Klassrum och elever i Enskede skola. Bild: Wikimedia

debatt Det är närmast skamligt att examensmålet om språk- och kunskapsutvecklande undervisning inte blivit obligatoriskt på samtliga lärarutbildningar. Om alla lärare fick med sig denna kompetens under utbildningen skulle det göra skillnad, enligt detta upprop som undertecknats av ett 70-tal professorer, forskare, lärare och andra sakkunniga.

Så kom PISA-resultaten och det visade sig att gapet mellan hög- och lågpresterande elever ökar. PISA-forskare som Alli Klapp men även OECD:s analyser av svensk skola visar hur det är större skillnader nu än för 20 år sedan vad gäller elevers förutsättningar. Skolsegregationen har ökat dramatiskt och elevers bakgrund spelar en allt större roll för utbildningsresultat.

Vår frustration grundar sig i att vi under ett antal år i remissvar och i olika instanser har framfört att samstämmig forskning visar att lärares ämneskunskaper, ämnesdidaktiska kunskaper och val av arbetssätt har en avgörande betydelse för elevers kunskapsutveckling och skolframgång. För att lågpresterande elever och många flerspråkiga elever ska uppnå framgångsrika studieresultat är det avgörande att lärare i alla ämnen har kunskaper om språk- och kunskapsutvecklande undervisningsmetoder, och kan erbjuda en explicit undervisning. Det är vedertagna slutsatser inom internationell forskning och betonas också av OECD.

Vi har därför i många sammanhang argumenterat att kunskapsområdet om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt behöver bli ett nationellt examensmål i samtliga lärarutbildningar. Detta gjordes av 26 forskare och lärare i ett upprop i Dagens Arena 2015. Ett nationellt examensmål är starkt styrande och ligger till grund för utvärderingar av högskoleutbildningar. Därigenom fastställs utbildningarnas kvalitet. Genom att ett kunskapsområde finns som nationellt examensmål så garanteras också att detta kunskapsområde finns i realiteten hos alla lärosäten. I klartext innebär det en tydlig satsning på kunskapsområdet från lärosätets sida. Därigenom blir det för lärosätet viktigt att man inte missar kunskapsområdet, eftersom konsekvensen vid utvärderingar annars innebär ”brister i kvalitet” i de fall kunskapsområdet inte behandlas i olika kurser.

Svaret från dåvarande högskoleminister Helene Hellmark Knutsson var att lärarutbildningarnas innehåll inte ska detaljstyras och att lärosätena kan göra lokala anpassningar. Regeringens särskilda utredare för lärarutbildning (SOU 2018:17) landade inte heller i ett förslag om ett nationellt examensmål, men uppmanade lärosätena ”att noga tillse” att studenterna får med sig sådan kunskap och kompetens att de kan arbeta språkutvecklande i sina ämnen. Vi anser dessa båda svar vara anmärkningsvärda, eftersom det innebär att politiken och utredare för lärarutbildning låtit bli att säkra möjligheter för en (mer) likvärdig skola.

Nu 2019, fyra år efter det förra uppropet, har alltså klyftorna ytterligare ökat. Därför anser vi det vara i det närmaste skamligt att examensmålet om språk- och kunskapsutvecklande undervisning inte blivit obligatoriskt på samtliga lärarutbildningar. Om alla lärare fick med sig denna kompetens under utbildningen skulle det göra skillnad. Nu har vi en ny högskoleminister och en ny intern lärarutbildningsutredning på utbildningsdepartementet på gång. Vår förhoppning är att kunskapsunderlag och välunderbyggd argumentation från forskare, lärare och skolutvecklare nu bättre tas till vara.

Hiba Abou-Taouk, universitetsadjunkt och licenciand, Göteborg universitet

Lena Adamson, docent i psykologi, tidigare myndighetschef för Skolforskningsinstitutet

Pernilla Andersson Varga, lektor, Center för Skolutveckling, Göteborg Stad

Catarina Andishmand, lektor, Göteborgs universitet

Elisabeth Andreasson, verksamhetschef komvux Folkuniversitetet Göteborg

Emma Arneback, docent, Örebro universitet

Hamid Asghari, lektor, Karlstads universitet

Maj Asplund Carlson, gästprofessor Högskolan Väst

Monica Axelsson, professor i tvåspråkighet med inriktning på svenska som andraspråk, Stockholms universitet

Zahra Bayati, lektor och forskare i pedagogik, Göteborg universitet

Girma Berhanu, professor i specialpedagogik, Göteborg universitet

Laid Bouakaz, lektor och forskare i interkulturell pedagogik, Malmö universitet

Linda Bradley, lektor i högskolepedagogik, Göteborgs universitet

Susanne Brunke, universitetsadjunkt, Göteborgs universitet

Hanna Cardeira, lärare i svenska, SFI, SAS, vuxenutbildningen Stenungsund

Marie Carlson, professor i sociologi (em.), Göteborgs universitet

Katharina Dahlbäck, lektor, Göteborgs universitet

Malin Dahlström, projektledare för sfi och vux, Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Christina Duvhammar, rådgivare, Specialpedagogiska myndigheten

