Bild:Pixabay

debatt Ska vi nå målen med ett fossilfritt Sverige måste vi få omfattande satsningar på hela Bergslagsbanan. Att börja med sträckan Falun-Borlänge är strategiskt rätt, skriver kommunledningar tillsammans med företrädare för SSAB och facket.

Vår vilja är att det byggs ett dubbelspår i ny sträckning mellan Falun och Borlänge. Ett dubbelspår skulle stärka förutsättningarna för nyetableringar och för befintlig industri, då tillgängligheten till den expanderande hamnen i Gävle skulle stärkas. Om kopplingen till Gävle hamn skulle bli bättre skulle FalunBorlänge ges bättre förutsättningar att fungera som Dalarnas tillväxtnav. Med en ny järnvägssträckning möjliggörs en klimatsmart arbetspendling till gagn för hela Dalarna. Attraktiva sjötomter skulle frigöras längs med sjön Runn och sjönära rekreationsområden skapas.

40 % av Dalarnas befolkning bor i regionen och fler än så arbetar i FalunBorlänge. Redan idag har de båda kommunerna en gemensam översiktsplan och samarbetet intensifieras hela tiden. Mellan kommunerna etableras ytor för nya bostadsområden och attraktivt friluftsliv. Ett nytt dubbelspår skulle lyfta våra kommuner och länet. Samtidigt skulle det stärka det nationellt viktiga järnvägsstråket mellan västra Sverige och Gävle

Den planerade nedläggningen av Kvarnsvedens pappersbruk har visat hur känsliga vi är.

I arbetet med att attrahera ersättningsjobb ser vi möjligheterna att detta dubbelspår kan stärka oss som en plats för nyetableringar. Den kommande infrastrukturplanen blir avgörande för vår regions attraktionskraft. Vi ser stora behov av att få med utbyggnad av spåret från Borlänge till Gävle hamn och den propp enkelspåret längs med Runns stränder utgör. Det är mycket trångt på dagens bana och vi har sedan många år ett järnvägsreservat som möjliggör ett dubbelspår i ny sträckning mellan Falun och Borlänge.

Idag är den här sträckan en av de mest trafikerade i landet. Nu när hamnen i Gävle har rustats så skulle ett dubbelspår ge den nationellt viktiga industrin i vår region effektivare import- och exportmöjligheter. Detta skulle inte bara gynna FalunBorlänge som region utan skapa förutsättningar för industrietableringar i hela länet. Möjligheten att pendla ökar då ökad spårkapacitet möjliggör bättre turtäthet och i och med det en utvidgad arbetsmarknadsregion och större möjlighet för kompetensförsörjning.

Idag trängs gods och persontransporter på spåret. Vid förseningar kan man bli stående i Hinsnoret eller Ornäs inte bara för ett, utan flera tågmöten. Redan 2004 tog dåvarande Banverket fram en järnvägsutredning för dubbelspåret eftersom det rådde kapacitetsbrist på sträckan. Olika etapper beskriver utbyggnaden:

Etapp 1: Falun–Källviken (2,8 km) och Barkargärdet–Domnarvet (1,8 km).

Etapp 2: Källviken–Barkargärdet (13,7 km).

2021 är detta tyvärr inte förverkligat. Trafikverket utreder istället en så kallad EISK (enkelspår, samtidig infart kort) på Ornäs driftsplats, för att ”möta det framtida behovet av trafik på järnvägen”. Vi anser att detta på inget sätt möter nuvarande kapacitetsproblem, än mindre  skapar förutsättningar för framtida tillväxt! Det kommer istället skapa nya barriärer och hinder för städernas utveckling och flytta nödvändiga investeringar in i en oviss framtid.

Ska vi nå målen med ett fossilfritt Sverige, som till stor del handlar om att föra om transporter från väg till järnväg, då måste vi få omfattande satsningar på hela Bergslagsbanan. Att börja med sträckan Falun-Borlänge är strategiskt rätt.

 

Jan Bohman (S) Kommunstyrelsens ordförande, Borlänge

Joakim Storck (C) Kommunstyrelsens ordförande, Falun

Karin Örjes (C) Vice ordförande Kommunstyrelsen, Borlänge

Mats Dahlberg (M) Vice ordförande Kommunstyrelsen, Falun

Ulrik Bergman (M) Ledamot i kommunstyrelsen och gruppledare för Moderaterna, Borlänge

Jonas Sallén Lennerthsson (S) Andre vice ordförande Kommunstyrelsen, Falun

Mia Eriksson, Plats- och produktionschef SSAB Borlänge

Sven-Erik Rosén, Järnbruksklubbens ordförande SSAB, Borlänge

Tomas Jansson, Klubbordförande Unionenklubben SSAB, Borlänge-Finspång