Cecilia Tiblad Berntsson, Foto: Mattias Bardå.

Vi ser att vår närvaro i Etiopien är positiv och att vi har möjlighet att stärka arbetarnas ställning och underlätta för att löner ska kunna sättas i förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter. Det skriver Cecilia Tiblad Berntsson, social hållbarhetschef H&M-gruppen i en replik.

Löner i länder som Bangladesh, Etiopien och Kambodja ska inte bestämmas av företag med huvudkontor på andra sidan jordklotet. Minimilöner ska sättas av landets regering och exakta lönenivåer bör sättas i dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det gäller även textilindustrin.

H&M kan påverka utvecklingen inom löneområdet genom att engagera regeringar, hjälpa textilarbetare och deras arbetsgivare att få en bra dialog, underlätta för fackföreningar och kollektivavtal. Det ger en stabil grund att stå på. Att vi siktar på att skapa långsiktig förändring kommer alla parter tjäna på – textilarbetare, köpare, textilfabriker och länderna de verkar i.

Mats Wingborg har i sin ledare (12/2) fångat en del av den komplexitet som finns i att etablera sig i ett utvecklingsland där arbetsmarknaden ännu inte är fullt utvecklad, där institutioner behöver byggas upp och en stor del av befolkningen lever i fattigdom.

Denna komplexitet medför onekligen utmaningar, men lösningen är knappast att sluta handla med dessa länder.

Etiopien är ett land som är håller på att utvecklas från jordbrukssamhälle till industrisamhälle, men majoriteten av befolkningen om 110 miljoner arbetar fortfarande inom jordbruket.

Textilindustrin är viktig för att nya arbetstillfällen ska kunna skapas till en snabbt växande ung befolkning och för att landet ska kunna ta steget vidare in i en industrialisering. Den är också viktig för skapandet av reglerade arbetsvillkor på ett sätt som jordbrukssektorn inte har möjlighet att göra.

|citat dela=”ja”]Att ställa krav på exakta lönenivåer för arbetarna hos våra leverantörer är inte rätt väg att gå för att skapa långsiktig förändring.[/citat]

Mats Wingborgs artikel innehåller slutsatser som varken stämmer överens med H&M:s ambitioner eller dagliga arbete på plats i Etiopien eller andra länder.

Vår ambition är att etablera oss på nya produktionsmarknader på ett ansvarsfullt och hållbart sätt, både utifrån ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

Att ställa krav på exakta lönenivåer för arbetarna hos våra leverantörer är inte rätt väg att gå för att skapa långsiktig förändring.

Vi kommer istället fortsätta arbeta för att skapa en stabil grund; genom att stärka arbetarnas ställning och underlätta för att löner ska kunna sättas i förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter. Mats Wingborg hävdar också att H&M fått svenska bidragspengar för att etablera sig i Etiopien. Det stämmer inte.

Wingborg vill att H&M berättar mer om hur vi arbetar för att skapa höjda löner inom textilindustrin. Det gör vi gärna.

  • För det första, eftersom löner behöver sättas i förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter, arbetar vi för att textilarbetarna ska företrädas av demokratiskt valda representanter.

Lika viktigt är att textilarbetarna känner till vilka rättigheter och skyldigheter de har. Att de erbjuds utbildning i arbetsrätt är en viktig del.

  •  För det andra arbetar vi med våra leverantörer för att skapa transparanta lönesystem som underlättar löneförhandlingar och bidrar till att lönen tar hänsyn till erfarenhet, kunskapsnivå och ansvar vilket möjliggör en rättvis och progressiv lönesättning.

I Etiopien driver vi ett projekt tillsammans med ILO och Sida som till dags datum resulterat i att över 1000 textilarbetare har utbildats, sju av totalt 10 fabriker har etablerat arbetarkommittéer med ansvar för arbetsmiljöfrågor, två nya fackföreningar har skapats och att hälften av fabrikerna som ingår i projektet har hittills etablerat en fungerande dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Vi har även bidragit till kompetensutveckling av textilarbetare hos leverantörer.

Att huvudansvaret för lönesättningen ska ligga hos regeringen och arbetsmarknadens parter är en syn vi delar med ILO och det globala fackförbundet IndustriALL samt IF Metall.

  •  För det tredje är den dialog vi har med den etiopiska regeringen oerhört viktig – inte minst eftersom de är ytterst ansvariga för att skapa minimilöner och se till att det juridiska regelverket stärks i linje med internationella arbetsrättskonventioner.

Att huvudansvaret för den faktiska lönesättningen ska ligga hos regeringen och arbetsmarknadens parter är en syn vi delar med ILO och det globala fackförbundet IndustriALL samt IF Metall.

I dagsläget finns ingen lagstadgad minimilön i Etiopien, men vi är delaktiga i en ILO-studie som syftar till att ge regeringen underlag för framtida löneregleringar. Vi genomför en kartläggning av löner, övertidstimmar och anställningskontrakt hos fabriker, och vi tittar även på hur fackföreningssituationen och möjligheten till kollektivförhandlingar ser ut.

  • För det fjärde arbetar vi tillsammans med ILO för att identifiera vilka utmaningar som finns kopplat till exempelvis nationella arbetsrättslagar och hälsofrågor, men även arbetsvillkor generellt.

Vi vill påskynda skapandet att ett juridiskt ramverk för en välfungerande arbetsmarknad.

  •  För det femte; vi finns på plats i Etiopien med egen personal.

H&M äger och driver inte fabriker, men genom att vara en närvarande, långsiktig och ansvarsfull affärspartner kan vi underlätta för våra leverantörer att planera och investera för att möta de höga krav vi och våra kunder ställer.

Så, vi håller inte med Mats Wingborg om att vi inte har möjlighet att påverka. Men det är inte enkelt och det kräver uthållighet.

Givetvis är det också viktigt att alla parter i industrin samarbetar.

Vi delar även leverantörer med andra varumärken vilket gör samarbetet mellan köpare extra viktigt. Därför har vi ingått ett flertal samarbeten med andra stora modeföretag och globala fackförbund för att tillsammans driva lönefrågan framåt.

Vi ser att vår närvaro i landet är positiv, att det arbete vi bedriver gör skillnad och att vi har möjlighet att påskynda utvecklingen. Det är viktigt att internationella köpare fortsätter ifrågasätta, påverka och driva på utvecklingen framåt – och att de stannar kvar i landet.

Cecilia Tiblad Berntsson, Social hållbarhetschef H&M-gruppen