Martin Linder ordförande i Unionen. Foto: Thron Ullberg

Ett hållbart arbetsliv är bra för alla berörda och därför vill Unionen se en kunskapssatsning för chefer om organisatorisk och social arbetsmiljö, skriver Martin Linder ordförande i Unionen.

Denna månad fyller Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, ett år. De är viktiga verktyg att använda på arbetsplatserna när vi nu ser att sjukskrivningstalen för psykisk ohälsa ökar, inte minst bland kvinnor mitt i livet. Unionen var drivande i att få de nya reglerna på plats och våra arbetsmiljöombud är med och bidrar till att de förverkligas på arbetsplatser runt om i Sverige.

Hur har det då gått? Tyvärr svarar våra arbetsmiljöombud att alltför få arbetsgivare arbetar förebyggande med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Trots att det finns tydliga kopplingar mellan dålig psykosocial arbetsmiljö och arbetsrelaterad psykisk ohälsa.

Alltför många av Unionens arbetsmiljöombud upplever att deras arbetsgivare inte satt upp de nödvändiga målen eller ens har en plan för att arbeta med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Över hälften av Unionens arbetsmiljöombud uppger att otillräckliga insatser görs för att hindra ohälsosam arbetsbelastning, vilka arbetsuppgifter man ska prioritera vid tidsbrist, övertidsarbete och tillgänglighet efter ordinarie arbetstid. Följden blir en ohållbar arbetssituation där stress och en känsla av att inte räcka till tar över arbetsglädjen.

Ett förebyggande arbetsmiljöarbete kan spara både lidande hos de anställda och kostnader för företagen.

Det blir helt enkelt tyngre att gå till jobbet och göra ett bra jobb. Fler arbetsgivare måste arbeta systematiskt för att förebygga ohälsosam belastning.

Chefers kunskaper är helt avgörande för den psykosociala arbetsmiljön. På arbetsplatser där chefer bedöms ha goda kunskaper i dessa frågor har medarbetarna en bättre arbetsmiljö. Trots det uppger var tredje arbetsmiljöombud att arbetsgivarna brister i att ge cheferna kunskaper i hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning.

Att ge cheferna rätt förutsättningar är en viktig åtgärd för att vända utvecklingen och få hållbarare arbetsplatser, gladare medarbetare och effektivare verksamhet. Trots att intresset för att gå en arbetsmiljöutbildning har varit stort under det senaste året är det inte tillräckligt. Unionen vill därför se en kunskapssatsning för chefer om organisatorisk och social arbetsmiljö. Både parterna på arbetsmarknaden, enskilda arbetsgivare och regeringen har ett stort ansvar i att se till att en kunskapssatsning genomförs.

Det är självklart att den absoluta majoriteten av arbetsgivarna vill att verksamheten och de anställda ska må bra och i föreskriften om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön finns ett mycket bra verktyg. Ett hållbart arbetsliv är bra för alla berörda. Ett fungerande förebyggande arbete kan spara både lidande hos de anställda och kostnader för företagen.

Enligt Arbetsmiljöverket har en anställd som upplever en dålig arbetsmiljö i genomsnitt ett produktionsbortfall på 38 procent, det motsvarar 15 timmar per vecka. Det säger sig självt att om fler arbetsgivare efterlever reglerna i föreskriften om OSA så kommer de att få tillbaka det genom medarbetare som mår bättre och känner glädje och engagemang i sitt arbete. Att arbeta systematiskt med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är helt enkelt lönsamt!

Ett år har gått. Det är dags att hoppa på tåget. Det tjänar alla på.

Martin Linder, ordförande i Unionen.