nya lagar Halvårsskifte betyder att en rad nya lagar börjar gälla. Dagens Arena har sammanställt några av de viktigaste – och några kanske mer okända.

Omdebatterat

 

 • Tillfälliga uppehållstillstånd & familjeåterförening: Den tillfälliga lagen som begränsar möjligheten till uppehållstillstånd i Sverige förlängs från 20 juli och två år framåt. Lagen innebär också att alternativt skyddsbehövande får samma rätt till familjeåterförening som flyktingar.
 • Inskränkt strejkrätt: Som en följd av konflikten i Göteborgs hamn tillsattes en utredning om att inskränka strejkrätten för fackförbund som inte är bundna av kollektivavtal på en arbetsplats. Arbetsmarknadens parter lade fram ett eget förslag och från 1 augusti begränsas konflikträtten för sådana fackförbund så att enda godtagbara skälet till att strejka är för att uppnå kollektivavtal.
 • Rut-avdraget fördubblas: Den förra S+MP-regeringen halverade rut-avdraget till 25 000 kronor per person och år, för den som inte fyllt 65 år. Nu höjs det igen till alliansregeringens ursprungliga nivå på 50 000 kronor.
 • Högre säkerhet vid rättegångar: Brottsoffer och vittnen ska i större utsträckning kunna förhöras via videolänk, och åhörare kan hänvisas till en sidosal av ordnings- eller säkerhetsskäl. Rätten att fotografera utanför rättssalen försvinner och möjligheten att använda elektronisk utrustning inne i rättssalen tas bort som huvudregel, vilket påverkar bland andra journalister.

 

 

Sommarrelaterat

 

 • För den som vill snickra i sommar kanske det är av intresse att veta att det nu blir tillåtet att bygga altaner utan bygglov eller anmälan – så länge man håller sig inom vissa gränser för storlek och avstånd till huset. Gäller en- och tvåbostadshus.
 • Alkoglass kan inte längre insupas hur som helst utan ska bara säljas på Systembolaget.
 • Till många semesterfirares förtret och andras jubel blir det förbjudet att röka på uteserveringar från och med 1 juli. Förbudet gäller även bland annat lekplatser och hållplatser för kollektivtrafik, och vidgas till att omfatta även e-cigaretter.
 • Numera gäller 15-årsgräns för att köra vattenskoter (från 1 juni).

 

Arbetsmarknad

 

 • Arbetsgivaravgiften sänks för ungdomar 15–17 år gamla och för enmansföretag som anställer en första medarbetare förlängs perioden då arbetsgivaravgiften är nedsatt från ett till två år. Gäller från 1 augusti.
 • Löneskatten för personer över 65 år som arbetar slopas.

 

Skolan

 

 • Läsa, skriva, räkna-garanti införs i förskoleklass och lågstadiet. Elever som riskerar att inte klara kunskapskraven i svenska, svenska som andraspråk eller matematik ska genomgå en särskild bedömning, och få särskilt stöd om det behövs.
 • Rektorns ansvar för trygghet och studiero förstärks i läroplanen.
 • Krav på legitimation och behörighet börjar gälla även för fritidspedagoger när det gäller undervisning på fritidshem.

 

Hälso- och sjukvård

 

 • Fler får rätt att ta ut föräldrapenning. En förälders sambo ska nu kunna ta ut föräldraledighet och jämställas med en förälder även om man inte är gifta eller har barn tillsammans.
 • Alla kvinnor ska erbjudas avgiftsfri screening för livmoderhalscancer. I dag tar vissa landsting ut en patientavgift.
 • Försäkringskassan får möjlighet att stänga av tandläkare som har misskött sig från systemet för statligt tandvårdsstöd, och kan kräva tillbaka ersättningar som utgått till tandläkare som gjort sig skyldiga till vårdskador eller risk för vårdskador hos patienter (gäller sedan 1 maj).

 

Övrigt

 

 • Skärpta straff för missbruk av EU-medel: Den som missbrukar EU-medel genom att använda dem på annat sätt än vad som var tänkt kan nu göra sig skyldig till brottet »grovt subventionsmissbruk« och dömas till fängelse i mellan sex månader och sex år.
 • Sametinget: Säkerhetskontroller ska kunna genomföras vid Sametingets offentliga sammanträden. Samtidigt tas kravet bort på att vara svensk medborgare för att kunna bli vald till Sametinget.