Viviana Lundberg Matilda Gustafsson

Vi utbildar oss inom yrken där 60 000 lärare och 50 000 sjuksköterskor kommer att saknas redan inom några år. Här är tre områden som behöver akut förstärkning för att få oss att stanna i yrket, skriver Matilda Gustafsson, ordförande, Lärarförbundet Student och Viviana Lundberg, ordförande, Vårdförbundet Student.

 Vi är framtidens livräddare och bärare av svensk välfärd. Vi utbildar oss till yrken där vi blir avgörande för människors liv, på olika sätt. Yrken där det idag råder brist på utbildad personal och där alltför många väljer att lämna yrket. 60 000 lärare beräknas saknas redan 2019. 2020 behöver vi 50 000 sjuksköterskor. Det är ofattbara siffror.

Larmen om långa köer och underbemanning i vården är återkommande. Likaså har larm om bristande likvärdighet och måluppfyllelse i skolan blivit vardagsmat. För att stävja detta krävs åtgärder. Det behövs politiker, lärosäten och arbetsgivare som tar sin roll som förutsättningsgivare på allvar, och som ser vikten av att behålla alla nyexaminerade i yrket.

Lärarförbundet Student och Vårdförbundet Student representerar tillsammans drygt 40 000 studenter som har för avsikt att bidra till vår gemensamma välfärd. Vi har identifierat tre områden som behöver akut förstärkning för att samhället ska garanteras kvalitetssäker vård och utbildning för alla.

1. Alla lärar- och vårdutbildningar måste vara av hög kvalitet.

Våra framtida yrken är komplexa. Att arbeta med människor innebär en föränderlig miljö. För att vi som nyexaminerade ska vilja stanna kvar i yrket krävs utbildningar som förberett oss väl.

Vi måste kunna möta människor på ett medmänskligt såväl som professionellt plan. Vi måste kunna koppla samman vår teoretiska kunskap med vårt praktiska yrkesutövande och ha ett vetenskapligt förhållningssätt till utövandet.

Vi ska kunna beforska våra professioner och delta i utvecklingen av våra verksamheter. Det kräver att våra utbildningar ger oss rätt verktyg för att ständigt utvecklas i verksamheten.

Fyra av tio av Vårdförbundet Students medlemmar har övervägt att byta yrkesinriktning på grund av  bristfällig verksamhetsförlagd utbildning.

2. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) måste stärkas.

Stora delar av våra utbildningar är, och ska vara, förlagda i den verksamhet vi ska arbeta i. För att vi som nyexaminerade ska vara väl förberedda för våra yrken krävs att alla lärar- och vårdstudenter garanteras VFU-perioder av hög kvalitet.

Fyra av tio av Vårdförbundet Students medlemmar har övervägt att byta yrkesinriktning på grund av sin bristfälliga VFU-period. Det visar hur avgörande kvaliteten på VFU:n är för vår framtida kompetensförsörjning.

För oss innebär kvalitet att utbildningen har tydlig struktur, rätt förutsättningar och ställer höga krav.  Vi kräver att alla studenter möts av handledare med relevant utbildning och rätt förutsättningar för sitt uppdrag och att alla garanteras VFU i rätt verksamhet, och i rätt ämne.

Lärosäten måste säkerställa att vi får förutsättningar att utveckla relevanta förmågor och kunskaper under VFU-perioden, och att alla lärar- och vårdstudenter prövas genom, för verksamheten, passande uppgifter. Vi studenter är en tillgång och vill få möjlighet att bidra med vår kunskap om den senaste forskningen för att utveckla verksamheten.

Det kräver skolor/klinker och lärosäten som tar den verksamhetsförlagda utbildningen på allvar.

En av tre nyexaminerade lärare lämnar yrket inom fem år.

3. Garantera alla nya lärare och vårdpersonal en god introduktion i yrket.

En av tre nyexaminerade lärare lämnar yrket inom fem år. Var tredje sjuksköterska har symptom på utbrändhet under de första åren i yrket. Det är oacceptabelt. Det är därför tydligt att kraft måste läggas på att behålla de nyexaminerade i yrket.

Nyexaminerade lärare är enligt lagen garanterade en introduktion i yrket. Ändå är det endast drygt hälften av de nya lärarna som får en introduktionsperiod. Det är under all kritik.

Nyexaminerad vårdpersonal är i dag inte garanterade introduktion i yrket, trots att undersökningar visar att de som erbjuds god introduktion har högre benägenhet att stanna och trivas i yrket vilket skapar högre patientsäkerhet. Att få möjlighet att tillsammans med en mer erfaren kollega reflektera kring yrket, att utbyta tankar och idéer kan ge den nyexaminerade just det stöd och självförtroende hen behöver i sin nya yrkesroll.

Vi eftersträvar en patientsäker och evidensbaserad vård där alla får möjlighet att möta kompetent personal.

Vi vill ha en skola där alla barn och elever blir sedda av lärare som fått rätt förutsättningar för sitt uppdrag. Det i ett samhälle där våra yrken är mer krävande, och viktigare, än någonsin.

Vi är framtidens lärare, sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker. Vi är Sveriges framtid.

Matilda Gustafsson är ordförande, Lärarförbundet Student

Viviana Lundberg är ordförande, Vårdförbundet Student