Linn Wirdemo, Ivana Westberg och Cecilia Bergström

debatt Glöm inte den unga generationen när vi diskuterar mäns våld mot kvinnor. Vi måste på allvar ta tag i samhällsproblemet med killars våld mot tjejer, skriver representanter för Moderat Skolungdom.

Under den senaste tiden har debatten om våld mot kvinnor exploderat, vilket vi varmt välkomnar eftersom frågan om mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem som behövde lösas igår. Dock får vi inte glömma den unga generationen när vi diskuterar mäns våld mot kvinnor. Vi måste på allvar ta tag i samhällsproblemet – killars våld mot tjejer.

Killars våld mot tjejer är ofta samma våld som män använder mot kvinnor. Enligt BRÅ (Brottsförebyggande rådet) har nästan 24 % av alla unga tjejer varit utsatta för brott i sina relationer. Trots detta exkluderas ofta unga tjejer från debatten om våld i nära relation.
De själva menar att begrepp som “mäns våld mot kvinnor” och “kvinnofrid” är svåra att relatera till. Begreppen kopplas ofta samman till vuxna kvinnor, ofta med barn, som blir slagen av sin man. Man kopplar det inte lika ofta till 16-åriga tjejer som blir utsatta av sina jämnåriga pojkvänner. Vi får inte glömma den yngre generationen när det kommer till våld i nära relation, vi får inte svika de unga.

Skolan är den mest naturliga platsen att arbeta förebyggande med unga. Både för att mycket tid spenderas i skolan, samt för att offer och förövare faktiskt kan vistas i samma skolmiljö. Därför behöver dessa frågor inte bara lyftas i media utan också i skolan i utbildande syfte. För att på allvar stoppa killars våld mot tjejer, så att det i framtiden inte eskalerar till mäns våld mot kvinnor, föreslår Moderat Skolungdom en rad olika åtgärder.

För det första, kraven gällande elevhälsans arbete bör specificeras. Enligt en studie ur ett ungdomsperspektiv har inte skolor reagerat på vad de unga blivit utsatta för. För unga våldsutsatta har de sociala responsen från det närmaste nätverket, såsom bland annat skolpersonal, varit en viktig påverkan på deras egna responsen. Ett sätt att fånga upp elever som blivit utsatta är att ställa rutinmässiga frågor om fysiskt, psykiskt och sexuellt våld under de kontinuerliga samtal som idag äger rum mellan elevhälsopersonal och elever. Dessa frågor bör även förklaras och definieras med exempel då unga själva inte har en tydlig bild av vad våld faktiskt kan innebära. För att tydligt visa att skolor reagerar på vad unga tjejer blivit utsatta för är det även av största vikt att det är killen som utsatt tjejen för brott som ska bli avstängd eller byta skola, inte tjejen.

Vidare behöver skolans sex- och samlevnadsundervisningen genomgå en förändring. Idag är den rent ut sagt otillräcklig, då eleverna inte lär sig tillräckligt om samtycke eller en gränsdragning kring vad som är okej. Enligt ungarelationer finns det stora kunskapsluckor hos unga om vad som definieras som våld. Sex- och samlevnad är ett ypperligt tillfälle för skolan att ta sitt ansvar och förmedla kunskap om olika typer av våld, beteendet gentemot varandra i en relation och förmedla att våld aldrig är okej. Viktigast av allt är dock att säkerställa att informationen nått fram. För att garantera det bör sex- och samlevnad examineras likt andra ämnen som då skulle kräva att eleven visar att denne förstått ämnets innehåll. Genom att eleven examineras precis som i andra ämnen kommer de att få en djupare förståelse för de lagar, regler och normer som finns i Sverige gällande sex och samlevnad. Vi kräver examination av sex- och samlevnad!

Det är definitivt hög tid att ta tag i frågan om killars våld mot tjejer, så att det inte leder till mäns våld mot kvinnor. Det här arbetet börjar i skolan. Förslagen vi presenterat räcker inte för att lösa problemet helt och hållet, men det är en god start. De unga får under inga omständigheter glömmas bort när mäns våld mot kvinnor diskuteras.

 

Linn Wirdemo
Riksordförande Moderat Skolungdom

Ivana Westberg
Ordförande MSU Göteborg

Cecilia Bergström
Ordförande MSU Uppsala