en inkomst på 25 000 kronor i månaden och en genomsnittlig kommunalskattesats en ungefärlig skattesänkning på 4 200 kronor per år.

Tillsammans med tidigare skattesänkningar för pensionärer betyder det att 96 procent av alla pensionärer kommer att betala lägre skatt 2019 än tidigare.

Utökat jobbskatteavdrag

Sänkt skatt till alla som arbetar. Den största skattesänkningen ges till dem med en inkomst på 30 000 kronor i månaden eller mer; 210 kronor i månaden. De som tjänar mindre blir inte lika stora vinnare.

Höjd brytpunkt för statlig skatt

Den andra brytpunkten, skiktgränsen, för att betala statlig skatt höjs från en månadslön på 40 600 kronor till 42 000 kronor.

Avgiftsfri tandvård

Från och med den 1 januari 2019 blir tandvården avgiftsfri för alla upp till 23 år.

Förbud mot att röka på uteservering

 

Den 1 juli 2019 är det slutrökt på landets uteserveringar, på lekparker, perronger, entréer och andra utomhusmiljöer. Rökförbudet utvidgas även till att gälla e-cigaretter och örtprodukter för rökning. Då införs även en tillståndsplikt på tobaksförsäljning och snusförpackningar måste innehålla minst 20 portioner. Tobaksprodukterna behöver även ha spårbarhet och säkerhetsmärkning från och med den 20 maj 2019.

Bolagsskatten sänks

Till 21,4 procent från årsskiftet för att till år 2021 sänkas till 20,6 procent år, från nuvarande 22 procent. Även expansionsfondsskatten sänks, eftersom den följer bolagsskatten. Men denna skatt sänks i ett svep 2021.

Ränteavdragen i bolagssektorn begränsas också. Det blir avdragsförbud för ränteutgifter i vissa situationer, till exempel när företagen utnyttjar olikheter i andra länders skatteregler.

Avdragen som får göras ska baseras på företagets rörelseresultat före räntor, skatter, nedskrivningar och avskrivningar. Utrymmet för att göra avdrag uppgår till 30 procent. Dessutom får företag dra av negativa räntenetton på upp till 5 miljoner kronor.

Även reglerna för återföring av periodiseringsfonder förändras.

Individuell arbetsgivardeklaration

För att minska fusk och svartjobb ska även små företag börja deklarera arbetsgivaravgift varje månad individuellt för varje anställd. Förändringen innebär också att kontrolluppgifter för anställdas löner inte längre ska skickas in till Skatteverket.

Sänkning av sjukförsäkringsavgift

Sjukförsäkringsavgiften och efterlevandepensionsavgiften, som är delar i arbetsgivaravgift och egenavgift, sänks. De sociala avgifterna kommer dock ligga kvar på samma nivå som tidigare då den allmänna löneavgiften höjs i motsvarande mån.

Nya momsregler för vouchers

Även den svenska momslagstiftningen får nya bestämmelser under året. Definitioner av voucher, enfunktionsvoucher och flerfunktionsvoucher förändras men också bestämmelser om när användningen av vouchers blir skattepliktig, beskattningsunderlaget, vem som blir skattskyldig och när skattskyldigheten inträder justeras.

Entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen

I entreprenadavtal som ingåtts av beställaren från och med den 1 januari ska en arbetstagare som inte får sin lön av sin arbetsgivare för arbete i bygg- eller anläggningsjobb kunna få betalt från en annan entreprenör i byggkedjan. Den som betalar har sedan rätt att kräva ersättning av arbetsgivaren och/eller uppdragsgivaren.

Det ska vara möjligt att reglera frågan om entreprenörsansvar i kollektivavtal och att tillämpa ett sådant kollektivavtal i stället för det lagstadgade entreprenörsansvaret.

Arbetstagaren får även rätt till viss information av arbetsgivare, uppdragsgivare och huvudentreprenör.

Tydligare detaljplanskrav

Kravet på detaljplan vid byggen ändras för att förenkla bedömningen när detaljplan krävs och när det inte gör det.

Fler verksamheter blir tillståndspliktiga

Från årsskiftet behöver fler verksamheter än idag tillstånd av IVO för att få bedriva verksamheter enligt socialtjänstlagen och LSS. I likhet med kraven som ställt på huvudman för skolor kommer det från och med den första januari 2019 ställas krav på bland annat insik, lämplighet och ekonomiska förutsättningar.

Obligatorisk e-faktura till offentliga sektorn

Nytt EU-direktiv kräver att alla som levererar till den offentliga sektorn ska skicka en e-faktura från och med den  1 april 2019. Det finns en ny europeisk standard för e-fakturor, så PDF-fakturor eller inscannade pappersfakturor är inte godkända.