Nina Emilsson, universitetsadjunkt, Högskolan i Borås

Elisabeth Elmeroth, professor i pedagogik (em.), Linnéuniversitetet

Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik, Linköpings universitet

Qarin Franker, fil.dr i språkdidaktik, lektor i svenska som andraspråk, Göteborgs universitet

Dorina Gloser, lärare, Kristianstads kommun

Lisbeth Gyllander Torkildsen, fil dr i pedagogiskt arbete, kvalitets- och utvecklingschef, Malmö stad

Martin Harling, fil dr i pedagogiskt arbete, adjunkt, Göteborgs universitet

Ingrid Henning Loeb, docent, Göteborgs universitet

Helen Henriksson, utvecklingsledare, Center för skolutveckling Göteborgs Stad

Anna Maria Hipkiss, lektor, Göteborgs universitet

Kenneth Hyltenstam, professor (em.), Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet

Anders Jakobsson, professor i naturvetenskapernas didaktik, Malmö universitet

Maria Jakobsson, lärare i svenska, SFI, SAS, vuxenutbildningen Stenungsund

Josephine Karlsson, yrkeslärare, Lärcenter Falköping

Anna Kaya, samverkansstrateg, Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Alli Klapp, docent, Göteborgs universitet

Britt Klintenberg, språkhandledare, Göteborgs universitet

Janne Kontio, lektor, Stockholms universitet

Helena Korp, docent, Högskolan Väst

Lill Langelotz, fil. dr. i pedagogiskt arbete, lektor, högskolan i Borås

Annika Lantz-Andersson, professor, Göteborgs universitet

Inger Lindberg, professor (em.), Stockholms universitet

Ingrid Löwing, lärare, Start Lerum

Josefin Lindell-Sjögren, adjunkt, Högskolan i Borås

Monica Lindvall, projektledare, Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Tommy Lundström, yrkeslärare, Göteborg

Cecilia Wallerstedt, lektor, Göteborgs universitet

Linda Martins, IKT- och språkutvecklare, Upplands-Bro kommun

Andrea M Meiling, ordförande, Lärarförbundet Göteborg

Jan Mellgren, verksamhetschef Center för Skolutveckling, Göteborg Stad

Tommaso Milani, professor i flerspråkighetsforskning, Göteborgs universitet

Charlotte Nilsson, adjunkt, Göteborgs universitet

Anita Norlund, professor, Högskolan i Borås

Åsa Nordmark, lärare i svenska och engelska, Katrinelundsgymnasiet, Göteborg

Ylva Odenbring, docent, Göteborgs universitet

Anette Olin, docent, Göteborgs universitet

Lotta Olvegård, lektor, Göteborgs universitet

Enni Paul, lektor, Stockholms universitet

Annette Pedersen, lärare i svenska som andraspråk, Katrinelundsgymnasiet, Göteborg

Louise Peterson, lektor, Göteborgs universitet

Anna Petersson, yrkeslärare, Göteborg

Eva Reimers, professor, Göteborgs universitet

Signild Risenfors, lektor, Högskolan Väst

Karin Sandwall, föreståndare Nationellt centrum för svenska som andraspråk, fil. dr. i humaniora med inriktning utbildningsvetenskap

Stefan Segerqvist, biträdande rektor Lundenskolan Göteborgs kommun

Charlotte Sellberg, lektor, Göteborgs universitet

Henning Setterberg, förstelärare, Burgårdens gymnasium Göteborg

Frida Siekkinen, doktorand, Göteborgs universitet

Kerstin Signert, lektor, Göteborgs universitet

Robert Sjöberg, studierektor för Ämneslärarprogrammet – ämnet svenska, Göteborgs universitet

Eva Skantz Åberg, lektor, Göteborgs universitet

Solveig Sotevik, studierektor Förskollärarprogrammet Göteborgs universitet

Marcus Svensson, förstelärare, programsamordnare IMS. Almåsgymnasiet, Borås.

Susanne Staf, lektor, Center för Skolutveckling, Göteborg Stad

Magnus Styrén, yrkeslärare,gymmasiesärskolan MÅG, Trollhättan

Lena Thorneus, adjunkt, Högskolan i Borås

Gunnar Valinder, ordförande, Lärarnas Riksförbund, Göteborg

Anette Wahlandt, Programledare för Yrkeslärarprogrammet, Göteborgs universitet

Magdalena Wiberg Bohman, förstelärare i svenska och svenska som andraspråk, Bredängsskolan, Stockholms stad

Annika Åkerblom, lektor, Göteborgs universitet