Josefine Lindeberg-Lindvet och Navid Ghannad

debatt Laban som hade autism tog livet av sig i december. Exakt vad som hände när han arbetstränade får vi kanske aldrig veta. Däremot är det möjligt är att lära sig något av tragedin och försöka se till att det inte händer andra, skriver hans mamma tillsammans med Autism- och Aspergerföreningen Skåne.

När det värsta av allt redan hänt är det för sent för dialog och åtgärder. Laban i Eslöv, som hade högfungerande autism, tog livet av sig i december. Exakt vad som hände honom när han arbetstränade på Samhall och i kontakten med Arbetsförmedlingen får vi kanske aldrig veta. Däremot är det möjligt är att lära sig något av tragedin och försöka se till att det inte händer andra.

I Sverige dog 1 168 personer av suicid under 2020 enligt statistik från Folkhälsomyndigheten och forskning från Karolinska Institutet visar självmord är vanligare bland personer med autism än bland övriga befolkningen. De borde betraktas som en högriskgrupp för suicid och den största riskfaktorn för självmord är samtidig psykisk ohälsa, det säger forskaren Tatja Hirvikoski på KI, och beskriver att när en person inte ser någon annan utväg än att ta livet av sig kan det handla om stress och att personer med autism upplever höga förväntningar på vad de ska klara av i samhället.

Som mamma till ett barn med autism vill jag skapa ett upprop

Autism är en utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning som påverkar hur personen uppfattar omvärlden och hur personen samspelar och kommunicerar med andra. Autism förekommer på alla intellektuella funktionsnivåer och det finns stora skillnader mellan individer. Därför brukar autism beskrivas som ett spektrum med dessa gemensamma diagnoskriterier:

  • varaktiga begränsningar i förmågan till social kommunikation och socialt samspel
  • begränsade, repetitiva mönster i beteende, intressen eller aktiviteter

Det är vanligt att personer med autism också upplever stora svårigheter med förändringar och nya situationer. En vardag med rutiner och struktur underlättar eftersom personen kan ha problem att föreställa dig vad som ska hända vid förändring och kan bli otrygg och rädd inför det nya eller oväntade. Därför är förutsägbarhet och tydlighet mycket viktigt. Den här kunskapen är livsnödvändig för alla anställda i skolan, sjukvården, på Arbetsförmedlingen, på Försäkringskassan, på Samhall och på andra myndigheter som möter personer med någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Har man autism är det mycket svårt att klara av att sträva mot samma mål som andra när det gäller skola, arbete, boende och sociala relationer, när man samtidigt kämpar med funktionsnedsättningen. Visst kan arbetsgivare och myndigheter ställa vissa krav men de måste vara väl anpassade till den specifika individens funktionsförmågor. Varannan ung person med autism klarar inte skolans mål och varannan vuxen med autism förblir beroende av sina föräldrar ekonomiskt, det visade Autism- och Aspergerförbundets granskning av livssituationen för unga med autism våren 2021.

Jag som mamma till Laban vill inte döma någon person på Arbetsförmedlingen eller på Samhall, som mötte min son under den sista tiden, utan dömer myndighetens okunskap om autism. Den stress en eventuell förestående förändring kan ha inneburit för min son kan ha varit ödesdiger för honom. Därför hoppas jag att en utredning om omständigheterna görs.

När en ung människa som Laban dör av självmord vid 23 års ålder innebär det inte bara en förlust av ett människoliv och en stor sorg för anhöriga, utan det är ett folkhälsoproblem som orsakar psykiskt lidande och försämrad hälsa hos alla berörda.

Som mamma till ett barn med autism vill jag skapa ett upprop likt #metoo, #bättrekanvitillsammans om livssituationen för alla de människor som lever med autism. De riskerar inte bara att hamna utanför arbetsmarknaden och därmed stå utan försörjning, utan riskerar också livet när situationen känns outhärdlig.

Med hänvisning till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning kräver vi i Autism – och Aspergerföreningen Skåne att regeringen säkerställer kompetens om autism på alla nivåer i samhället så att personer med autism möts av förståelse, kunskap och stöd så att inte fler människoliv riskeras.

 

Josefine Lindeberg-Lindvet och Navid Ghannad för Autism- och Aspergerföreningen Skåne