Foto: Riksdagsförvaltningen

Politik Den framtida demokratin går inte att ta för given i Sverige, menar Olle Wästberg. Vi publicerar här ett utdrag ur hans senaste bok.

Det är effekten av demokratiska val som ofta fällt demokratier. Hitler, Putin, Erdogan tillträdde efter att ha blivit valda. Och de auktoritära som Polen och Ungen har valts fram.

Därför är det nödvändigt att få demokratin att fungera och inte attrahera en auktoritär opinionsbildning.

I boken ”Hatet mot judarna” (2021) skriver Björn Wiman:

Under det senaste årtiondet har auktoritär högerpopulism och rasistiska tankesätt kommit att prägla världen på ett sätt som fram till nyligen hade framstått som otänkbart.

***

När Freedom House visar hur för femtonde året i rad den globala friheten minskar beror det inte på diktaturer eller militärkupper, utan på att demokratiska val manipuleras, att pressfriheten minskar och att minoriteternas ställning blivit mer utsatt. I stor utsträckning är det åtgärder av partier som haft stöd av stora väljargrupper.

I hög grad tjänstgör populistiska rörelser som rädslans kolportörer. De sprider rädsla, sant eller inte. Populismen är apokalyptisk. Den förutspår att landet kommer att gå under. Bland det vanligaste är att påstå att det framtida Europa kommer att domineras av islam. När rädslan breder ut sig slås samhörigheten i landet sönder. Och just samhörigheten har varit central i Sverige. Samma sak gäller tillit och förtroende.

***

Den svenska demokratin skulle genom riksdagsbeslut kunna avskaffa sig själv på 14 månader. Rent teoretiskt skulle riksdagen med en rösts majoritet kunna ändra grundlagen. Statsministerns skulle därefter kunna utlysa extraval och den nyvalda riksdagen skulle, fortfarande med en rösts övervikt, kunna konfirmera det tidigare beslutet.

Sannolikheten för att något sådant skulle kunna ske är mycket liten, men att möjligheten finns illustrerar de svenska grundlagarnas svaga ställning.

Abrak Saati är statsvetenskaplig forskare på Umeå universitet, med inriktning på internationell demokrati. Hon oroas också för Sverige:

Den svenska demokratin är inte unik i att den står grundmurad, den är inte ett permanent tillstånd. Oavsett vilka attacker den kan utsättas för. På precis samma sätt som den har nedmonterats i Ungern och Polen så är det fullt möjligt att det kan ske i Sverige.

Centralt för den liberala demokratin är fria medier, självständiga domstolar och skydd för minoriteter. Dessa har reducerats i Ungern och Polen. Och de tillhörde måltavlan för Donald Trumps twitterangrepp.

Sverige är inte immunt mot den typ av antidemokratiska omvälvningar vi sett i åtskilliga andra länder.  På många sätt ligger det svenska systemet vidöppet för samma sorts angrepp på demokratiska institutioner som skett i Ungern och Polen. I Sverige vore det lätt för en ny majoritet att skapa politisk kontroll över domstolar, public service, utbildning och kultur. Med ett enkelt regeringsbeslut går det att skapa politisk kontroll över Public Service. Och om en ny regering vill kontrollera museer och kulturliv är det lätt. Likaså att politisera domstolsväsendet.

***

I Sverige ändrar vi grundlagen tämligen ofta i internationell jämförelse. När ett förslag kommer upp som strider mot grundlagen är det en naturlig reaktion från riksdagen att ändra grundlagen.

Finland skulle kunna ses som en förebild. Där sker grundlagsändringar genom att riksdagen med vanlig majoritet fattar beslut, därefter inväntas nästa ordinarie val och den nyvalda riksdagen måste konfirmera beslutet med två tredjedels majoritet. I Norge och i Tyskland får grundlagarna inte ändras i de grundläggande frågorna som statsskick och demokrati, utan de får bara ändras i detaljer.

***

 

Det är nödvändigt att finna nya vägar för människor att kunna påverka politiken.  Populister som säger vad folk vill höra föreslår ofta åtgärder som är mer symboliska än praktiskt genomförbara. Eftersom de populistiska rörelser som fått makten – och det inkluderar Putin och Erdogan – ursprungligen grundat sig på demokratiska val måste vi vara medvetna om att det är medborgarna som avgör demokratins framtid. Det är nödvändigt att ta en ständig debatt mot de risker som finns för demokratin. De flesta håller sig borta från den diskussionen. Martin Luther King sa:

Den stora faran för mänskligheten är inte de onda människornas ondska utan de goda människornas tystnad.

Drar vi ner rullgardinen inför den debatt kring demokratins framtid som nu pågår blir det mörkt.  Demokratin måste skyddas och det centrala är genom grundlagsändringar som höjer trösklarna om Sverige får maktskifte till ett populistiskt parti som använder sin majoritet på det sätt som skett i andra länder.  Det är, inte minst mot bakgrund av flera internationella erfarenheter, nödvändigt att skapa en stark svensk demokratisk grundlag.

 

Texten är ett utdrag ur Den hotade demokratin (Ekerlids förlag 2021).

 

***

Följ Dagens Arena på Facebook