Bild: Pixabay

Ekonomi De globala utmaningarna är många och stora. Men internationellt samarbete är det enda rationella sättet att utveckla nationer och ger fördelar för arbetstagare på hemmaplan såväl som i övriga världen, skriver Oscar Ernerot.

I skuggan av mörka rubriker om alltings elände kan det vara trösterikt att tänka på allt bra som mänskligheten faktiskt åstadkommer. Det finns flera upplyftande exempel på senare tid. I Glasgow enades världens ledare om gemensamma ansträngningar för att kunna klara klimatmålen. I Rom klubbades en överenskommelse som samlar över 130 länder i kampen mot skatteflykt och osund konkurrens. I New York antog FN det svenska initiativet New Global Deal som uppmuntrar till trepartssamverkan istället för konflikt. I Bryssel försöker kommissionen att skapa verktyg för att förbättra villkoren för Europas arbetstagare.

Det ska erkännas att det senare exemplet ger oss som värnar självständiga kollektivavtalsmodeller lätt huvudvärk, när EU-kommissionen driver på för minimilöner. Men ambitionerna som speglas i samtliga exempel ovan handlar om gemensamt ansvar för bättre livskvalitet för medborgarna, och dessa är enkla att stödja för progressiva nationer och organisationer. Och precis så är det med globaliseringen: den kommer med omistlig effektivitet i samverkan – men medför även vissa problem. Dessa båda sidor måste erkännas och balanseras, för att bara se den ena sidan leder in på återvändsvägar.

Undermåliga arbetsvillkor drabbar inte begränsat och stannar vid nationsgränsen

LO-förbundens medlemmar påverkas av globaliseringen, inte minst direkt då många arbetar i en internationellt konkurrensutsatt verksamhet. Företag har ofta idag utlokalisering av produktion eller tjänster i en lång kedja av leverantörer. Löntagarnas villkor och trygghet pressas och utmanas av företagens ständiga jakt på nya marknader, lägre kostnader och högre avkastning. Komplexa produktionskedjor försvårar möjligheten att garantera goda och säkra arbetsvillkor. Resultatet ser vi i social dumping, att arbetare ställs mot arbetare och tvingas att konkurrera med varandra. Undermåliga arbetsvillkor drabbar inte begränsat och stannar vid nationsgränsen, utan fortplantar sig genom att påverka konkurrenskraft och förhandlingsutrymme även för andra.

Protektionism och slutenhet är inte svaret på utmaningar med globalisering. LO är för öppen handel och politisk samverkan med andra nationer. Av solidaritet och av rationalitet. Öppenhet mot omvärlden leder generellt till ekonomisk tillväxt. Genom att ekonomiska resurser och investeringar slussas dit där efterfrågan finns, växer ekonomier, genererar jobbtillfällen och ökar det finansiella utrymmet för välfärd. Men fördelarna med internationellt utbyte gynnar inte alla. Globaliseringen syns bland annat som konkurrens genom ohälsosamma arbetsvillkor.

Ojämlikheten visar sig i en polariserad arbetsmarknad där atypiska jobb har ökat. Enligt OECD har medelklassen i utvecklade ekonomier, kanske otippat, sett sina realinkomster minska i takt med att ekonomin växer. Och i många länder har en stor andel av dem med de lägsta inkomsterna knappt gynnats alls av ökad tillväxt. Världsfacket, ITUC, visar i en undersökning att minimilönen inte räcker att leva på för hela 84 procent av världens människor. Därtill saknar 70 procent på global nivå socialt skydd.

Genom solidaritet och samverkan med andra länder kan vi finna lösningar på problem som är övermäktiga för enskilda länder

Ojämlik fördelning av risker och fördelar med globaliseringen är sannolikt en förklaring till protektionism, handelshinder och det faktum att många ser öppenhet mot omvärlden som ett hot. Idag vinner ett fåtal väldigt mycket på otillräckliga krav på hållbart agerande hos företag och privata kapitalintressen, medan många fler möter risker i form av otrygga anställningar och låga inkomster. I syfte att forma en socialt, ekonomiskt och klimatmässigt hållbar globalisering måste vi komma till rätta med problem som marknadsdominans, underinvesteringar, skatteflykt och obalanser mellan lönearbete och kapitalinkomster.

Det finns en tydlig koppling mellan det som bestäms på internationell nivå och det som görs på lokal nivå. Internationell samverkan är inte något som pågår någon annanstans utan en del av det vardagliga samhällsbygget här hemma. För LO är det självklart att hävda samma principer för ett anständigt arbetsliv såväl i Sverige som i den internationella kontexten. Vi stödjer ITUC:s idé om ett nytt socialt kontrakt mellan arbetstagare, regeringar och företag för att åstadkomma anständigt arbete för alla. Det inkluderar kollektiva förhandlingar, företags ansvarstagande för sociala villkor (s k due diligence), jämställdhet, social dialog och möjlighet för arbetstagare att kunna ställa om mot gröna jobb.

Internationellt samarbete är det enda konstruktiva och rationella sättet att utveckla nationer och ger fördelar för arbetstagare på hemmaplan såväl som i övriga världen. De globala utmaningarna är många och stora. Men genom solidaritet och samverkan med andra länder kan vi finna lösningar på problem som är övermäktiga för enskilda länder och därtill vinna fördelar som är alla till gagn.

***

Vill du kommentera texten? Följ Dagens Arena på Facebook