debatt Det finns mycket kvar att göra för att göra vården mer jämlik, skriver sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. 

Navid Ghannad, ordförande för Autism Skåne, skriver om Socialstyrelsens lägesrapport. Jag har tagit del av lägesrapporten och svart på vitt är det nedslående läsning: fortsatt ojämlik tillgång till hälso- och sjukvård för personer med funktionsnedsättning. Jag tänker därför inte försvara eller skönmåla situationen. Däremot vill jag intyga att regeringen ser allvarligt på uppgifterna och arbetar för att vården ska ges efter behov och på lika villkor – oavsett vem man är eller var man bor.

Hälso- och sjukvården ska vara behovsstyrd, kunskapsbaserad, personcentrerad och jämlik

Svensk hälso- och sjukvård står inför stor omvandling. Det är många delar som regeringen arbetar med samtidigt, och helheten syftar till en mer jämlik vård efter behov till hela befolkningen. Vår ambition är att det under den närmaste tioårsperioden ska ske en omfattande utbyggnad av primärvården och att vårdkapaciteten ska öka. Regionerna och kommunerna, som är huvudmän för hälso- och sjukvård är givetvis huvudansvariga men regeringen stöder arbetet genom statsbidrag och överenskommelser med SKR. Regeringen anser vidare att kontinuiteten inom specialiserad vård måste öka, bland annat genom att pröva möjligheten till fast läkarkontakt när vårdförloppet är utdraget. Därtill pågår det viktiga arbetet med att kapa vårdköer och öka tillgängligheten i hälso- och sjukvården, bland annat genom en nationell plan för kompetensförsörjning och inrättandet av en nationell vårdförmedling. Även cancervården och tandvården ses över och uppdateras för att ta itu med ojämlikhet.

Hälso- och sjukvården ska vara behovsstyrd, kunskapsbaserad, personcentrerad och jämlik. Kunskapsstyrning är ett viktigt verktyg i regeringens arbete. Det handlar om att använda bästa möjliga kunskap. Det är genom kunskapsstyrningen som Socialstyrelsen följt upp vården ur perspektivet för personer med funktionsnedsättning. Tack vare denna kunskap kan vi utveckla hälso- och sjukvården och göra den mer jämlik.

I mitt arbete ser jag också patientrådet som ett viktigt forum för dialog mellan regeringen och civilsamhällesorganisationer i Sverige som företräder patienters och deras närståendes intressen. Hälso- och sjukvården finns ytterst till för patienterna och deras upplevelser och tankar är a och o i arbetet med att skapa en hälso- och sjukvård som sätter patient i fokus.

Arbetet med att göra vården mer jämlik i hela landet för hela befolkningen upphör aldrig. Som Navid Ghannad framför i sin debattartikel finns det mycket kvar att göra, och regeringen har en rejäl reformagenda för att uppnå en jämlik vård.

Acko Ankarberg Johansson, sjukvårdsminister