Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Det är viktigt att låta lärosätena själva besluta om utbildningarnas innehåll, skriver Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning i en replik.

I går krävde 26 lärare och forskare att regeringen ska göra andraspråksinlärning obligatoriskt i alla lärarutbildningar.

Under flera år har Sverige haft sjunkande kunskapsresultat i skolan. Det syntes bland annat i den senaste PISA-undersökningen. Samtidigt har vi sett en oroväckande utveckling när det gäller lärarutbildningarnas och läraryrkets attraktivitet, en utveckling som påverkar våra barns resultat i skolan.

Att vända utvecklingen och höja resultaten i skolan är prioriterat för regeringen, det är därför vi satsar på lärarlönelyftet för att öka läraryrkets attraktionskraft. Utöver lärarlönelyftet väljer vi även att bygga ut och höja kvaliteten i lärarutbildningen för att ge fler möjligheten att utbilda sig för att möta behovet av utbildade lärare. Redan i ansökningsstatistiken för höstterminen 2015 har vi sett en ökning av antalet sökande till lärarutbildningen. Nu fortsätter arbetet med grund i de reformer vi genomför.

All högskoleutbildning ska hålla hög kvalitet, det gäller även för lärarutbildningen. Examensbeskrivningen för lärarutbildningen sätter upp en övergripande inriktning och kunskapsmål för vad utbildningen ska leda till. Men för att utbildningarna ska hålla en hög kvalitet med en forskningsanknytning där studenter möter nya forskningsrön är det viktigt att lämna utformandet av utbildningarnas innehåll till högskolorna själva och den personal som bedriver undervisningen.

Förutom lärosätenas uppdrag att utforma utbildningen är en av lärosätenas uppgift att samverka med det omgivande samhället, det avser spridning av forskningsresultat och att berätta om sin verksamhet. Samverkan avser även att föra dialog med studenters framtida arbetsgivare, som skola och friskola, så att den utbildning lärosätet ger innehåller de ämnen som behövs och efterfrågas ute i verksamheten.

En central del i att tillgodogöra sig utbildningen i skolan är språket. Därför är det också viktigt att det finns lärare med speciell utbildning att lära ut svenska som andraspråk. Det finns i dag särskilda ämneslärarutbildningar för svenska som andraspråk och de nationella examensmålen är utformade för att ge lärosätena möjlighet att göra lokala anpassningar efter de behov som definieras.

Det är regeringens ambition att höja kunskapsresultaten i skolan, öka läraryrkets attraktivitet och öka antalet studenter som söker sig till lärarutbildningen samtidigt som de som är nära verksamheten ska utforma utbildningen. Vi kommer fortsatt följa utvecklingen för att nå regeringens ambition att vända resultaten i skolan.

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning